Weitere Marken von Sievert
Suche

Nejnovější generace epoxidových pojiv - HADALAN® EBG 13E

Každý, kdo musí renovovat podlahy, často čelí problémům s podklady. Jedním z nich může být „vzlínání“ spodní vlhkosti. To zpravidla vyžaduje časově a technicky náročné řešení. Obvyklá řešení nejsou často možná, protože na použití klasické hydroizolace a cementové potěrové vrstvy chybí výška nebo je nedostatek času.  Podlahové vrstvy a vyrovnávací hmoty často nelze aplikovat v požadované tloušťce, a pokud ano, tak by to vyžadovalo např. kompletní výměnu podlah. S novým systémovým řešením hahne již tyto obavy nejsou problémem: Disperze epoxidové pryskyřice HADALAN® EBG 13E lze použít jako penetrace pro přípravu podkladu a v kombinaci se speciální plnící směsí HADALAN® FGM003 57M slouží jako vyrovnávací podlahová hmota s využitím prakticky na jakémkoli podkladu. Tímto materiálem mohou být vytvořeny rychle a bezpečně hladké zátěžové podlahy, které těsní a zároveň zůstávají propustné parám.  K tomu všemu si uchovávají chemickou i mechanickou odolnost. Materiál neobsahuje VOC a má certifikát na velmi nízké škodlivé emise EC1 Plus. Ve spojení s dalšími produkty ze systému ochrany budov hahne umožňuje různé dokončovací provedení a tak lze volit například barvu či protiskluznost.

 • Suché a vlhké podklady
 • Vnitřní a vnější prostředí
 • Slouží i jako těsnící vrstva proti vodě
 • Na keramické dlažby
 • Materiál je vhodný pro zpevnění povrchu, penetrování, utváření záškrabových a vyrovnávacích vrstev

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Beton und Estrichflächen
 • Innen und außen
 • Auf keramischen Untergründen

  Charakteristika produktu

  HADALAN® EBG 13E je dvousložková vysoce reaktivní disperze epoxidové pryskyřice, která může být použita jako základní penetrační nátěr, nebo v kombinaci se speciálním lehčeným plnivem HADALAN® FGM003 57M jako stěrková samonivelační hmota. Certifikováno a testováno podle DIN EN 1504-2, s přihlédnutím k DIN V 18026 „Systémy povrchové ochrany betonu z výrobků podle DIN EN 1504-2“, v souladu se zkušební třídou OS 8.

   

  Balení combi-pack:plechovka
  Velikost balení:8,5 kg/1 kg
  Míchací poměr:2,4 : 1 váhově
  Přídržnost:3 N/mm2
  Difuzní koeficient μ dle:300 - 500 μ
  Pochůznost:po cca 6 hod.1

                                     1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %

  CHARAKTERISTIKA
  HADALAN® EBG 13E je dvousložková vysoce reaktivní disperze epoxidové pryskyřice, která může být použita jako základní penetrační nátěr, nebo v kombinaci se speciálním lehčeným plnivem HADALAN® FGM003 57M jako stěrková samonivelační hmota. V této podobě se nanáší v široké škále vrstev a na téměř všechny běžně používané podklady. Materiál HADALAN® EBG 13E je paropropustný, a proto může být použit na podkladech, které jsou vlhké a neodizolované. Díky těmto vlastnostem jsou plně eliminována rizika poruch povrchových vrstev, které vznikají tlakem vodních par (tvorba prasklin, osmotických bublin a odlupování). Materiál má následující vlastnosti:
  • Difuzní
  • Bez obsahu VOC (neškodný pro zpracovatele a uživatele)
  • Rychletvrdnoucí
  • Na vlhké podklady
  • Odolný chemikáliím
  • Pro rozličné tloušťky vrstev

  SLOžENí
  Epoxidové pryskyřice, epoxidové tužidlo, přísady

   POUžITí
   HADALAN® EBG 13E je možné ředit vodou a utvořit tak penetraci, která uzavírá a vyplňuje póry všech minerálních a silně savých podkladů. V kombinaci se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M utváří opravnou, výplňovou anebo samonivelační stěrkovou hmotu, která se nanáší v různých tloušťkách vrstev. Navíc, HADALAN® EBG 13E je vhodný jako pojivo pro epoxidové malty a potěry (s plnivem HADALAN® FGM012 57M).

   SPOTřEBA
   Penetrace
   Jako samonivelační a výplňová hmota s plnivem HADALAN® FGM003 57M
   Spotřeba na m2 při 1 mm
   Tenkovrstvá samonivelační
   stěrka
   p. mísení 8,5 kg/20 kg plniva


   Samonivelační stěrka
   p. mísení 8,5 kg/40 kg plniva   Nivelační/výplňová malta
   p. mísení 8,5 kg/60 kg plniva

   Malta v kombinaci s plnivem
   HADALAN® FGM012 57M
   Spotřeba na m2 při 1 mm

   Malta
   p. mísení 8,5 kg/90 kg plniva
   cca. 0,15 kg/m2   0-5 mm
   cca. 0,55 kg – EBG 13E
   + cca. 1,3 kg –
   FGM003 57M

   5-50 mm
   cca. 0,37 kg – EBG 13E
   + cca. 1,8 kg
   – FGM003 57M

   cca. 0,28 kg – EBG 13E
   + cca. 2 kg –
   FGM012 57M

   cca. 0,2 kg – EBG 13E
   + cca. 2,1 kg –
   FGM012 57M

    PříPRAVA PODKLADU
    Podklad musí být pevný bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím.
    Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Minimální pevnost v tlaku nesmí být menší než 25 N/ mm2. Ideální podklad je suchý. Vlhký a čerstvě vodou nasáklý podklad není z technického hlediska závadou. V takovýchto případech doporučujeme kontaktovat technické oddělení.
    Potěry s obsahem asfaltu jsou velmi problematické a to z důvodů jejich deformace při mechanickém a tepelném zatížení. Pro řešení těchto podkladů musí být použity speciální systémy.

     PRACOVNí POSTUP
     Penetrace:
     Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Doba míchání cca 2 min. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte. Následně v závislosti na savosti podkladu směs nařeďte vodou (na 1 díl epoxidu 0,5 až 1 díl vody) a znovu důkladně promíchejte.
     Pro nanášení použijte vhodné nářadí, jako je např. HAHNE EPOXY váleček nebo gumovou stěrku. Po cca. 4 hod. je povrch připraven pro aplikaci dalších difuzně otevřených systémů. Po úplném zaschnutí (1 den) je materiál HADALAN® EBG 13E vhodný i pro přípravu ne zcela vyschlých a pórovitých podkladů v kombinaci s použitím parám nepropustných systémů (např. HADALAN® VS 12E/-VS- E 12E).

     Kontaktní vrstva, samonivelační stěrka a výplňová opravná malta:
     Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Doba míchání cca 2 min. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte. Přidejte speciální plnivo HADALAN® FGM 003 57M a opět promíchejte. Poměr mísení závisí na požadované konzistenci.
     Tenkovrstvá samonivelační stěrka nebo kontaktní můstek na vrstvy 0-5mm
     8,5 kg pojiva/20 kg plniva HADALAN® FGM 003 57M
     Samonivelační a vyhlazovací stěrka na vrstvy 5-50 mm
     8,5 kg pojiva/40 kg plniva HADALAN® FGM 003 57M
     Výplňová, nivelační, opravná a těsnící malta
     8,5 kg pojiva/60 kg plniva HADALAN® FGM 003 57M

     Viskozita směsí může být upravena v závislosti na teplotě a podkladu přidáním max. 0,5 l vody.

     DůLEžITá UPOZORNěNí
     • Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 25 °C.
     • Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80 %. Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
     • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
     • Nedodržení podmínek během vyzrávacího procesu může způsobit narušení povrchové vrstvy.
     • Pro vyzrávání je nezbytné zajistit dostatečné odvětrávání prostoru.
     • Nadměrné světelné a sluneční zatížení způsobuje nepatrné barevné změny povrch.

     BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
     Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

      LIKVIDACE ODPADU
      Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

       PRACOVNí POSTUP
       Difuzní epoxidové malty a potěry:
       8,5 kg pojiva + 90-120kg (3-4 pytle) HADALAN® FGM012 57M. Směs promíchejte v míchací nádobě vhodným míchacím nástrojem.
       Hmoty se aplikují příslušným nářadím (hladítkem, ozubenou stěrkou atd.). Pro dosažení ideálního rozprostření a odvzdušnění použijte propichovací váleček. Použité pomůcky a nářadí očistěte ihned po použití vodou. V případě požadavku na barevný odstín mohou být aplikovány nátěrové hmoty např. HADALAN® LF51 12E. Alternativně pro uzavření pórů může být použit nátěr HADALAN® Topcoat M 12P a nebo pro získání lesklé a ochranné těsnící vrstvy je možné použít nátěr HADALAN® Topocoat G 32P nebo HADALAN® VS 31 13E.

        SPECIFIKACE
        Balení combi-pack
        Velikost balení
        Komponent A, pryskyřice
        Komponent B, tvrdidlo
        Míchací poměr
        Balení na paletě
        Hustota komp. A
        Hustota komp. B
        Hustota po namíchání
        Viskozita po namíchání
        Teplota při zpracování
        Doba zpracování1)
        Jako samonivelační stěrka s plnivem HADALAN® FGM003 57M
        Odolnost v obrusu2)

        Tvrdost „Shore D“3)

        Přídržnost
        Pochůznost1)
        Plné zatížení
        Difuzní koeficient μ dle
        poměru mísení
        Pevnost v tlaku s plnivem HADALAN® FGM012 57M mísící poměr 1:10
        Skladování
        plechovka
        8,5 kg/1 kg
        6 kg/0,705 kg
        2,5 kg/0,295 kg
        2,4:1 váhově
        28/125 bal. /pal.
        1,02 kg/l
        1,12 kg/l
        1,05 kg/l
        5,0 dPa.s
        8 °C až 25 °C
        cca 20 min.


        100-150 mg v závislosti na poměru mísení
        75

        cca. 3 N/mm2
        po cca 6 hod.
        po 5 dnech
        300-500


        cca. 45 N/mm2
        v suchu, chladu, ne v mrazu, 6 měsíců


         1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 % 2) Podle „Taber“ CS10/1000U/1000g. 3) Tvrdost „Shore D“ podle DIN 53505 (po 28 dnech při 20 °C)

         Skladba systému


         Podklad:Podklad musí být pevný, stabilní, nezmrzlý a bez separačních vrstev.
         Penetrace:HADALAN® EBG 13E
         Těsnící a vyrovnávací směs:HADALAN® EBG 13E
         s HADALAN® FGM003 57M

         Přehled výhod

         • Libovolná tloušťka vrstvy
         • Difúzně otevřený systém vhodný také pro mokré podklady
         • Rychlý pracovní postup
          • VOC bez s atestem EC1
          • Odolnost vůči chemikáliím
          • S certifikací

           Systémové výrobky