Suche

IMBERAL® RSB 55Z perfektní bezpečnost pro každý detail

Vnější povrchy staveb vyžadují spolehlivou a bezešvou ochranu proti pronikání vlhkosti a vody. Těsnící norma DIN 18533, týkající se těsnění staveb upravuje všechny tyto požadavky. Existuje ovšem mnoho speciálních detailů, které vyžadují zvýšené nároky. Jsou to například zpětné spoje u základů anebo oblasti soklů. A právě v takovýchto místech nachází uplatnění vysoce odolný materiál IMBERAL® RSB 55Z. Tento materiál odolává vysokým tlakům vody je ideálním řešením pro spolehlivé utěsnění stavebních podkladů. Jedná se o moderní materiál, který kombinuje velmi dobré zpracovatelské vlastnosti cementových hydroizolací s vysokou flexibilitou bitumenových hydroizolačních hmot.

 • Těsnění zpětného spoje v oblasti připojení stěny k základové desce
 • Tvoří ideální povrch pro lepení fasádních obkladů a dlaždic
 • Vysoká vnitřní pevnost, která je ideální pro provedení vodorovných izolací pod zdivem
 • Alternativní těsnicí systém ve spojení s keramickou dlažbou na balkonech a terasách

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Beton, Putz, Mauerwerk
 • Feucht- und Nassräume
 • Balkone, Terrassen, Laubengänge
 • Abdichtung von Betonflächen im erdberührten Bereich
 • Klinkeraufstandsflächen
 • Bodenplattenabdichtungen
 • Abdichtung im WDV-System
 • Als Bauteilabdichtung unter Fliesen und Platten
 • Als Karbonatisierungsbremse bei Beton
 • Wandquerschnittsabdichtung

  Charakteristika produktu

  IMBERAL® RSB 55Z je dvousložková rychleschnoucí hydroizolační a těsnící hmota bez obsahu bitumenu. Mezi její významné vlastnosti patří vysoká flexibilita i za studených podmínek, vysoká odolnost vůči vodním tlakům a schopnost překlenout trhliny. Po namíchání obou složek je tento výrobek velmi snadno zpracovatelný a rychle vyzrává.

   

  Balení:25 kg =
  10 kg PE kbelík
  15 kg pytel
  Geprüfte Rissüberbrückung:nach DIN EN 1062-7
  Odolnost vůči dešti:cca po 2 hod.1
  Durchgetrocknet und belastbar:cca po 16 hod.1
  Geprüfte Wasserundurchlässigkeit:nach DIN 1048-5 und 2,5 bar Wasserdruck
  Spotřeba:Normální zatížení:
  cca 2,4 kg/m2 na vrstvu
  Oblasti napojení konstrukcí – izolace proti spodní vlhkosti:
  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
  Balkony a terasy:
  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
  Alternativní hydroizolace:
  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
  Zemní vlhkost a nestoupající srážková voda, netlaková voda:
  podle DIN 18195, díl 4 a 5
  cca 4,5 kg/m2 - 2 vrstvy Silné zatížení netlakovou vodou, stoupající srážková a tlaková voda podle DIN 18195, díl 6:
  cca 6 kg/m2 ve dvou vrstvách včetně výztuže IMBERAL® VE 89V

                                                                        1) Ve 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %

  CHARAKTERISTIKA
  IMBERAL® RSB 55Z je dvousložková rychleschnoucí hydroizolační a těsnící hmota bez obsahu bitumenu. Mezi její významné vlastnosti patří vysoká flexibilita i za studených podmínek, vysoká odolnost vůči vodním tlakům a schopnost překlenout trhliny. Po namíchání obou složek je tento výrobek velmi snadno zpracovatelný a rychle vyzrává.
  • Bez obsahu rozpouštědel, přívětivý k životnímu prostředí
  • Odolný UV záření a klimatickým vlivům
  • Flexibilní, překlenuje trhliny
  • Odolává vysokým tlakům vody v negativním i pozitivním směru
  • Odolává dešti již po 2 hod.
  • Odolává tlakové vodě již po 16 hod.
  • Nepropustný pro radon
  • Snadno zpracovatelný

  SLOžENí
  Tekutá složka: disperzní polymery, přísady
  Prášek: speciální cement, minerální pojiva, přísady a barviva

   POUžITí
   Hydroizolace IMBERAL® RSB 55Z se používá pro široké spektrum izolačních prací prováděných v pozemním a inženýrském stavitelství. Je vhodná téměř na všechny nosné podklady a slouží pro izolování spodních a podzemních konstrukcí nebo jako plně funkční spodní odizolování povrchů pod sokly, vyzdívanými stěnami a tarasy. Materiál se dá velmi úspěšně aplikovat na balkonech, terasách anebo například ve sklepech podle DIN 18195. Další uplatnění nachází ve vodotěsném spojování mezi zdmi a podlahami, jako hydroizolace pod dlaždice anebo na renovace starých asfaltových nátěrů. Zvláště vhodná na stavbách s napjatým dokončovacím termínem.

   SPOTřEBA
   Normální zatížení
   Oblasti napojení konstrukcí –
   izolace proti spodní vlhkosti
   Balkony a terasy
   Alternativní hydroizolace
   Izolace pod a za zdivem
   Zemní vlhkost a nestoupající
   srážková voda, netlaková voda
   podle DIN 18195, díl 4 a 5:
   Silné zatížení netlakovou vodou,
   stoupající srážková a tlaková
   voda podle DIN 18195, díl 6:
   cca 2,4 kg/m2 na vrstvu

   cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
   cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
   cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
   cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy


   cca 4,5 kg/m2 - 2 vrstvy


   cca 6 kg/m2 ve dvou vrstvách včetně výztuže IMBERAL® VE 89V


   1)Ve 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
   Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D se spotřebou cca 0,2 kg/m2. Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Podklad může být mírně vlhký.
   Pro použití této hydroizolační hmoty jsou vhodné tyto podklady:
   Stavební konstrukce podle DIN 1053 například z těchto materiálů:
   - Cihly
   - Duté a pevné cihly, bloky z lehčeného betonu, granulátové struskové cihly
   - Vápenopískové cihly, pórobetonové bloky
   - Betonové ztracené bednění, smíšené zdivo
   - Beton / železobeton dle EN 206-1 ve spojení s DIN 1045-2
   - Omítky (DIN V 18550) s maltovými skupinami P III, CS III, CS IV podle DIN EN 998-1
   - Stávající asfaltové nátěry a nátěry na minerální bázi, stejně jako původní minerální hydroizolace.
   - Cementové potěry
   - betony
   - Staré soudržné obklady a dlažby
   Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí a pro vyrovnání nerovností a vyplnění spár a trhlin použijte opravné a výplňové malty INTRASIT® FSM 55Z /INTRASIT® RZ1 55HSP. Důkladně vyčistěte celkový povrch a odstraňte z něj jakékoliv slinuté vrstvy a nečistoty.
   V případě zdiva je rovněž nutné vyplnit větší spáry než 5 mm materiály INTRASIT® FSM 55Z / INTRASIT® RZ1 55HSP.

    PříPRAVA PODKLADU
    U zdiva z porézních povrchů je nutné provést sjednocovací slabou stěrkovou vrstvu např. s IMBERAL® RSB 55Z. Tato slabá vrstva musí vyzrát a cca po 2 hod. je připravena na aplikaci dalších vrstev. V případě neprovedení této stěrkové vrstvy hrozí u hlavní první izolační vrstvy z důvodu úniku vzduchu z nevyplněných pórů podkladní konstrukce tvorba bublin. Okraje a ostré hrany betonových základových desek musí být zkoseny. Při použití na stávající hydroizolace je nutné prověřit vhodnost jejího spojení s materiálem IMBERAL® RSB 55Z. V případě pochybností musí být kompatibilita materiálu ověřena zkušebním testem. Stávající hydroizolace musí mít dostatečnou přilnavost k podkladu a všechny nesoudržné a volné části musí být odstraněny mechanicky. Penetrace není nutná. Staré dehtové nátěry a pásy nejsou vhodné pro použití v kombinaci s touto hydroizolací.
    Pro balkony a terasy ve spojení s dlažbou musí být vrstva hydroizolace vyšší než > 2 mm. Pro podklady s očekávaným pohybem podkladní konstrukce doporučujeme vložit do 1. Vrstvy výztužnou tkaninu IMBERAL® VE 89V.
    Minimální tloušťka 2 mm platí i pro vytvoření izolační vrstvy proti zemní vlhkosti pod cihelným zdivem.

     PRACOVNí POSTUP
     Dodržujte příslušná doporučení pro aplikaci flexibilních izolačních stěrkových hmot.
     1.Nasypte prášek do tekuté složky a pomalu pomocí míchadla (otáčky 400-600 rpm.) rozmíchejte materiál do homogenní směsi. Doba míchání musí být minimálně 2 minuty!
     2.IMBERAL® RSB 55Z nanášejte rovnoměrně za pomocí příslušného nářadí (štětcem, válečkem nebo strojním stříkáním) na připravený podklad. Vyvarujte se tvorbě stop po nástrojích.
     3.Maximální tloušťka jedné vrstvy nesmí být vyšší než 8 mm.
     4.Počet vrstev a spotřeba materiálu závisí na konkrétním použití. Detailní informace jsou v sekci specifikace “Minimální spotřeby“.
     5.Dodržujte intervaly doby schnutí, které jsou cca 2 hod. v závislosti na povětrnostních podmínkách.
     6.Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení a nástroje s čistou vodou.

     DůLEžITá UPOZORNěNí
     • Teplota pro zpracování je 5 °C až 30 °C.
     • Při aplikaci za přímého slunečního záření, větrného počasí a za vysokých teplot očekávejte rychlejší tvorbu povlaku.
     • Aplikujte pouze na suché nebo matně vlhké podklady.
     • Během nanášení se vyvarujte tvorbě hrubých stop a nerovností po nástrojích.
     • Držte se postupů dle DIN 18533.
     • V případě kritických a pohyblivých podkladů v kombinaci s povrchovou vrstvou z dekorativních mramorových oblázků HADALAN® MST 89 je vhodnější použít hydroizolační materiál na PU bázi např. HADALAN® DS91 13P.

     BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
     Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

      LIKVIDACE ODPADU
      Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

       SPECIFIKACE
       Balení
       Velikost balení
       Počet balení na paletě
       Tekutá složka
       Prášek
       Hustota po namíchání
       Barva
       Teplota při zpracování
       Doba zpracování
       Protažení při přerušení
       Maximální přídržnost
       Odpor prostupu vodním
       parám - sd
       Nepropustnost tekutinám
       Odolnost vůči dešti1)
       Zatížení tlakem1)
       Skladování
       Kombinovaný PE kbelík
       25 kg
       18 bal. /pal.
       10 kg PE kbelík
       15 kg pytel
       1,5 kg/l
       červená
       5 °C až 25 °C
       45 min.
       cca 80%
       2,2 N/mm2

       ≥ 157 m
       > 3 bar po 28 dnech
       cca po 2 hod.
       cca po 16 hod.
       v suchu, chladu, ne v mrazu,
       6 měsíců

        Skladba systému


        Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka.
        Podklad musí být pevný, stabilní, nezmrzlý a nesmí obsahovat oddělovací vrstvy.
        Penetrace:IMBERAL® Aquarol 10D
        Hydroizolace:IMBERAL® RSB 55Z

        výztužná vložka (volitelné):

        IMBERAL® VE 89V

        Přehled výhod

        • Rychlá odolnost proti dešti
        • Odolnost vůči tlakové vodě již po 16 hodinách
        • Flexibilita
        • S atestem proti radonu
         • Vhodnost pro všechny minerální podklady
         • Odolnost proti UV záření
         • S obecnou stavební certifikací

          Systémové výrobky