Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® Poly-C1 54Z hydroizolace na bázi cementu

INTRASIT® Poly-C1 54Z je pastovitá, dobře přilnavá polymer-cementová hydroizolace. Po smíchání obou složek získáme konzistenci, která je vhodná pro snadnou aplikaci hladítkem. Při naředěním 1% vody lze aplikovat štětkou nebo strojním stříkáním. INTRASIT® Poly-C1 54Z má velmi nízké smrštění a vytvrzuje i v tloušťce vrstvy 5 mm.

 • Izolování a těsnění ve stavebnictví na beton, omítky a zdivo
 • Alternativní těsnění pod dlaždicemi uvnitř i venku
 • Vodorovné hydroizolace pod zdivem
 • Svislé a vodorovné hydroizolace spodních staveb
 • Kontaktní můstek mezi bitumenovými izolacemi KMB a podkladními omítkami
 • Celoplošné těsnění betonových povrchů, a to i v oblasti kontaktu se zemí
 • Těsnění stavebních pilířů
 • Lepení obvodových izolačních desek v oblasti soklů
 • Izolace vlhkých provozů a bazénů
 • Balkony a terasy

INTRASIT® Poly-C1 54Z je materiál, který je odolný vůči agresivním látkám, které se běžně vyskytují v zemi. Díky dobré odolnosti vůči UV záření lze INTRASIT® Poly-C1 54Z použít také jako ochranu proti korozi u exponovaných monolitických prvků.

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Beton, Putz, Mauerwerk
 • Feucht- und Nassräume
 • Balkone, Terrassen, Laubengänge
 • Abdichtung von Betonflächen im erdberührten Bereich

  Charakteristika produktu

  INTRASIT® Poly-C1 54Z je dvousložková nátěrová hydroizolační hmota, která přemosťuje trhliny. Používá se pro alternativní izolační práce v tloušťkách vrstvy 1,5 až 5 mm.

   

  Balení:20 kg =
  5 kg Disperze
  15 kg Prášek
  Barva:šedá
  Hustota po namíchání:1,7 kg/l
  Teplota při zpracování:5 °C až 30 °C
  Doba zpracování:cca 1,5 – 2 hod.
  Odolnost vůči dešti:cca po 3 hod.1
  Plné zatížení:cca po 24 hod.1

  Verbrauch

  normale Beanspruchung
  Druckwasser

   

  ca. 3 kg/m2 ^= ca. 1,5 mm Trockenschicht
  ca. 4 kg/m2 ^= ca. 2,0 m Trockenschicht

                                                                                            1) Ve 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %

  CHARAKTERISTIKA
  INTRASIT® Poly-C1 54Z je dvousložková hydroizolační stěrka na bázi polymeru - cementu s dobrou přilnavostí. Po smíchání obou složek vzniká stěrková hmota připravená ihned pro aplikaci. Aplikuje se hladítkem anebo po přidání 1% vody štětcem.
  INTRASIT® Poly-C1 54Z plně vyzrává bez smrštění a výskytu trhlin ve vrstvách do 5 mm.

  Hydroizolace má tyto vlastnosti:
  • Překlenuje trhliny
  • Nepropustná tlakové vodě
  • Flexibilní i při nízkých teplotách
  • Mrazuvzdorná/odolná rozmrazovacím solím
  • S univerzálním využitím
  • Vhodný pod omítkové systémy

  SLOžENí
  Prášek syntetické disperze, speciální cement, minerální pojiva, vlákna a speciální přísady

   POUžITí
   Hydroizolační stěrka INTRASIT® Poly-C1 54Z se používá k utěsnění povrchu z betonu, omítek a zdiva pod i nad úrovní zemního terénu. Je velmi vhodná jako alternativní těsnění pod obklady a dlažby v interiéru i exteriéru. Dá se použít pro vodorovné izolování pod zdivem a slouží také pro horizontální a vertikální izolace v oblasti soklů a pod úrovní terénu dle DIN 18533 W1-E, W4-E. Dále slouží pro utěsnění stavebních základů a pro lepení izolačních desek. INTRASIT® Poly-C1 54Z je odolává agresivním látkám, které jsou obvykle přítomny v půdě. Materiál je odolný vůči UV záření a díky tomu je vhodný jako inhibitor karbonatace betonových dílů, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Další využití nalezne při izolování nádrží na užitkovou vodu, nádrží na odpadní vodu a kanálů, nádrží na kejdy.

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím. Podklad musí být bez trhlin. Trhliny a nerovnosti vyplňte cementovou maltou nebo vhodnou pryskyřicí. . Běžné minerální savé podklady v interiéru ošetřete penetrací VESTEROL® TG 10D. Pro přípravu savých exteriérových podkladů použijte penetraci IMBERAL® Aquarol 10D.

    PRACOVNí POSTUP
    Při plánování a provádění izolačních prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků. V SRN platí DIN 1053 – zdění.
    1.Ve vhodné míchací nádobě promíchejte obě složky materiálu INTRASIT® Poly-C1 54Z. Použijte míchadlo (400-600 otáček) a míchejte do doby než je směs homogenní. Doba míchání je min. 2-3 min.
    2.Pro utvoření penetrační vrstvy s konzistencí vhodnou pro natírání štětkou nebo válečkem přidejte cca 0,2 l vody (1%) a znovu promíchejte.
    3.Materiál se nanáší štětkou, hladítkem nebo strojním stříkáním. Snažte se nanesenou vrstvu co nejlépe uhlazovat, tak aby nezbývaly příliš znatelné stopy po nářadí.
    4.Maximální tloušťka jedné vrstvy je 5 mm.
    5.Kompaktního povrchu bez pórů a bublin docílíte přípravou podkladu s penetračním nátěrem dle bodu 2.
    6.Po 3-5 hod. v závislosti na povětrnostních podmínkách lze aplikovat následující vrstvu.
    7.Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení a nástroje čistou vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování je 5 °C až 30 °C.
    • Nepoškoďte ucelenou hydroizolaci stavebními hřebíky nebo skobami.
    • Vysoké teploty, přímé sluneční záření a vítr urychlují tvorbu povrchového filmu.
    • Vyvarujte se tvorbě nerovností a stopám po nářadí.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Prášek
      Disperze
      Počet balení na paletě
      Hustota po namíchání
      Barva
      Teplota při zpracování
      Doba zpracování
      Maximální přídržnost
      K suchému
      K vlhkému
      Po mrazících cyklech
      Tlak vody
      Prodloužení při přetržení
      Odolnost vůči dešti
      Plné zatížení
      Obsah VOC
      Součinitel difuzního
      odporu μ:
      Skladování
      papírový pytel/PE kbelík
      15 kg
      5 kg
      40 bal. /pal.
      1,70 kg/l
      šedá
      5 °C až 30 °C
      90-120 min.
      cca 1,1 N/mm2
      cca 0,8 N/mm2
      cca 0,9 N/mm2
      cca 0,7 N/mm2
      3bar/28 dnech
      cca 80%
      cca po 3 hod.
      cca po 24 hod.
      pod 0,01%

      cca 1800
      v suchu, chladu,
      6 měsíců

       Skladba systému


       Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka.
       Podklad musí být pevný, stabilní, nezmrzlý a nesmí obsahovat oddělovací vrstvy.
       Základní nátěr:IMBERAL® Aquarol 10D
       Těsnění:INTRASIT® Poly-C1 54Z

       Přehled výhod

       • Univerzální použití
       • Tloušťka vrstvy až 5 mm v jedné pracovní operaci
       • Ochrana betonových prvků
       • Vodotěsná
       • Možnost stříkání pumpou
        • S obecným stavebním certifikátem
        • Přemosťující trhliny
        • Flexibilní i při nízkých teplotách
        • S pastovitou konzistencí

         Systémové výrobky