Suche

HADALAN® EBG 13E

Dvousložková bezrozpouštědlová disperze epoxidové pryskyřice sloužící jako pojivo pro vyrovnávací hmoty a jako penetrace
Oblasti použití:
 • Podkladem může být beton, cementové a anhydritové potěry a stěrky, keramické dlažby
 • Vhodný pro vnější i vnitřní prostředí
 • Průmyslové podlahy s mokrým provozem, zemědělské objetky, dílny, sklady, rampy, garáže

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® EBG 13E je dvousložková vysoce reaktivní disperze epoxidové pryskyřice, která může být použita jako základní penetrační nátěr, nebo v kombinaci se speciálním lehčeným plnivem HADALAN® FGM003 57M jako stěrková samonivelační hmota. V této podobě se nanáší v široké škále vrstev a na téměř všechny běžně používané podklady. Materiál HADALAN® EBG 13E je paropropustný, a proto může být použit na podkladech, které jsou vlhké a neodizolované. Díky těmto vlastnostem jsou plně eliminována rizika poruch povrchových vrstev, které vznikají tlakem vodních par (tvorba prasklin, osmotických bublin a odlupování). Materiál má následující vlastnosti:
 • Difuzní
 • Bez obsahu VOC (neškodný pro zpracovatele a uživatele)
 • Rychletvrdnoucí
 • Na vlhké podklady
 • Odolný chemikáliím
 • Pro rozličné tloušťky vrstev

SLOžENí
Epoxidové pryskyřice, epoxidové tužidlo, přísady

  POUžITí
  HADALAN® EBG 13E je možné ředit vodou a utvořit tak penetraci, která uzavírá a vyplňuje póry všech minerálních a silně savých podkladů. V kombinaci se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M utváří opravnou, výplňovou anebo samonivelační stěrkovou hmotu, která se nanáší v různých tloušťkách vrstev. Navíc, HADALAN® EBG 13E je vhodný jako pojivo pro epoxidové malty a potěry (s plnivem HADALAN® FGM012 57M).

  SPOTřEBA
  Penetrace
  Jako samonivelační a výplňová hmota s plnivem HADALAN® FGM003 57M
  Spotřeba na m2 při 1 mm
  Tenkovrstvá samonivelační
  stěrka
  p. mísení 8,5 kg/20 kg plniva


  Samonivelační stěrka
  p. mísení 8,5 kg/40 kg plniva



  Nivelační/výplňová malta
  p. mísení 8,5 kg/60 kg plniva

  Malta v kombinaci s plnivem
  HADALAN® FGM012 57M
  Spotřeba na m2 při 1 mm

  Malta
  p. mísení 8,5 kg/90 kg plniva
  cca. 0,15 kg/m2



  0-5 mm
  cca. 0,55 kg – EBG 13E
  + cca. 1,3 kg –
  FGM003 57M

  5-50 mm
  cca. 0,37 kg – EBG 13E
  + cca. 1,8 kg
  – FGM003 57M

  cca. 0,28 kg – EBG 13E
  + cca. 2 kg –
  FGM012 57M





  cca. 0,2 kg – EBG 13E
  + cca. 2,1 kg –
  FGM012 57M

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být pevný bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím.
   Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Minimální pevnost v tlaku nesmí být menší než 25 N/ mm2. Ideální podklad je suchý. Vlhký a čerstvě vodou nasáklý podklad není z technického hlediska závadou. V takovýchto případech doporučujeme kontaktovat technické oddělení.
   Potěry s obsahem asfaltu jsou velmi problematické a to z důvodů jejich deformace při mechanickém a tepelném zatížení. Pro řešení těchto podkladů musí být použity speciální systémy.

    PRACOVNí POSTUP
    Penetrace:
    Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Doba míchání cca 2 min. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte. Následně v závislosti na savosti podkladu směs nařeďte vodou (na 1 díl epoxidu 0,5 až 1 díl vody) a znovu důkladně promíchejte.
    Pro nanášení použijte vhodné nářadí, jako je např. HAHNE EPOXY váleček nebo gumovou stěrku. Po cca. 4 hod. je povrch připraven pro aplikaci dalších difuzně otevřených systémů. Po úplném zaschnutí (1 den) je materiál HADALAN® EBG 13E vhodný i pro přípravu ne zcela vyschlých a pórovitých podkladů v kombinaci s použitím parám nepropustných systémů (např. HADALAN® VS 12E/-VS- E 12E).

    Kontaktní vrstva, samonivelační stěrka a výplňová opravná malta:
    Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Doba míchání cca 2 min. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte. Přidejte speciální plnivo HADALAN® FGM 003 57M a opět promíchejte. Poměr mísení závisí na požadované konzistenci.
    Tenkovrstvá samonivelační stěrka nebo kontaktní můstek na vrstvy 0-5mm
    8,5 kg pojiva/20 kg plniva HADALAN® FGM 003 57M
    Samonivelační a vyhlazovací stěrka na vrstvy 5-50 mm
    8,5 kg pojiva/40 kg plniva HADALAN® FGM 003 57M
    Výplňová, nivelační, opravná a těsnící malta
    8,5 kg pojiva/60 kg plniva HADALAN® FGM 003 57M

    Viskozita směsí může být upravena v závislosti na teplotě a podkladu přidáním max. 0,5 l vody.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 25 °C.
    • Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80 %. Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
    • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
    • Nedodržení podmínek během vyzrávacího procesu může způsobit narušení povrchové vrstvy.
    • Pro vyzrávání je nezbytné zajistit dostatečné odvětrávání prostoru.
    • Nadměrné světelné a sluneční zatížení způsobuje nepatrné barevné změny povrch.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      PRACOVNí POSTUP
      Difuzní epoxidové malty a potěry:
      8,5 kg pojiva + 90-120kg (3-4 pytle) HADALAN® FGM012 57M. Směs promíchejte v míchací nádobě vhodným míchacím nástrojem.
      Hmoty se aplikují příslušným nářadím (hladítkem, ozubenou stěrkou atd.). Pro dosažení ideálního rozprostření a odvzdušnění použijte propichovací váleček. Použité pomůcky a nářadí očistěte ihned po použití vodou. V případě požadavku na barevný odstín mohou být aplikovány nátěrové hmoty např. HADALAN® LF51 12E. Alternativně pro uzavření pórů může být použit nátěr HADALAN® Topcoat M 12P a nebo pro získání lesklé a ochranné těsnící vrstvy je možné použít nátěr HADALAN® Topocoat G 32P nebo HADALAN® VS 31 13E.

       SPECIFIKACE
       Balení combi-pack
       Velikost balení
       Komponent A, pryskyřice
       Komponent B, tvrdidlo
       Míchací poměr
       Balení na paletě
       Hustota komp. A
       Hustota komp. B
       Hustota po namíchání
       Viskozita po namíchání
       Teplota při zpracování
       Doba zpracování1)
       Jako samonivelační stěrka s plnivem HADALAN® FGM003 57M
       Odolnost v obrusu2)

       Tvrdost „Shore D“3)

       Přídržnost
       Pochůznost1)
       Plné zatížení
       Difuzní koeficient μ dle
       poměru mísení
       Pevnost v tlaku s plnivem HADALAN® FGM012 57M mísící poměr 1:10
       Skladování
       plechovka
       8,5 kg/1 kg
       6 kg/0,705 kg
       2,5 kg/0,295 kg
       2,4:1 váhově
       28/125 bal. /pal.
       1,02 kg/l
       1,12 kg/l
       1,05 kg/l
       5,0 dPa.s
       8 °C až 25 °C
       cca 20 min.


       100-150 mg v závislosti na poměru mísení
       75

       cca. 3 N/mm2
       po cca 6 hod.
       po 5 dnech
       300-500


       cca. 45 N/mm2
       v suchu, chladu, ne v mrazu, 6 měsíců


        1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 % 2) Podle „Taber“ CS10/1000U/1000g. 3) Tvrdost „Shore D“ podle DIN 53505 (po 28 dnech při 20 °C)

        Systémové výrobky