Suche

HADALAN® EG145 13E

Dvousložková rychleschnoucí epoxidová pryskyřice určená pro penetraci minerálních podkladů s rizikem prostupu spodní a zbytkové vlhkosti
Oblasti použití:
 • Beton a cementové potěry
 • Původní keramické dlažby
 • Na dílny a sklady
 • Podklady zatížené vlhkostí
 • Na balkony a terasy
 • Ochrana kovů proti korozi (zábradlí, výztuž atd.)

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® EG145 13E je epoxidová penetrace, která slouží na ochranu a uzavírání podkladů proti vlhkosti. Vylepšuje a zaručuje míru přídržnosti dalších materiálů k podkladu a to i v případě velkých teplotních a vlhkostních změn.
 • Osmoticky stabilní
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Vysoce reaktivní a lepivá
 • Snadno nasycuje podklad

SLOžENí
Epoxidové pryskyřice, epoxidové tužidlo, přísady

  POUžITí
  HADALAN® EG145 13E je penetrace vhodná k přípravě minerálních podkladů před použitím nátěrových, samonivelačních anebo izolačních systémů HAHNE. Dále se používá jako pojivo pro epoxidové malty a kontaktní vrstvy na betony, cementové potěry, staré keramické dlažby apod. Aplikace v dostatečném množství dokonale utěsňuje póry v podkladu. HADALAN® EG145 13E je osmoticky stabilní, a proto je ideální pro přípravu podkladů na balkonech a terasách. Lze též použít jako ochrana kovových prvků proti korozi. Společně se speciálním plnivem HADALAN® FGM012 57M utváří vysoce pevnostní a těsnící maltu a po přidání speciálního plniva HADALAN® FGM003 57M vzniká samonivelační stěrková hmota pro vyhlazování a utěsňování drsných podkladů.

  SPOTřEBA
  Spotřeba při penetrování
  Spotřeba při zásypu s
  pískem (0,1-0,5 mm)
  0,2 - 0,4 kg/m2

  0,2 - 0,4 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím.
   Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2.Vlhkost obsažená v podkladu nesmí být vyšší u betonu a cementového potěru než 4 % a u anhydritového potěru více než 0,5 % (měřeno metodou CM).

    PRACOVNí POSTUP
    Dvousložkové balení je dodáváno v připraveném mísícím poměru
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za použití pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte, tak aby byla homogenní. Doba míchání 2 minuty. Seškrábněte zbytky materiálu ze stěn obalů a přidejte do směsi. Následně přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte
    2.Namíchanou směs ihned použijte. Pro penetrování podkladu můžete použít vhodné nářadí jako je např. váleček nebo stěrka. Penetraci rovnoměrně rozprostírejte v dostatečném množství po celé ploše. To je důležité zejména v případě požadavku na utvoření ochranného filmu proti vlhkosti a prostupu par při úplnému vyplnění pórů v podkladu. V případě nutnosti aplikujte ještě jednu vrstvu. Jako alternativu pro dokonalé utěsnění pórů můžete použít samonivelační stěrkový nátěr utvořený směsí HADALAN® EG145 13E se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M v poměru 1:1. Pro nanášení takto utvořené směsi použijte opět váleček. Dbejte na to, aby byla vytvořena celistvá vrstva. Spotřeba při této aplikaci je cca 0,6-0,8 kg/m2.
    3.Silnovrstvý nátěr může být pro zvýšení přídržnosti dalších materiálů dodatečně posypán horkovzdušně sušeným křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-0,5 mm. Spotřeba penetrace je cca 0,2-0,4 kg. Nesypat celoplošně.
    4.Další systémové materiály je možné nanášet rovnou na penetraci a to nejdříve po 6 hodinách a nejdéle do 24 hodin po nanesení. V případě technologie přesypání povrchu pískem lze pokračovat s dalšími vrstvami i za několik dní.
    5.Další systémové materiály používejte dle instrukcí v příslušných technických a bezpečnostních listech
    6.Po použití nástroje ihned očistěte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky
    7.Po přidání plniva HADALAN® FGM012 57M vznikne vodotěsná výplňová reakční malta. Podrobnější informace najdete v příslušných technických a bezpečnostních listech.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 8 °C a 30 °C.
    • Přísně dodržujte čekací dobu mezi dvěma nátěry.
    • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
    • Namíchanou směs naneste bez zbytečného odkladu na podklad. Vzhledem k exotermické reakci produkt tvrdne rychleji v míchací nádobě a po vylití na plochu má delší dobu zpracování.
    • V případě zamezování prostupu vlhkosti a difuzních par z podkladu je nutné vytvořit dokonalý nepropustný film včetně vyplnění pórů. Nedostatečná a porušená vrstva může způsobit oddělování a porušování následných nepropustných hydroizolačních reakčních vrstev (balkony a terasy).
    • Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.


     Podrobné informace naleznete také v letáku “Epoxidové pryskyřice ve stavebním průmyslu“ vydaném Asociací profesních stavebních sdružení a Profesním sdružením pro výrobu průmyslových lepidel, stavební chemie a prostředků pro ochranu dřeva ve Frankfurtu nad Mohanem.LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Dvousložkové balení
      Komponent A, pryskyřice
      Komponent B, tvrdidlo
      Balení na paletě
      Teplota při zpracování1)
      Doba zpracování1)
      Hustota
      Viskosita po namíchání1)
      Přídržnost k betonu po 7 dnech
      Skladování
      plechovka
      8,7 kg/2,9 kg/1 kg
      6 kg/2 kg/0,69 kg
      2,7 kg/0,9 kg/0,31 kg
      42/84/125 bal./pal.
      8 °C až 30 °C
      15 až 20 min.
      1,05 kg/l
      2,4 dPa.s
      > 4,8 N/mm2
      v suchu, chladu, ne v
      mrazu,12 měsíců