Weitere Marken von Sievert
Suche

ÖKOPLAST® 1K 20B

Revêtements épais en bitume pour étanchéification des ouvrages, chargé de polystyrène
Oblasti použití:
 • Sklepy v obytných a komerčních budovách
 • Základy a základové desky
 • Podzemní garáže
 • Balkony a terasy
 • Sprchy a mokré provozy
 • Opěrné zdi
 • Pro lepení ochranných desek a tepelné izolace s polystyrenu

CHARAKTERISTIKA
ÖKOPLAST® 1K 20B je silnovrstvá polystyrenem nastavená a trhliny překlenující bitumenová izolační hmota, která může být použita, buď jako jednosložková anebo jako dvousložková. Je odolná vůči agresivním látkám s běžným výskytem v půdách. Není škodlivá vůči podzemním vodám. S certifikací na radon.
 • Téměř bez zápachu
 • Flexibilní, překlenuje trhliny
 • Vysoce stabilní
 • Obohacená polystyrenem
 • Snadná zpracovatelnost
 • Splňuje DIN 18533 a s certifikací na radon

SLOžENí
Bitumen, polymery, přísady a plniva

  POUžITí
  ÖKOPLAST® 1K 20B se používá k utěsnění stavebních prvků, které jsou v permanentním kontaktu s půdou a vlhkostí podle normy DIN 18533. Slouží jako izolace pro stěny, které přicházejí do styku se zemí, základové desky a jejich napojení, prostupy anebo např. stropní desky. Využití:
  • Zemní vlhkost a netlačící voda W1-E
  • Tlaková voda s pozitivním tlakem zvenčí, mírné zatížení W2-E
  • Proti netlakové vodě na stropních konstrukcích se zásypem zeminy W3-E
  • Proti stříkající vodě na soklech v těsné blízkosti terénu a pod, jakož i kapilárně vzlínající vlhkosti vodě W4-E
  • Pro utěsnění stěnových spojů u základové spáry, jakož i pracovních a tupých spojů
  betonových komponentů s vysokou odolností proti pronikání vody.
  • Na režné zdivo, beton, omítky, MG P II a P III, jakož i na vyčištěné staré
  asfaltové izolace (někdy s kontaktním můstkem).
  • Pro lepení izolačních, ochranných a drenážních desek

  PříPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
  Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D se spotřebou cca 0,2 kg/ m2. Podklad může být mírně vlhký. Během aplikace hydroizolace nesmí pronikat podkladem voda. V tomto případě nebo i pro zesílení funkčnosti spoje mezi venkovní obvodovou stěnou a základem použijte speciální hydroizolace jako např. INTRASIT® DS1 54Z nebo IMBERAL® RSB 55Z popr. INTRASIT® Poly - C1 54Z.
  Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí: Pro utvoření fabionů v rozích a vyrovnání nerovností použijte kapilárně neaktivní speciální malty INTRASIT® SM 54Z nebo INTRASIT® RZ1 55HSP. Důkladně vyčistěte celkový povrch a odstraňte z něj jakékoliv slinuté vrstvy a nečistoty.
  Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Trhliny do 5 mm proškrábněte a vyplňte vhodným materiálem např. ÖKOPLAST® 1K 20B. Pro vyplnění děr, otvorů a prasklin větších než 5 mm použijte jmenované opravné malty. Menší trhliny a spoje nevyžadují žádné speciální ošetření. Při zatížení stoupající srážkovou vodou a tlakovou vodou vložte celoplošně výztužnou tkaninou IMBERAL® VE 89V . K prevenci nebo snížení tvorby vzduchových dutin v důsledku pórů nebo otvorů v podkladním betonu doporučujeme celou plochu nejdříve slabou vrstvou přestěrkovat. Před započetím hydroizolačních prací musí být tyto vrstvy zcela vyschlé.

   PRACOVNí POSTUP
   Platné normy:

   DIN 18533 - povlakové hydroizolace
   DIN 1053 - provedení zdiva

   Míchání s ÖKOPLAST® Plus 55Z:Produkt ÖKOPLAST® 1K 20B je připraven k použití. Pokud se má použít urychlovač reakce ÖKOPLAST® Plus 55Z, přidává se do bitumenové sloučeniny následujícím způsobem: Kapalnou složku míchejte pomalu se pohybujícím míchadlem (400 až 600 otáček za minutu) pomocí míchací lopatky a celou práškovou složku intenzivně míchejte do kapalné složky. Proces míchání trvá asi 1 minutu a končí, když je hmota homogenní a bez hrudek.

   Povrch hydroizolace:
   Zpracování PMBC probíhá nejméně ve dvou vrstvách. V případě půdní vlhkosti a netlakové vody, stejně jako v základových deskách, mohou být těsnicí vrstvy v jednom pracovním kroku čerstvě na sebe. Zpevňovací vložka IMBERAL® VE 89V se vkládá do první vrstvy a to mírným tlakem, tak aby zůstala u povrchu a nebyla vtlačena až na podklad. Druhou těsnící vrstvu lze dělat až po zaschnutí první anebo souběžně do čerstvé první vrstvy. Při velmi vysokém zatížení doporučujeme dělat obě vrstvy zvlášť (druhou až po vyschnutí první). Při strojním stříkání lze dělat celou vrstvu dle zatížení v jednom kroku.

   Oblast základů a soklů:
   V místech kde izolace stěn přechází nad zem do oblasti fasády nebo v místech silného zatížení (spoj svislé a vodorovné konstrukce u základů) doporučujeme použít vhodnější hydroizolaci IMBERAL® RSB 55Z.

   Dilatační spáry:
   Dilatační spáry pro pohyb a konstrukci se provádějí spárovou páskou IMBERAL® FAB 89ZH a integrují se do povrchového těsnění.

   DůLEžITá UPOZORNěNí
   • Teplota pro zpracování je 5 °C až 35 °C..
   • Zabraňte nebo omezte tvorbu bublin z unikajícího vzduchu z hlubších pórů nebo dutin v betonu provedením velmi slabé záškrabové vrstvy.
   • Neaplikujte při přímém slunečním záření.
   • Utěsňování prostupů trubek atd. by mělo být prováděno jen při zatížení běžnou zemní vlhkostí a to vytvořením spojovacího fabionu ze silnovrstvého bitumenu. Nelze použít v případě tlakové vody a stoupající srážkové vody.
   • Prostupy v oblastech zatížených tlakovou vodou musí být vždy provedeny šroubovacími nebo lepenými přírubami.
   • Nevystavujte hotovou izolační vrstvu dlouho slunečnímu záření.
   • Na ochranu používejte ochranné vrstvy a ochranné prostředky dle DIN 18533.
   • Jakákoli odchylka od pracovního postupu a použití materiálů podle normy DIN 18533 musí být předem samostatně schválena.
   • Při instalaci tepelných a ochranných desek dbejte pokynů výrobce a zkontrolujte jejich použítí v oblasti pod terénem.
   • Nářadí umyjte co nejdříve čistou vodou.

   BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
   Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

    LIKVIDACE ODPADU
    Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

     SPECIFIKACE
     Balení
     Velikost balení
     Počet balení na paletě
     Hustota
     Teplota při zpracování
     Bot měknutí (R+K)
     Prodloužení při přetržení
     Maximální pevnost v tahu
     Překlenutí trhlin
     Test na tlak pronikající štěrbinou
     dle DIN 18195
     Plné vytvrzení 1)
     Skladování
     PE kbelík
     30 l
     18 bal. /pal.
     0,65 kg/l
     5 °C až 30 °C
     100°C
     cca 120%
     0,25 N/mm2
     > 2 mm/ 4 °C

     > 0,75 bar
     cca po 2 dnech
     v suchu, chladu,
     ne v mrazu,
     9 měsíců


      1) Při teplotě 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

      Systémové výrobky