Suche

ÖKOPLAST® 2K 20B

Dvousložková bezrozpouštědlová, výztužným vláknem obohacená a trhliny překlenující bitumenová silnovrstvá hydroizolační hmota
Oblasti použití:
 • Stěny sklepů a základové desky obytných a komerčních budov
 • Podzemní garáže
 • Balkony, terasy, ochozy
 • Sprchy, umývárny a myčky
 • Opěrné zdi a tarasy

CHARAKTERISTIKA
ÖKOPLAST® 2K 20B je dvousložková silnovrstvá a trhliny překlenující bitumenová izolační hmota s výztužným vláknem. Je odolná vůči agresivním látkám s běžným výskytem v půdách. Není škodlivá vůči podzemním vodám.
 • Téměř bez zápachu
 • Flexibilní, překlenuje trhliny
 • Rychleschnoucí
 • Obohacená vlákny
 • Snadno se zpracovává a uhlazuje - splňuje DIN 18195

SLOžENí
Bitumen, polymery, emulze, vlákna, přísady, hydraulická pojiva a plniva

  POUžITí
  ÖKOPLAST® 2K 20B se používá k utěsnění spodních stavebních prvků, které jsou v permanentním kontaktu s půdou a zemní vlhkostí. Odolává jak nevzduté prosakující vodě (např. na podlahách), tak i vzduté prosakující vodě. Rovněž je odolná vůči stoupající srážkové a tlakové vodě na vertikálních a horizontálních konstrukcích v exteriéru i interiéru. Materiál může být použit jako lepidlo a zároveň ochrana izolačních a drenážních desek. Vhodným podkladem jsou např. zdivo, beton, omítky a také staré čištěné asfaltové nátěry.
  PříPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
  Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D se spotřebou cca 0,2 kg/m2. Podklad může být mírně vlhký. Během aplikace hydroizolace nesmí pronikat podkladem voda. V tomto případě pro vytvoření těsnící mezivrstvy použijte INTRASIT® DS2 54Z nebo INTRASIT® Poly - C1 54Z/-C2 55Z.
  Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí: Pro utvoření fabionů v rozích a vyrovnání nerovností použijte opravné a výplňové malty INTRASIT® SM 54Z, INTRASIT® RZ1 55HSP nebo univerzální rychleschnoucí výplňovou hmotu INTRASIT® FSM. Důkladně vyčistěte celkový povrch a odstraňte z něj jakékoliv slinuté vrstvy a nečistoty.
  Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Trhliny do 5 mm proškrábněte a vyplňte vhodným materiálem např. ÖKOPLAST® 2K 20B. Pro vyplnění děr, otvorů a prasklin větších než 5 mm použijte jmenované opravné malty. Menší trhliny a spoje nevyžadují žádné speciální ošetření. Při zatížení stoupající srážkovou vodou a tlakovou vodou utěsňujte trhliny výztužnou tkaninou IMBERAL® VE 89V v celé délce. K prevenci nebo snížení tvorby vzduchových dutin v důsledku pórů nebo otvorů v podkladním betonu doporučujeme celou plochu přestěrkovat slabou vyplňovací vrstvou. Před započetím hydroizolačních prací musí být tyto vrstvy zcela vyschlé.

   PRACOVNí POSTUP

   DůLEžITá UPOZORNěNí
   • Teplota pro zpracování je 5 °C až 35 °C.
   • Neaplikujte při přímém slunečním záření.
   • Při zatížení stoupající srážkovou vodou a tlakovou vodou utěsňujte trhliny výztužnou tkaninou IMBERAL® VE 89V v celé délce.
   • Utěsňování prostupů trubek atd. by mělo být prováděno jen při zatížení běžnou zemní vlhkostí a to vytvořením spojovacího fabionu ze silnovrstvého bitumenu. Nelze použít v případě tlakové vody a stoupající srážkové vody. Dodržujte pokyny dle DIN 18195 díl 9.
   • Prostupy v oblastech zatížených tlakovou vodou musí být vždy provedeny šroubovacími nebo lepenými přírubami.
   • Podlahové vpusti by měly být s vhodnou přírubou připravenou pro napojení izolace pomocí zesilovací tkané pásky nebo příslušné manžety.
   • Nevystavujte hotovou izolační vrstvu dlouho slunečnímu záření.

   BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
   Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
   příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

    LIKVIDACE ODPADU
    Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

     SPECIFIKACE
     Balení
     Mixované balení
     Tekutý komponent
     Prášek
     Počet balení na paletě
     Hustota
     Teplota při zpracování
     Doba zpracování
     Prodloužení při přetržení
     Maximální pevnost v tahu
     Překlenutí trhlin
     - Bez výztuže
     Nepropustnost tekutinám
     Test dle AIB
     Test dle DIN 1048
     Test na tlak pronikající
     štěrbinou dle DIN 18195
     Plné vytvrzení
     Skladování
     PE kbelík/pytel
     30 kg
     24 kg
     6 kg
     17 bal. /pal.
     1,1 kg/l
     5 °C až 30 °C
     cca 2 hod.
     cca 60%
     0,26 N/mm2

     > 2 mm/ 4 °C

     > 0,5 baru/8 hod.
     > 5,0 baru/3 dny

     > 0,75 N/mm2
     cca po 2 dnech
     v suchu, chladu, ne v mrazu,
     6 měsíců


      Systémové výrobky