Weitere Marken von Sievert
Suche

IMBERAL® RSB 55Z

Reaktivní, rychlá stavební izolace, flexibilní
Oblasti použití:
 • Beton, omítky, zdivo
 • Umývárny, myčky, koupelny atd.
 • Balkony, terasy, chodníky
 • Izolace betonu, který je v kontaktu s půdou
 • Izolace pod zdivem
 • Izolace pod obklady a dlažbami
 • Pro ochranu betonu proti karbonataci
 • Izolace napojení stavebních konstrukcí
 • Plošná izolace na zálkladové desky a pod stěny
 • Těsnění stěn pod i nad zemským tereném

CHARAKTERISTIKA
IMBERAL® RSB 55Z je dvousložková rychleschnoucí hydroizolační a těsnící hmota bez obsahu bitumenu. Mezi její významné vlastnosti patří vysoká flexibilita i za studených podmínek, vysoká odolnost vůči vodním tlakům a schopnost překlenout trhliny. Po namíchání obou složek je tento výrobek velmi snadno zpracovatelný a rychle vyzrává.
 • Bez obsahu rozpouštědel, přívětivý k životnímu prostředí
 • Odolný UV záření a klimatickým vlivům
 • Flexibilní, překlenuje trhliny
 • Odolává vysokým tlakům vody v negativním i pozitivním směru
 • Odolává dešti již po 2 hod.
 • Odolává tlakové vodě již po 16 hod.
 • Nepropustný pro radon
 • Snadno zpracovatelný
 • S variabilní konzistencí

SLOžENí
Tekutá složka: disperzní polymery, přísady
Prášek: speciální cement, minerální pojiva, přísady a barviva

  POUžITí
  Hydroizolace IMBERAL® RSB 55Z má univerzální využití pří izolování a utěsňování staveb v pozemním stavitelství. Používá se pro těsnění svislých i vodorovných konstrukcí pod i nad úrovní terénů včetně jejich napojování v souladu s DIN 18535 W1-E und W4-E. Dále spolehlivě izoluje balkony, terasy, koupelny a mokré provozy ve spojení s kramickými nášlapnými vrstvami.  Rovněž se používá pro ošetření spojů mezi stěnami a základovými deskami a také pro sanování původních asfaltových izolací. Velmi dobré uplatnění nachází na stavbách, kde jsou krátké časové termíny. Těsnění prahové úrovně, dveří a okenních prvků provádějte za použití pásky IMBERAL® DB 89ZH podle směrnice FPD.

  SPOTřEBA
  Podle pokynů předpisu MDS


  Sokly/izolace pod zdivem
  Zpětné spoje u základů
  Izolace pod dlažby
  Zemní vlhkost
  Tlaková voda
  Hydroizolace podle
  DIN 18533 W1-E a W4-E  cca. 3,2 kg/m²
  cca. 3,2 kg/m²
  cca. 3,2 kg/m²
  cca. 3,2 kg/m²
  cca. 4,5 kg/m²

  cca. 3,2 kg/m²
  • V závislosti na nerovnostech podkladu se uvedené množství spotřeby může zvýšit o 1 - 1,5 kg / m². Postupujte podle pokynů MDS


  1)Ve 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %.PříPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
  Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D . Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Podklad může být mírně vlhký.
  Pro použití této hydroizolační hmoty jsou vhodné tyto podklady:
  Stavební konstrukce podle DIN 1053 například z těchto materiálů:
  - Cihly
  - Duté a pevné cihly, bloky z lehčeného betonu, granulátové struskové cihly
  - Vápenopískové cihly, pórobetonové bloky
  - Betonové ztracené bednění, smíšené zdivo
  - Beton / železobeton dle EN 206-1 ve spojení s DIN 1045-2
  - Omítky (DIN V 18550) s maltovými skupinami P III, CS III, CS IV podle DIN EN 998-1
  - Stávající asfaltové nátěry a nátěry na minerální bázi, stejně jako původní minerální hydroizolace.
  - Cementové potěry
  - betony
  - Staré soudržné obklady a dlažby
  Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí a pro vyrovnání nerovností a vyplnění spár a trhlin použijte opravné a výplňové malty INTRASIT® SM 54Z /INTRASIT® RZ1 55HSP. Důkladně vyčistěte celkový povrch a odstraňte z něj jakékoliv slinuté vrstvy a nečistoty.
  V případě zdiva je rovněž nutné vyplnit větší spáry než 5 mm materiály INTRASIT® SM 54Z / INTRASIT® RZ1 55HSP.

   PříPRAVA PODKLADU
   U zdiva z porézních povrchů je nutné provést sjednocovací slabou stěrkovou vrstvu např. s IMBERAL® RSB 55Z. Tato slabá vrstva musí vyzrát a cca po 2 hod. je připravena na aplikaci dalších vrstev. V případě neprovedení této stěrkové vrstvy hrozí u hlavní první izolační vrstvy z důvodu úniku vzduchu z nevyplněných pórů podkladní konstrukce tvorba bublin. Výstupky, okraje a ostré hrany betonových základových desek musí být zbroušeny a zkoseny. Bednící olej musí být odstraněn. Při použití na stávající hydroizolace je nutné prověřit vhodnost jejího spojení s materiálem IMBERAL® RSB 55Z. V případě pochybností musí být kompatibilita materiálu ověřena zkušebním testem. Stávající hydroizolace musí mít dostatečnou přilnavost k podkladu a všechny nesoudržné a volné části musí být odstraněny mechanicky. Penetrace není nutná. Staré dehtové nátěry a pásy nejsou vhodné pro použití v kombinaci s touto hydroizolací.
   Pro balkony a terasy ve spojení s dlažbou musí být vrstva hydroizolace vyšší než > 2 mm. Pro podklady s očekávaným pohybem podkladní konstrukce doporučujeme vložit do 1. Vrstvy výztužnou tkaninu IMBERAL® VE 89V.
   Minimální tloušťka 2 mm platí i pro vytvoření izolační vrstvy proti zemní vlhkosti pod cihelným zdivem.

    PRACOVNí POSTUP
    Dodržujte příslušná doporučení pro aplikaci flexibilních izolačních stěrkových hmot.
    1.Nasypte prášek do tekuté složky a pomalu pomocí míchadla (otáčky 400-600 rpm.) rozmíchejte materiál do homogenní směsi. Doba míchání musí být minimálně 2 minuty!
    2.IMBERAL® RSB 55Z nanášejte rovnoměrně za pomocí příslušného nářadí (štětcem, válečkem nebo strojním stříkáním) na připravený podklad. Vyvarujte se tvorbě stop po nástrojích. Viskozita materiálu může být upravena přidáním až 0,5 l vody. To je zvláště vhodné pro kašovité aplikace s tloušťkou vrstvy 2 - 3 mm.
    3.Maximální tloušťka jedné vrstvy nesmí být vyšší než 8 mm.
    4.Počet vrstev a spotřeba materiálu závisí na konkrétním použití. Detailní informace jsou v sekci specifikace “Minimální spotřeby“.
    5.Dodržujte intervaly doby schnutí, které jsou cca 2 hod. v závislosti na povětrnostních podmínkách.
    6.Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení a nástroje s čistou vodou.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování je 5 °C až 30 °C.
    • Při aplikaci za přímého slunečního záření, větrného počasí a za vysokých teplot očekávejte rychlejší tvorbu povlaku.
    • Aplikujte pouze na suché nebo matně vlhké podklady.
    • Během nanášení se vyvarujte tvorbě hrubých stop a nerovností po nástrojích.
    • Držte se postupů dle DIN 18533.
    • V případě kritických a pohyblivých podkladů v kombinaci s povrchovou vrstvou z dekorativních mramorových oblázků HADALAN® MST 89 je vhodnější použít hydroizolační materiál na PU bázi např. HADALAN® DS91 13P.
    • U vodorovných konstrukcí, dveří a okenních prvků se zvýšeným pnutím mezi konstrukcemi a trhlinami > RÜ3-E doporučujeme použít flexibilní izolaci na PU bázi např. IMBERAL® DAB 30P.
    • Pokud při aplikaci hrozí prostup vlhkosti z druhé strany konstrukce, tak je nutné nejdříve provést ochranu podkladu proti negativnímu tlaku pomocí materiálů INTRASIT® RZ1 55HSP nebo INTRASIT® DS1 54Z.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Tekutá složka
      Prášek
      Počet na paletě
      Hustota po namíchání
      Barva
      Teplota při zpracování
      Doba zpracování
      Přerušení za studena
      Protažení při přerušení
      Maximální přídržnost
      Difúzní odpor µ
      Vrstva vzduchu - sd
      Nepropustnost tekutinám
      Odolnost vůči dešti1)
      Zatížení tlakem1)
      Skladování
      Kombinovaný PE kbelík
      10 kg PE kbelík
      15 kg pytel
      18 ks
      1,5 kg/l
      červená
      5 °C až 25 °C
      45 min.
      < 0 °C
      cca 80%
      2,2 N/mm2
      ≥ 7857
      ≥15,7 m
      > 3 bar po 28 dnech
      po 2 hod.
      cca po 16 hod.
      v suchu, chladu, ne v mrazu, 6 měsíců


       Systémové výrobky