Suche

IMBERAL® Aquarol 10D

Bezrozpouštědlová speciální penetrace sloužící pro vylepšení přídržností patentovaných hydroizolačních systémů k minerálním podkladům
Oblasti použití:
 • Vyschlé a zavlhlé podklady
 • Nasákavé minerální podklady
 • Pro svislé i vodorovné plochy

CHARAKTERISTIKA
IMBERA® Aquarol 10D je červeně zbarvená penetrace, která díky svým speciálním chemickým a fyzikální vlastnostem splňuje velmi náročné požadavky na přípravu stavebních povrchů před aplikací hydroizolačních materiálů při izolování spodních staveb. Navazuje povrchový prach a cementové zbytky k minerálnímu povrchu podkladních konstrukcí. Chemická reakce vznikající mezi podkladem a emulzí zpevňuje povrchy běžných stavebních materiálů a tvoří ideální základ pro následnou aplikaci hydroizolačních stěrek. Snižuje nasákavost podkladu a snižuje riziko poškození působením tlaků vodních par obsažených ve stavebních konstrukcích.
 • Vodoopudivá
 • Stabilizuje povrch
 • Apklikace nátěrem, válečkem nebo strojním stříkáním

SLOžENí
Organická a anorganická pojiva, smáčedla, barviva.

  POUžITí
  IMBERAL® Aquarol 10D je penetrace obzvláště vhodná pod jednosložkové a dvousložkové silné bitumenové nátěry a pružné těsnící hydroizolační hmoty, jako jsou např. INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z a IMBERAL® RSB 55Z.

  SPOTřEBA
  V závislosti na nasákavosti
  podkladu
  cca 0,15-0,25 kg/m2

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být nasákavý, pevný, bez hrubých nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Vyplavené silnější cementové zbytky být odstraněny vhodnou metodou, např. pískováním, brokováním, broušením, frézováním a následným vysátím. Podklad může být mírně vlhký.

    PRACOVNí POSTUP
    Aplikace:
    Platí DIN 18195 – Hydroizolace staveb a DIN 1053 – Zdivo a zdění
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech, které se týkají stavebních konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou ve spojení s modifikovanými bitumenovými nátěry.
    1.IMBERAL® Aquarol 10D se nanáší příslušným nářadím (štětkou, válečkem, stříkací pistolí). V případě velmi zaprášených podkladů použijte štětku nebo koště.
    2.Aplikace izolace může být provedena do vyschlé nebo zavlhlé penetrace.
    3.Použité pomůcky a nářadí očistěte ihned po použití vodou.
    4.Jako alternativu lze použít INTRASIT® Aquarol 10D v bílé barvě.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Množství na paletě
      Teplota při zpracování
      Barva
      Skladování
      PE kanystr 20kg/5kg
      24/60 bal. /pal.
      5 °C až 35 °C
      červená
      v suchu, chladu, ne v mrazu,
      12 měsíců


       Systémové výrobky