Suche

IMBERAL® RSB 55Z

Dvousložková reaktivní, flexibilní a rychleschnoucí univerzální hydroizolace
Oblasti použití:
 • Beton, omítky, zdivo
 • Umývárny, myčky, koupelny atd.
 • Balkony, terasy, chodníky
 • Izolace betonu, který je v kontaktu s půdou
 • Izolace pod zdivem
 • Izolace pod obklady a dlažbami
 • Pro ochranu betonu proti karbonataci
 • Izolace napojení stavebních konstrukcí
 • Plošná izolace na zálkladové desky a pod stěny
 • Těsnění stěn pod i nad zemským tereném

CHARAKTERISTIKA
IMBERAL® RSB 55Z je dvousložková rychleschnoucí hydroizolační a těsnící hmota bez obsahu bitumenu. Mezi její významné vlastnosti patří vysoká flexibilita i za studených podmínek, vysoká odolnost vůči vodním tlakům a schopnost překlenout trhliny. Po namíchání obou složek je tento výrobek velmi snadno zpracovatelný a rychle vyzrává.
 • Bez obsahu rozpouštědel, přívětivý k životnímu prostředí
 • Odolný UV záření a klimatickým vlivům
 • Flexibilní, překlenuje trhliny
 • Odolává vysokým tlakům vody v negativním i pozitivním směru
 • Odolává dešti již po 2 hod.
 • Odolává tlakové vodě již po 16 hod.
 • Nepropustný pro radon
 • Snadno zpracovatelný

SLOžENí
Tekutá složka: disperzní polymery, přísady
Prášek: speciální cement, minerální pojiva, přísady a barviva

  POUžITí
  Hydroizolace IMBERAL® RSB 55Z se používá pro široké spektrum izolačních prací prováděných v pozemním a inženýrském stavitelství. Je vhodná téměř na všechny nosné podklady a slouží pro izolování spodních a podzemních konstrukcí nebo jako plně funkční spodní odizolování povrchů pod sokly, vyzdívanými stěnami a tarasy. Materiál se dá velmi úspěšně aplikovat na balkonech, terasách anebo například ve sklepech podle DIN 18195. Další uplatnění nachází ve vodotěsném spojování mezi zdmi a podlahami, jako hydroizolace pod dlaždice anebo na renovace starých asfaltových nátěrů. Zvláště vhodná na stavbách s napjatým dokončovacím termínem.

  SPOTřEBA
  Normální zatížení
  Oblasti napojení konstrukcí –
  izolace proti spodní vlhkosti
  Balkony a terasy
  Alternativní hydroizolace
  Izolace pod a za zdivem
  Zemní vlhkost a nestoupající
  srážková voda, netlaková voda
  podle DIN 18195, díl 4 a 5:
  Silné zatížení netlakovou vodou,
  stoupající srážková a tlaková
  voda podle DIN 18195, díl 6:
  cca 2,4 kg/m2 na vrstvu

  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy
  cca 3,2 kg/m2 - 2 vrstvy


  cca 4,5 kg/m2 - 2 vrstvy


  cca 6 kg/m2 ve dvou vrstvách včetně výztuže IMBERAL® VE 89V


  1)Ve 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %.PříPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
  Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D se spotřebou cca 0,2 kg/m2. Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Podklad může být mírně vlhký.
  Pro použití této hydroizolační hmoty jsou vhodné tyto podklady:
  Stavební konstrukce podle DIN 1053 například z těchto materiálů:
  - Cihly
  - Duté a pevné cihly, bloky z lehčeného betonu, granulátové struskové cihly
  - Vápenopískové cihly, pórobetonové bloky
  - Betonové ztracené bednění, smíšené zdivo
  - Beton / železobeton dle EN 206-1 ve spojení s DIN 1045-2
  - Omítky (DIN V 18550) s maltovými skupinami P III, CS III, CS IV podle DIN EN 998-1
  - Stávající asfaltové nátěry a nátěry na minerální bázi, stejně jako původní minerální hydroizolace.
  - Cementové potěry
  - betony
  - Staré soudržné obklady a dlažby
  Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí a pro vyrovnání nerovností a vyplnění spár a trhlin použijte opravné a výplňové malty INTRASIT® FSM 55Z /INTRASIT® RZ1 55HSP. Důkladně vyčistěte celkový povrch a odstraňte z něj jakékoliv slinuté vrstvy a nečistoty.
  V případě zdiva je rovněž nutné vyplnit větší spáry než 5 mm materiály INTRASIT® FSM 55Z / INTRASIT® RZ1 55HSP.

   PříPRAVA PODKLADU
   U zdiva z porézních povrchů je nutné provést sjednocovací slabou stěrkovou vrstvu např. s IMBERAL® RSB 55Z. Tato slabá vrstva musí vyzrát a cca po 2 hod. je připravena na aplikaci dalších vrstev. V případě neprovedení této stěrkové vrstvy hrozí u hlavní první izolační vrstvy z důvodu úniku vzduchu z nevyplněných pórů podkladní konstrukce tvorba bublin. Okraje a ostré hrany betonových základových desek musí být zkoseny. Při použití na stávající hydroizolace je nutné prověřit vhodnost jejího spojení s materiálem IMBERAL® RSB 55Z. V případě pochybností musí být kompatibilita materiálu ověřena zkušebním testem. Stávající hydroizolace musí mít dostatečnou přilnavost k podkladu a všechny nesoudržné a volné části musí být odstraněny mechanicky. Penetrace není nutná. Staré dehtové nátěry a pásy nejsou vhodné pro použití v kombinaci s touto hydroizolací.
   Pro balkony a terasy ve spojení s dlažbou musí být vrstva hydroizolace vyšší než > 2 mm. Pro podklady s očekávaným pohybem podkladní konstrukce doporučujeme vložit do 1. Vrstvy výztužnou tkaninu IMBERAL® VE 89V.
   Minimální tloušťka 2 mm platí i pro vytvoření izolační vrstvy proti zemní vlhkosti pod cihelným zdivem.

    PRACOVNí POSTUP
    Dodržujte příslušná doporučení pro aplikaci flexibilních izolačních stěrkových hmot.
    1.Nasypte prášek do tekuté složky a pomalu pomocí míchadla (otáčky 400-600 rpm.) rozmíchejte materiál do homogenní směsi. Doba míchání musí být minimálně 2 minuty!
    2.IMBERAL® RSB 55Z nanášejte rovnoměrně za pomocí příslušného nářadí (štětcem, válečkem nebo strojním stříkáním) na připravený podklad. Vyvarujte se tvorbě stop po nástrojích.
    3.Maximální tloušťka jedné vrstvy nesmí být vyšší než 8 mm.
    4.Počet vrstev a spotřeba materiálu závisí na konkrétním použití. Detailní informace jsou v sekci specifikace “Minimální spotřeby“.
    5.Dodržujte intervaly doby schnutí, které jsou cca 2 hod. v závislosti na povětrnostních podmínkách.
    6.Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení a nástroje s čistou vodou.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování je 5 °C až 30 °C.
    • Při aplikaci za přímého slunečního záření, větrného počasí a za vysokých teplot očekávejte rychlejší tvorbu povlaku.
    • Aplikujte pouze na suché nebo matně vlhké podklady.
    • Během nanášení se vyvarujte tvorbě hrubých stop a nerovností po nástrojích.
    • Držte se postupů dle DIN 18533.
    • V případě kritických a pohyblivých podkladů v kombinaci s povrchovou vrstvou z dekorativních mramorových oblázků HADALAN® MST 89 je vhodnější použít hydroizolační materiál na PU bázi např. HADALAN® DS91 13P.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Počet balení na paletě
      Tekutá složka
      Prášek
      Hustota po namíchání
      Barva
      Teplota při zpracování
      Doba zpracování
      Protažení při přerušení
      Maximální přídržnost
      Odpor prostupu vodním
      parám - sd
      Nepropustnost tekutinám
      Odolnost vůči dešti1)
      Zatížení tlakem1)
      Skladování
      Kombinovaný PE kbelík
      25 kg
      18 bal. /pal.
      10 kg PE kbelík
      15 kg pytel
      1,5 kg/l
      červená
      5 °C až 25 °C
      45 min.
      cca 80%
      2,2 N/mm2

      ≥ 157 m
      > 3 bar po 28 dnech
      cca po 2 hod.
      cca po 16 hod.
      v suchu, chladu, ne v mrazu,
      6 měsíců


       Systémové výrobky