Suche

DAKORIT® ES 40B

Univerzální elasticko-plastický rychleschnoucí těsnící a lepící tmel
Oblasti použití:
 • Venkovní prostředí
 • Spoje a zakončení střešních plechů. Fixace k betonu, zdivu, plechu, dřevu a podobným podkladům
 • Vlhké a suché podklady

CHARAKTERISTIKA
DAKORIT® ES 40B je vysoce kvalitní rychleschnoucí těsnící a lepící hmota na bázi kaučukových bitumenů. Má okamžitou přilnavost i pod vodou. Dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům a agresivnímu prostředí. Při celoplošném podlepení oplechování nevznikají dutá místa, čímž je zamezeno případnému bubnování při dešti a hnízdění hmyzu. Tmel má následující vlastnosti:
 • Elasticko-plastický
 • Snadná zpracovatelnost za studena
 • S okamžitou přilnavostí
 • Okamžitě těsní
 • S univerzálním použitím

SLOžENí
Bitumen, polymery, přísady, vlákna, lepící složky, organická rozpouštědla a plniva.

  POUžITí
  DAKORIT® ES 40B slouží pro rychlé utěsňování a lepení průsaků nebo pro podélné lepení spojů a pro fixaci plechů k různým druhům podkladů.

  SPOTřEBA
  V 1 mm vrstvy 1,0 kg/m2

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný bez nečistot, mastnoty, mechů, lišejníků a dělitelných vrstev.

    PRACOVNí POSTUP

    Aplikace Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

    1.DAKORIT® ES 40B je připraven ihned ke zpracování lžicí nebo hladítkem.
    2.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    3.Při použití za nízkých teplot doporučujeme materiál předehřát při pokojové teplotě.


    Pokud je při větších rozměrech lepených materiálů očekávané vyšší napětí v závislosti na tepelné roztažnosti, je nutné provést mechanické upevnění. Na šikmé nebo svislé plochy může být tloušťka vrstvy max. 3 mm na jeden nátěr. DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Osahuje hořlavá rozpouštědla
    • Na stěny nenanášejte větší vrstvy než 3 mm.
    • Výrobek není vhodný do interiéru.
    • Při použití za nízkých teplot doporučujeme materiál předehřát při pokojové teplotě.
    • Lepený prvek vmáčkněte co nejdříve do čerstvého lepidla. Dbejte na to, aby nebyl na povrchu utvořen zavadlý film, který podstatně snižuje kvalitu spoje.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Počet balení
      Bod měknutí
      Odolnost proti praskání
      Odolnost vůči dešti
      Plné vytvrzení 1)
      Skladování
      plechovka
      12 kg
      45 bal. /pal.
      > 100 °C
      < -10 °C
      okamžitě
      cca 1 mm/ 24 hod.
      12 měsíců