Suche

DAKORIT® PUR1K 30P

Jednosložková polyuretanová vysoce flexibilní hmota na bezešvé těsnění exponovaných střech.Certifikováno dle ETAG 005
Oblasti použití:
 • Ploché střechy v bytovém i průmyslovém sektoru
 • Pro nové stavby i na rekonstrukce
 • Balkony, terasy, přístupové ochozy, chodníky v systému HADALAN®
 • Obtížné spoje mezi rozdílnými druhy materiálů

CHARAKTERISTIKA
DAKORIT® PUR1K 30P je okamžitě po otevření použitelný střešní tmel, který se aplikuje v tekuté formě. Při reakcí se vzdušnou vlhkostí hmota rychle zasychá a stává se z ní bezešvá, vysoce elastická, paropropustná a trhliny přemosťující střešní folie. Dlouhodobě odolává působení termických jevů.
Materiál DAKORIT® PUR1K 30P má tyto vlastnosti:
 • Vysoce flexibilní i při nízkých teplotách
 • Pochůzný
 • Dlouhodobě odolný UV záření
 • Vodotěsný
 • S vysokým obsahem pevných částic
 • S vysokou odolností proti povětrnostním vlivům

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, hliníkové vločky, rozpouštědla, přísady, plniva a pigmenty

  POUžITí
  DAKORIT® PUR1K 30P se používá ve spojení s netkanou textilií jako elastická střešní ochranná vrstva, která je vhodná na celoplošně provedené opravy plochých střech nebo na utěsnění kritických míst. Vytváří dokonalé a trvanlivě odolné spoje mezi všemi běžně použivatelnými materiály v oblasti střech a staveb. Vhodnými podklady jsou např.: bitumenové pásy, střešní folie, plechy, střešní izolační materiály odolné rozpouštědlům, beton a cementové potěry atd.

  SPOTřEBA
  Spotřeba na vrstvu
  v závislosti na podkladu
  a budoucím zatížení


  2,5-3,5 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Nečistoty odstraňte mechanicky nebo parním čištěním.
   Odlupující se spoje mezi dvěma bitumenovými pásy nebo jejich napojení popř. větší trhliny při rekonstrukcích ošetřete materiálem DAKORIT® ES 40B. V případě použití ve spojení s PE a PVC fóliemi doporučujeme zkontrolovat kompaktibilitu nebo provést test přídržnosti. Savé minerální podklady je nutné opatřit základním nátěrem DAKORIT® PUR1K 30P v poměru 2:1 s HADALAN® EPV 38L. Alternativně lze tyto povrchy penetrovat s materiálem HADALAN® DDV 32P a na něj lze nanášet první nátěr izolace v časovém intervalu > 6 <24 hod. Alternativně mohou být savé povrchy ošetřeny s penetrací HADALAN® HV2 30DD. Další nátěr lze provádět přibližně po 20 min.
   Níže jmenované podklady a izolační fólie rovněž předem natřete penetrací HADALAN® HV2 30DD:
   EVALON
   VAE PLAN Type F
   Amman Type CB-1.8 mm TPO-E-GV
   Saar Gummiwerke SG tan
   FDT Repanol fK

   Následující podklady předem natřete penetrací DAKORIT® HG1 31H :
   RESTRIX SK, -SK P, SK W, -MB, -CL
   FDT Rhenofol CG
   Sika SLP-15 G
   FDT Rhenopol f
   Bauder FPO T-TSV 15
   Bauder Thermofol D 15
   Samafil T
   V případě jiných podkladních materiálů doporučujeme vyžádat další technické informace nebo provést test přídržnosti.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech. Před aplikací materiál krátce promíchejte.
    1.Plechové pláty, oplechování, prostupy a kovové kryty (železo, nerez, hliník, měď, zinek) stejně jako různé plasty by měly být opatřeny základním nátěrem HADALAN ® HV2 30DD (viz. technický list). Další nátěr lze provádět přibližně po 20 min.
    2.DAKORIT® PUR1K 30P nanášejte v první vrstvě gumovou stěrkou a následně plochu sjednoťte válečkem (spotřeba cca 1,5 kg/m2).
    3.Do čerstvého nátěru rozprostřete a lehkým tlakem bez tvoření boulí vmáčkněte netkanou textilii DAKORIT® DV110 89V. Překrytí pásů musí být nejméně 5 cm.
    4.Po zaschnutí prvního nátěru aplikujte stejným způsobem konečnou vrstvu.


    Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 30 °C.
    • DAKORIT® PUR1K 30P není vhodný pro ploché střechy s porostem
    • Čerstvý materiál chraňte před deštěm.
    • Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    • Načatá balení mají omezenou životnost.
    • DAKORIT® PUR1K 30P obsahuje rozpouštědla, které vytváří při zpracování slabý zápach.
    • Dbejte, aby při provozu střechy nedocházelo k nepřiměřenému poškozování nátěru.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Množství na paletě
      Hustota1)
      Barevný odstín
      Zatížení chůzí1)
      Plné zatížení1)
      Prodloužení při přetržení1)
      Teplota pro zpracování
      Maximální přídržnost
      v systému1)
      Obsah pevných částic
      Odolnost vůči dešti
      dle DIN 52461
      Skladování

      Paroporpustnost μ
      sd hodnota
      plechovka
      17 kg/7 kg/3,5 kg
      32/72/96 ks
      1,5 Kg/l
      stříbrošedá
      po cca 1 hod.
      po cca 2 dnech
      cca 55%
      5 °C až 30 °C

      > 6,5 N/mm2
      > 90%

      po cca 1 hod.
      v chladu, ne mrazu,
      6 měsíců
      2310
      3,97 m


       Systémové výrobky