Weitere Marken von Sievert
Suche

DAKORIT® Bituflex 20B

Asfaltový nátěr k izolaci střech, vysoce flexibilní
CHARAKTERISTIKA
DAKORIT® Bituflex 20B je viskózní, snadno aplikovatelný, kaučukovým elastomerem obohacený bitumenový nátěr. Má velmi dobrou přilnavost ke všem běžným stavebním materiálům a je odolný proti odletujícím jiskrám a sálavému teplu. Není škodlivý podzemním vodám. DAKORIT® Bituflex 20B je vysoce odolný vůči UV záření, rozmrazovacím solím a agresivním látkám, které se obvykle nacházejí v půdě.
 • Flexibilní
 • Rychleschnoucí
 • S vysokou lepivostí
 • Vysoce stabilní a odolný UV záření
 • Odolný teplu i chladu,snadná zpracovatelnost za studena

SLOžENí
Bitumen, polymery, přísady a plniva

  POUžITí
  DAKORIT® Bituflex 20B se používá pro ochranu a obnovu střech s bitumenovými střešními krytinami nebo s cementovými šablonami. Je vhodný pro izolování staveb v přímém kontaktu se zemí. Dále se používá jako asfaltový studený tmel pro utěsnění asfaltových povrchů.
  • Usazovací nádrže, jímky
  • Zdivo a beton ve styku s půdou
  • Bitumenové střešní krytiny
  • Střešní cementové šablony
  • Balkony, a terasy pod cementovými potěry
  • Ploché střechy

  SPOTřEBA
  Netlaková voda - nátěr
  Tlaková voda s výztužnou tkaninou
  DAKORIT® DV110 89V
  1,5 kg/m2

  > 2,5 kg/m2


   1)V 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být bez nečistot, mastnoty, mechů, lišejníků a dělitelných vrstev. Podklad musí být suchý nebo matně vlhký. Nečistoty odstraňte mechanicky nebo parním čištěním. Na starých bitumenových plochách odstraňte bubliny.

    PRACOVNí POSTUP
    Doporučujeme dodržovat pokyny pro montáž plochých střech podle normy DIN 18531 pro hydroizolaci střech.
    1.DAKORIT® Bituflex 20B je připraven ihned ke zpracování.
    2.Při použití jako penetračního nátěru přidáváme 20 % vody.
    3.DAKORIT® Bituflex 20B nanášejte válečkem, štětkou nebo strojně např. s Peristaltik-pumpe PP 99.
    4.Nářadí a pomůcky očistěte ihned po použití vodou.


    V oblastech s vyšší předpokládanou zátěží a na podkladech s rizikem výskytu trhlin (např. vodní výměníky nebo ploché střechy) aplikujte min. 2 nátěry a do prvního vkládejte výztužnou textilii DAKORIT® DV110 89V.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování je 5 °C až 35 °C.
    • Neaplikujte při přímém slunečním záření.
    • Do úplného zaschnutí chraňte nátěr před deštěm.
    • Nepoužívejte na podkladech s prostupující spodní vlhkostí.
    • Vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota způsobují prodloužení tuhnutí.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Počet balení na paletě
      Hustota
      Teplota při zpracování
      Prodloužení při přetržení
      při 20 °C
      Teplotní stabilita
      Odolnost vůči dešti1)
      Plné vytvrzení 1)
      Skladování
      PE kbelík
      23kg/12 kg
      24/33 bal. /pal.
      1,1 kg/l
      5 °C až 35 °C

      > 900%
      -15 °C až 100 °C
      cca po 4 hod.
      cca po 24 hod.
      v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců


       Systémové výrobky