Suche

INTRASIT® DS1 54Z

Jednosložková flexibilní polymery modifikovaná hydroizolace pro venkovní a vnitřní použití
Oblasti použití:
 • Beton, omítky, zdivo
 • Umývárny, myčky, koupelny atd.
 • Sila, čistírny odpadních vod, šachty atd.
 • Pro dodatečné a renovační izolace
 • Pro dodatečná utěsňování ve vnitřním i vnějším prostředí

CHARAKTERISTIKA
INTRASIT® DS1 54Z je snadno aplikovatelná minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům. Těsnící vrstva tvořená materiálem INTRASIT® DS1 54Z je velmi odolná proti mechanickému a chemickému zatížení, např. odmrazovacím solím, výkalům a agresivním látkám, které jsou obvykle přítomny v půdě.
Tento materiál má následující vlastnosti:
 • Odolný síranům
 • Mrazuvzdorný
 • Vodotěsný
 • Obohacený polymery
 • Paropropustný

SLOžENí
Standardní cement, minerální pojiva, polymery a speciální přísady

  POUžITí
  INTRASIT® DS1 54Z se používá k utěsnění spodních stavebních částí, které jsou v kontaktu s půdou a zemní vlhkostí. Odolává netlakové povrchové vodě, průsakové vodě a odpadním látkám. Používá se pro hydroizolaci nádrží, šachet, jímek nebo vodních reservoárů max. do 5 m vodního sloupce. Ve spojení se speciální hydroizolační emulzí INTRASIT® VK 10A slouží jako dodatečná nebo opravná hydroizolace pro podzemní konstrukce, které jsou poškozené vlhkostí a solí. V této kombinaci odolává pozitivnímu i negativní tlaku tvořenému 15 m vodního sloupce. Pro svislé a vodorovné konstrukce ve vnějším i vnitřním prostředí.
  PříPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
  Savé a vyschlé podklady navlhčete, aby neodebíraly vodu s nanášeného materiálu. Podklad musí být bez trhlin. Trhliny a nerovnosti vyplňte cementovou maltou nebo vhodnou pryskyřicí.
  U cihlového zdiva vyplňte a dorovnejte spáry. Pro účely přípravy a dorovnání podkladu můžete použít např. maltu INTRASIT® SM 54Z.
  U základových pásů je nutné srazit hrany a důkladně je očistit od zeminy. Ve vodorovných i svislých koutech vytvořte náběhový fabion rovněž s maltou INTRASIT® SM 54Z . U více zatížených stěn a základových desek, kde se předpokládá zatížení solí ze spodní části, doporučujeme použít speciální hydroizolační emulzi INTRASIT® VK 10A.

   PRACOVNí POSTUP
   Při plánování a provádění izolačních prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků. V SRN platí DIN 1053 o stavebních konstrukcích a DIN 18195 o plánování a provádění minerálních izolačních vrstev.
   1. Pomalu nasypte INTRASIT® DS1 54Z do čisté vody a za stálého míchání pomocí míchadla (otáčky 400-600) rozmíchejte do homogenní směsi bez žmolků. Doporučený mísící poměr pro nanášení štětcem nebo stěrkování (balení 25 kg + 6,25 kg vody) :
   1 objemový díl vody:3 - 3,5 objemovým dílům INTRASIT® DS1 54Z
   nebo 1 díl vody:4 dílům prášku.
   2.V případě nanášení štětcem aplikujte ve dvou vrstvách. S první hustší vyplňte po celé ploše póry a drobné nerovnosti. Po cca 6 hod. naneste druhou vrstvu. Nikdy ne později než za 24 hod. V případě použití kombinace s penetrací INTRASIT® VK 10A aplikujte rovněž dvě vrstvy.
   3.Pro urychlení vytvrzovacího procesu na velmi vlhkých podkladech můžete smíchat INTRASIT® DS1 54Z s urychlovačem INTRASIT® Rasant 55Z.
   Doporučený směšovací poměr je 3:1 až 1:1.
   4.Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení a nástroje čistou vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

   DůLEžITá UPOZORNěNí
   • Teplota pro zpracování je 2 °C až 30 °C..
   • Nepoškoďte ucelenou hydroizolaci stavebními hřebíky nebo skobami.
   • Nemíchejte s jinými stavebními materiály.

   BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
   Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

    LIKVIDACE ODPADU
    Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

     SPECIFIKACE
     Balení
     Velikost balení
     Počet balení na paletě
     Hustota po namíchání
     Barva
     Teplota při zpracování
     Doba zpracování
     Přídržnost1)
     Odolnost vůči tlakové vodě1)
     Pevnost v tlaku1)
     Pevnost v tahu za ohybu 1)
     Součinitel difuzního
     odporu μ:
     Odolnost vůči dešti
     Zatížení chůzí
     Možnost plného zatížení
     Skladování
     papírový pytel
     25 kg
     30 bal. /pal.
     1,68 kg/l
     šedá
     2 °C až 30 °C
     30 min.
     1,5 N/mm2
     cca 1,5 bar.
     28 N/mm2
     6 N/mm2

     cca 100
     cca po 4 hod.
     cca po 8 hod.
     cca po 7 dnech
     v suchu, chladu,
     6 měsíců


      1) Měřeno po 28 dnech

      Systémové výrobky