Suche

INTRASIT® Poly-C1 54Z

Dvousložková vysoce flexibilní hydroizolace s širokým použitím
Oblasti použití:
 • Beton, omítky, zdivo
 • Základové desky a obvodové stěny a jejich napojení
 • Balkony, terasy, chodníky, bazény např. s keramickou dlažbou
 • Hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku s půdou, hydroizolace jímek atd.

CHARAKTERISTIKA
INTRASIT® Poly-C1 54Z je dvousložková hydroizolační stěrka na bázi polymeru - cementu s dobrou přilnavostí. Po smíchání obou složek vzniká stěrková hmota připravená ihned pro aplikaci. Aplikuje se hladítkem anebo po přidání 1% vody štětcem.
INTRASIT® Poly-C1 54Z plně vyzrává bez smrštění a výskytu trhlin ve vrstvách do 5 mm.

Hydroizolace má tyto vlastnosti:
 • Překlenuje trhliny
 • Nepropustná tlakové vodě
 • Flexibilní i při nízkých teplotách
 • Mrazuvzdorná/odolná rozmrazovacím solím
 • S univerzálním využitím
 • Vhodný pod omítkové systémy

SLOžENí
Prášek syntetické disperze, speciální cement, minerální pojiva, vlákna a speciální přísady

  POUžITí
  Hydroizolační stěrka INTRASIT® Poly-C1 54Z se používá k utěsnění povrchu z betonu, omítek a zdiva pod i nad úrovní zemního terénu. Je velmi vhodná jako alternativní těsnění pod obklady a dlažby v interiéru i exteriéru. Dá se použít pro vodorovné izolování pod zdivem a slouží také pro horizontální a vertikální izolace v oblasti soklů a pod úrovní terénu dle DIN 18533 W1-E, W4-E. Dále slouží pro utěsnění stavebních základů a pro lepení izolačních desek. INTRASIT® Poly-C1 54Z je odolává agresivním látkám, které jsou obvykle přítomny v půdě. Materiál je odolný vůči UV záření a díky tomu je vhodný jako inhibitor karbonatace betonových dílů, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Další využití nalezne při izolování nádrží na užitkovou vodu, nádrží na odpadní vodu a kanálů, nádrží na kejdy.

  PříPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím. Podklad musí být bez trhlin. Trhliny a nerovnosti vyplňte cementovou maltou nebo vhodnou pryskyřicí. . Běžné minerální savé podklady v interiéru ošetřete penetrací VESTEROL® TG 10D. Pro přípravu savých exteriérových podkladů použijte penetraci IMBERAL® Aquarol 10D.

   PRACOVNí POSTUP
   Při plánování a provádění izolačních prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků. V SRN platí DIN 1053 – zdění.
   1.Ve vhodné míchací nádobě promíchejte obě složky materiálu INTRASIT® Poly-C1 54Z. Použijte míchadlo (400-600 otáček) a míchejte do doby než je směs homogenní. Doba míchání je min. 2-3 min.
   2.Pro utvoření penetrační vrstvy s konzistencí vhodnou pro natírání štětkou nebo válečkem přidejte cca 0,2 l vody (1%) a znovu promíchejte.
   3.Materiál se nanáší štětkou, hladítkem nebo strojním stříkáním. Snažte se nanesenou vrstvu co nejlépe uhlazovat, tak aby nezbývaly příliš znatelné stopy po nářadí.
   4.Maximální tloušťka jedné vrstvy je 5 mm.
   5.Kompaktního povrchu bez pórů a bublin docílíte přípravou podkladu s penetračním nátěrem dle bodu 2.
   6.Po 3-5 hod. v závislosti na povětrnostních podmínkách lze aplikovat následující vrstvu.
   7.Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení a nástroje čistou vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

   DůLEžITá UPOZORNěNí
   • Teplota pro zpracování je 5 °C až 30 °C.
   • Nepoškoďte ucelenou hydroizolaci stavebními hřebíky nebo skobami.
   • Vysoké teploty, přímé sluneční záření a vítr urychlují tvorbu povrchového filmu.
   • Vyvarujte se tvorbě nerovností a stopám po nářadí.

   BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
   Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

    LIKVIDACE ODPADU
    Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

     SPECIFIKACE
     Balení
     Prášek
     Disperze
     Počet balení na paletě
     Hustota po namíchání
     Barva
     Teplota při zpracování
     Doba zpracování
     Maximální přídržnost
     K suchému
     K vlhkému
     Po mrazících cyklech
     Tlak vody
     Prodloužení při přetržení
     Odolnost vůči dešti
     Plné zatížení
     Obsah VOC
     Součinitel difuzního
     odporu μ:
     Skladování
     papírový pytel/PE kbelík
     15 kg
     5 kg
     40 bal. /pal.
     1,70 kg/l
     šedá
     5 °C až 30 °C
     90-120 min.
     cca 1,1 N/mm2
     cca 0,8 N/mm2
     cca 0,9 N/mm2
     cca 0,7 N/mm2
     3bar/28 dnech
     cca 80%
     cca po 3 hod.
     cca po 24 hod.
     pod 0,01%

     cca 1800
     v suchu, chladu,
     6 měsíců


      Systémové výrobky