Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

Injekční pryskyřice na spárování prasklin přivádějících vodu
Oblasti použití:
 • Zdivo a beton
 • Stabilizovaný a pevný kámen
 • Pro svislé i vodorovné plochy

CHARAKTERISTIKA
INTRASIT® PU-Aquastop 11P je polyuretanová pryskyřice, která silně reaguje s vlhkostí.
V okamžiku styku s vodou rychle reaguje mohutným zvětšením svého objemu. Svůj objem zvětšuje v závislosti na množství vody 30 až 60 krát. Materiál má tyto vlastnosti:
 • Jednosložkový
 • S prodlouženou dobou zpracování
 • S rychlým tuhnutím
 • Bez obsahu CFC a ftalátových plasticizérů

SLOžENí
Polyuretanová směs

  POUžITí
  INTRASIT® PU-Aquastop 11P se používá pro okamžité utěsnění prosakujících trhlin v minerálních stavebních materiálech (včetně slané vody).

  SPOTřEBA
  Na 1 litr dutinycca 0,2 l

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad důkladně prohlédněte. Trhliny nebo díry musí obsahovat vlhkost. V případě potřeby je napusťte vodou. Vrty pro napuštění injektáže musí být vedeny podélně z obou stran praskliny. Vzdálenost mezi vrty je cca polovina mocnosti podkladní vrstvy. Vrty musí být vedeny pod úhlem 45 °.

    PRACOVNí POSTUP
    INTRASIT® PU-Aquastop 11P používejte pro utěsnění průsaků za pomoci speciálních těsnících záslepek a ruční tlakové pumpy.
    1.Vrty opatřete speciálními záslepkami pro tlakovou injektáž
    2.V případě potřeby dotěsněte záslepky pomocí materiálu INTRASIT® R 55Z nebo HADALAN® MBH 12E s HADALAN® TX 57DD.
    3.Pro trvalé utěsnění je nutné ihned po dokončení injektáže celý proces opakovat s materiálem INTRASIT® PU-injekt 12P.
    4.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV 38L.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Není vhodný pro vytváření spojů s mechanickým zatížením. Použijte HADALAN® MBH 12E.
    • Pro odstranění čerstvých zbytků materiálu INTRASIT® PU-AQUASTOP 11P použijte ředidlo HADALAN® EPV 38L.
    • Přečtěte si směrnici WTA a řiďte se jejími pokyny.
    • INTRASIT® PU-Aquastop 11P se používá pro rychlé, ale ne trvalé utěsnění trhlin. Z tohoto důvodu, trhliny musí být znovu injektování s INTRASIT® PU-Injekt 12P.
    • Nepoužívejte při teplotách nižších než 5 ° C.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Množství na paletě
      Teplota při zpracování
      Hustota
      Viskozita
      Reakční doba

      Skladování
      Plechovka/kanystr
      5kg/1kg (11 ks)
      72 bal. /pal.
      5 °C až 35 °C
      1,1 kg/l
      500-1000 mPa.s
      cca. 15 s po střetu s vodou
      12 měsíců


       Systémové výrobky