Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® PU-Injekt 12P

Polyuretanová injekční pryskyřice pro spárování bez smrštění
Oblasti použití:
 • Trhliny ve zdivu a betonu
 • Injektážní těsnění
 • Horizontální těsnění

CHARAKTERISTIKA
INTRASIT® PU-Injekt 12P je dvousložková nízkovizkózní polyuretanová pryskyřice, která je vodotěsná, stabilní a odolává korozi. Při styku s vodou dokonale vyplňuje praskliny a obnovuje původní vlastnosti podkladu. Materiál má následující vlastnosti:
 • Dvousložkový
 • Bez smrštění
 • Flexibilní
 • Bez obsahu rozpouštědel

SLOžENí
Polyuretanové pryskyřice

  POUžITí
  INTRASIT® PU-Injekt 12P se používá pro trvalé vyplňování, utěsňování a spárování prasklin ve všech minerálních stavebních materiálech. Dále slouží na těsnění konstrukcí v tunelech a pro stabilizaci křehkých zděných konstrukcí.

  SPOTřEBA
  Dle objemu trhliny 1:1 s dutinou


   1) Při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad důkladně prohlédněte. Trhliny nebo díry musí obsahovat vlhkost. V případě potřeby je napusťte vodou. Vrty pro napuštění injektáže musí být vedeny podélně z obou stran praskliny. Vzdálenost mezi vrty je cca 5-7 cm.

    PRACOVNí POSTUP
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za použití pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte, tak aby byla homogenní. Doba míchání 2 minuty.
    2.INTRASIT® PU-Injekt 12P se aplikuje ruční nebo strojní tlakovou pumpou.
    3.Vrty utěsněte speciálními záslepkami, které jsou kompatibilní s aplikačním nářadím.
    4.Trhlinu dotěsněte pomocí materiálu INTRASIT® R 55Z.
    5.Namíchaný materiál spotřebujte do 1,5 hod.
    6.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV 38L.


    INTRASIT® PU-Injekt 12P nemá žádné smrštění. Opakovaná injektáž není nutná.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Nepoužívejte při teplotách 5 ° C.
    • Pro slepení prasklin s napětím použijte pryskyřici HADALAN® MBH 12E.
    • Pro okamžité zastavení vody použijte INTRASIT® PU-Aquastop 11P.
    • Držte se pokynů uvedených ve směrnici WTA.
    • INTRASIT® PU-Injekt 12P nepoškozuje bitumenové stěrky a izolační pásy.
    • Materiál chrání ocelové stavební prvky proti korozi.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Množství na paletě
      Teplota při zpracování
      Mísící poměr
      Hustota A
      Hustota B
      Viskozita po namíchání1)
      Doba zpracování
      Tvrdost Shore A
      Skladování
      Plechovky
      5 l/2 l
      24/60 bal. /pal.
      5 °C až 35 °C
      1:1
      1 kg/l
      1,1 kg/l
      80 mPa.s
      1,5 hod.
      cca. 40
      12 měsíců


       Systémové výrobky