Suche

INTRASIT® IC 28OS

Injekční krém pro utvoření vysoce spolehlivé horizontální vodotěsné bariéry ve zdivu
Oblasti použití:
 • Dodatečné horizontální bariéry proti vzlínající vlhkosti
 • Všechny typy běžného zdiva
 • Kamenné zdivo včetně opuky
 • Beztlaké ruční vstřikování

CHARAKTERISTIKA
INTRASIT® IC 280S je injektážní krém s originální recepturou bez obsahu rozpouštědel na silan-siloxanové bázi. Účinná a unikátní kombinace látek na bázi silan-siloxanu tvoří min. 80% výrobku. Díky tomu krém velmi rychle proniká hluboko do minerálních stavebních materiálů a utváří trvalou horizontální bariéru proti vlhkosti. Vyznačuje se velmi snadným použitím, protože se vtlačuje bez tlaku pomocí ruční pistole s tryskou nebo zahradního postřikovače přímo do otvoru.
 • K okamžitému a snadnému použití
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • S vysokou účinností i při vysokém obsahu vlhkosti
 • S nízkou spotřebou
 • Bez nekontrolovaného výtoku z vrtu
 • Pro zdivo s obsahem vlhkosti až 95%

SLOžENí
Silan-siloxan a speciální přísady

  POUžITí
  INTRASIT® IC 28OS se používá především pro vytvoření vysoce spolehlivé horizontální bariéry proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Krém lze aplikovat bez tlaku ruční pistolí se speciální tryskou přímo do vyvrtaných horizontálních otvorů ve zdivu. Díky vysokému obsahu účinné látky se a speciálním aktivačním přísadám oproti jiným materiálům podstatně snižuje počet vrtaných otvorů i jejich průměry.

  SPOTřEBA
  Referenční hodnota pro 8.3 otvorů
  na běžný metr (otvor každých 12 cm,
  průměr otvoru 12 mm a při tloušťce
  zdi 10 cm).

  Tloušťka zdi:
  11,5 cm
  24 cm
  36 cm
  48 cm
  Spotřeba na 1 balení (0,6l) tloušťka/délka stěny:
  11,5 cm
  24 cm
  36 cm
  48 cm  cca 0,1 l


  cca 0,1 l
  cca 0,23 l
  cca 0,35 l
  cca 0,46 l

  cca 6 m
  cca 2,6 m
  cca 1,7m
  cca 1,3 m

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být pevný, bez nečistot, prachu, mastnoty, dělitelných vrstev a nesmí být zmrzlý.

    PRACOVNí POSTUP
    Při plánování a provádění izolačních prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků. V SRN platí DIN 1053 a technický list 4-4-04/D o chemických hydroizolačních postupech.

    Utvoření horizontální hydroizolace injektážní metodou:
    1.Do stěny vyvrtejte v řadě otvory s intervalem 12 cm, hloubka vrtů je závislá na tloušťce zdiva - zpravidla 2 cm před koncem zdiva od počátku vrtu. Otvory o průměru 12 mm mohou být vrtány i vodorovně nebo v mírném spádu.
    2.Vyfoukejte nečistotu z vrtů.
    3.INTRASIT® IC 28OS vstříkněte přímo do vyvrtaných otvorů. Pro aplikaci použijte např. speciální ruční beztlakou pistoli Hahne® IL 9ZH nebo kvalitní zahradní tlakový prostřikovač s trubicovou tryskou s průměrem 8 mm. Délka trubice závisí na hloubce vrtů.
    4.Použité pomůcky umyjte vodou.
    5.Vyplněné otvory uzavřete přímo po aplikaci těsnící maltou INTRASIT® RZ1 55HSP.
    6.Případné následné utěsnění povrchu plošnými hydroizolačními systémy musí být provedeno nejméně 30 cm pod a nad řadou vrtů.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Dodržujte pokyny a technické předpisy uvedené v německých návodech WTA (renovace vlhkého zdiva).
    • Nepoužívejte za mrazu.
    • Postupné ddstranění vlhkosti ze zdiva nad injektážní bariérou bude probíhat pouze za předpokladu, že nebude povrch uzavřen nepropustným povrchem jakou jsou např. keramické obklady.
    • Pro celkovou úspěšnost zásahu je nutné zvážit další doprovodná sanační opatření (např. vhodný omítkový sanační systém, provedení vnější izolace atd.)
    • V okolí aplikace může dojít k dočasné změně barevnosti zdiva.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení

      Hustota
      Teplota při zpracování
      Skladování
      plastový kbelík
      5 l/20l
      80/16 bal. na paletě
      0,9 kg/l
      5 °C až 35 °C
      v suchu, chladu, ne v mrazu 6 měsíců


       Systémové výrobky