Suche

HADALAN® KS 13P

Dvousložková ochranná vrstva pro venkovní pojezdové plochy
Oblasti použití:
 • Interiéry a exteriéry
 • Betonové a asfaltové podklady
 • Chodníky, cyklostezky, příjezdové cesty, garáže a parkovací místa

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® KS 13P je bezrozpouštědlová dvousložková polyuretanová pryskyřice, která velmi snadno prostupuje povrchovou strukturou podkladových materiálů a tvoří její povrchovou ochranu. Má vysokou krycí schopnost a díky vysoké přilnavosti ji lze používat pro širokou škálu podkladů. Materiál má tyto vlastnosti:
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • S nízkou viskozitou
 • S chemickou odolností
 • S mechanickou odolností
 • S vysokou přídržností
 • Rychleschnoucí
 • Flexibilní

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, přísady, plniva a pigmenty

  POUžITí
  HADALAN® KS 13P se používá na utvoření různobarevné protiskluzné povrchové ochrany venkovních ploch z betonových a asfaltových podkladů. Materiál uzavírá póry a mikrotrhliny v podkladech a slouží jako dlouhodobá ochrana před vnějšími vlivy. Nátěr se povrchově upravuje různými druhy křemičitých písků nebo jinými vhodnými posypovými materiály, které jsou trvale připevněny k podkladu. Výsledkem je dekorativní a zároveň protiskluzný povrch, který dlouhodobě odolává dopravnímu, chemickému i povětrnostnímu zatížení.

  SPOTřEBA
  Spotřeba na vrstvu
  Nátěr:
  Zásypový materiál
  Např. HADALAN® Granit 59M

  cca 0,8 kg/m2
  cca 4 kg/m2
  z toho přilepený cca 2,5 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být suchý, dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Čerstvý asfalt nebo beton může být natřen až po 28 dnech. Dilatační spáry musí být přiznány. Asfaltové podklady mohou být natírány bez přípravy. Podklady musí být ošetřeny proti prostupu vlhkosti. Pro přípravu podkladů s tímto rizikem použijte penetraci HADALAN® EG145 13.

    PRACOVNí POSTUP
    1.Po namíchání obou složek (min. doba míchání při otáčkách 400 rpm je 2 min.) směs přelijte do čisté nádoby a znovu promíchejte. Tato operace je velice důležitá.
    2.Ihned po namíchání vylijte směs na povrch a rozetřete pomocí vhodného válečku např. hahne® Epoxirolle 9ZH nebo je možné použít ozubenou stěrku TKB S3. Nanášejte pouze tolik materiálu, kolik dokážete zpracovat spolu s vrchním posypem během 30 minut.
    3.Následně povrch rovnoměrně přesypte vhodným sušeným materiálem (povrch musí být dokonale pokrytý a nesmí prosvítat nátěrová vrstva). Vhodné jsou křemičité písky nebo systémový zásyp HADALAN® Granit 59M.
    4.Následující den lze nepřilepený písek uklidit.
    -


    Povrch lze zatížit chůzí po 24 hodinách a plným provozem po 3 dnech. Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování je 10 °C až 30 °C
    • Povrch podkladu musí být zcela suchý a bez rizika prostupu vlhkosti
    • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí
    • Provedený nátěr se zásypem chraňte do doby dokonalého vyzrání proti vodě
    • Asfaltové podklady vykazují značné rozdíly v kvalitě. Z těchto důvodů doporučujeme provést test

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Spojené balení
      Složka A
      Složka B
      Množství na paletě
      Mísící poměr
      Hustota1)
      Viskozita1)
      Doba zpracování
      Zatížení chůzí1)
      Plné zatížení1)
      Roztažnost do přetržení1)
      Teplota pro zpracování
      Maximální přídržnost1)
      Přídržnost k betonu
      Skladování
      plechový combipack
      9 kg
      6 kg
      3 kg
      28 ks
      2:1
      1,09 Kg/l
      cca 17 dP.s
      cca 30 min.
      po 24 hod.
      po 3 dnech
      120%
      10 °C až 30 °C
      cca 18,7 N/mm2
      cca 4,7 N/mm2
      v chladu, ne v mrazu, 12 měsíců


       Systémové výrobky