Suche

HADALAN® VS 12E

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro podlahové povrchy, bez obsahu rozpouštědel, s velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností
CHARAKTERISTIKA
HADALAN® VS 12E je pigmentovaný epoxidový nátěr nebo samonivelační ochranná stěrka s velmi dobrou přilnavostí na minerální podklady a ocel. Po vytvrzení vykazuje vysokou odolnost vůči širokému spektru chemikálií, jako jsou např.: kyseliny, alkalické roztoky, rozpouštědla, oleje a mastnoty. Chemické i mechanické vlastnosti jsou potvrzeny příslušnými zkušebními certifikáty dle DIN EN ISO 5470-1.
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Samonivelační
 • S vysokou mechanickou a chemickou odolností
 • Protiskluzný podle různých tříd
 • Bez smrštění
 • S jednoduchou aplikací

SLOžENí
Disperze epoxidové pryskyřice, přísady a barviva

  POUžITí
  HADALAN® VS 12E je určen pro utvoření ochranných nátěrů a samonivelačních vrstev na podlahových plochách, které podléhají vysokému mechanickému a chemickému zatížení. V kombinaci s příslušnou povrchovou úpravou vytváří protiskluzný povrch a při použití na vhodně připravených ocelových konstrukcích slouží jako ochranný antikorozní nátěr. V kombinaci se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M utváří samonivelační stěrkovou hmotu.
  • Podkladem může být beton nebo ocel
  • Na odolné povrchové vrstvy podlah ve výrobních halách, mlékárnách, pivovarech, konzervárnách, dílnách, skladech, podzemních garážích, silážních zařízeních, čistírnách odpadních vod apod.

  SPOTřEBA
  V závislosti na aplikacicca 0,2 - 1 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, suchý, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Minimální pevnost v tlaku nesmí být menší než 25 N/ mm2. Zbytková vlhkost podkladního betonu nesmí být vyšší než 4% (měřeno CM metodou). Pro přípravu podkladů použijte tyto produkty: HADALAN® EPUni 12 E nebo HADALAN® EBG 13E nebo HADALAN® DDV32. Během intenzivnějšího používání může dojít k poškrábání povrchu, přičemž není narušena jeho celková ochranná funkčnost.
   Finální povrchová vrstva může být provedena přibližně 4-24 hod. po nanesení penetrace.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Míchací poměr 4 díly pryskyřice A:1 dílu tvrdidla B.
    2.Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte.
    3.Pro nanášení a utvoření jednotného tenkovrstvého nátěrového povrchu použijte vhodné nářadí, jako je např. HAHNE EPOXY váleček. Natírejte křížem. Přestávky v aplikaci mohou způsobit tvorbu usedlin a nerovnoměrného napojení.
    4.Pro utvoření silnovrstvého samonivelačního nátěru použijte příslušné nářadí (hladítko, ozubenou stěrku atd.). Pro dosažení ideálního rozprostření a odvzdušnění použijte propichovací váleček.
    5.Použité nářadí a pomůcky ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L.

    SPOTřEBA
    Samonivelační směs:
    Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte ( 300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu důkladně promíchejte. Pro dosažení konzistence samonivelační stěrky přidejte speciální plnivo HADALAN® FGM 003 57M v poměru 1:1 až 1:1,6 s epoxidem a důkladně promíchejte.

    Tenkovrstvý samonivelační nátěr 1 mm

    Poměr mísení s plnivem 1:1
    HADALAN® VS 12E
    HADALAN® FGM 003 57M

    Samonivelační stěrka nad 2 mm vrstvy
    Poměr mísení s plnivem 1:1,6
    HADALAN® VS 12E
    HADALAN® FGM 003 57M

    Utvoření protiskluzové úpravy:
    Protiskluznost třída R 9
    VS 12E

    Protiskluznost třídy R 13 V6
    HADALAN® VS 12E
    první nátěr
    Quartz051 57M
    přesypání pískem
    HADALAN® VS 12E
    druhý nátěr    Informace o výše uvedeném použití platí pouze pro předem vyrovnané a vyhlazené podklady. Pro navržení dokonalého řešení doporučujeme provést test.

    1 kg/m2
    1 kg/m2    0,83 kg/m2
    1,32 kg/m2    0,5 kg/m2 se 3 % hmotnosti
    HADALAN® KG 57DD (1 balení granulátu na 6 kg barvy)


    0,5 kg/m2

    2,5 kg/m2

    0,5 kg/m2

     DůLEžITá UPOZORNěNí
     • Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 30 °C.
     • Velmi zaolejované podklady a vlhkostně špatně odizolované podklady nejsou vhodné.
     • Splňuje specifikace BIA.
     • Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
     • Pro souvislé plochy používejte pouze výrobky se stejným číslem šarže.
     • Chcete-li zachovat dlouhodobou kvalitu povrchu, tak doporučujeme používat výrobky pro péči a pravidelné čištění podlah (viz. pokyny pro péči o HADALAN® epoxidové pryskyřičné nátěry). Během intenzivnějšího používání může dojít k poškrábání povrchu, přičemž není narušena jeho celková ochranná funkčnost.

     BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
     Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
     příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

      LIKVIDACE ODPADU
      Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

       SPECIFIKACE
       Balení combi-pack
       Velikosti balení
       Komponent A, pryskyřice
       Komponent B, tvrdidlo
       Balení na paletě
       Barevná škála
       Štěrková šedá
       Kamenná šedá
       Poměr mísení
       Hustota
       Viskozita po namíchání
       Možnost dalšího nátěru1)
       Plné vytvrzení1)
       Doba zpracování1)
       Odolnost v obrusu

       Teplota pro zpracování
       Pevnost v tlaku
       Pevnost v tahu za ohybu
       Přídržnost k podkladu
       Max. přídržnost
       Prodloužení při přetržení
       Tvrdost Shore D
       Možnost dalšího nátěru1)
       Plné zatížení
       Skladování
       plechovka
       25 kg/12,5 kg/ 6 kg
       20 kg/10 kg/ 4,8 kg
       5,0 kg/2,5 kg/ 1,2 kg
       16/28/56 bal. /pal.

       Přibližně RAL 7032
       Přibližně RAL 7030
       4:1 váhově
       1,52 Kg/l
       12,0 dPa.s
       po cca 24 hod.
       po cca 5 dnech
       cca. 40 min.
       0,038 g Podle „Taber“ CS10/1000U/1000g
       5 °C až 30 °C
       cca. 69 N/mm2
       cca. 37,5 N/mm2
       > 3 N/mm2
       cca. 35 N/mm2
       6 %
       80
       po cca 24 hod.
       po 5 dnech
       v suchu, chladu, ne v mrazu, 6 měsíců        Barevné varianty

        Verkehrsgelb ca. RAL 1023

        Verkehrsrot ca. RAL 3020

        Signalblau ca. RAL 5005

        Verkehrsgrün ca. RAL 6024

        Anthrazitgrau ca. RAL 7016

        Steingrau ca. RAL 7030

        Kieselgrau ca. RAL 7032

        Lichtgrau ca. RAL 7035

        Tiefschwarz ca. RAL 9005

        Verkehrsweiß ca. RAL 9016


        Systémové výrobky