Suche

HADALAN® KG 57DD

Speciální plastový granulát pro vytváření protiskluzných nátěrů
Oblasti použití:
 • Podlahy s nárokem na protiskluznost

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® KG 57DD je speciální transparentní plastový granulát.
Zrnitost je v rozmezí 0,3-0,5 mm.
 • Transparentní
 • S univerzálním využitím
 • Snadné použití
 • Protiskluzný
 • Odolný povětrnostním vlivům

SLOžENí
Granulát z plastu

  POUžITí
  HADALAN® KG 57DD se používá v kombinaci s vhodnými ochrannými nátěrovými systémy HADALAN® na utvoření zdrsněné protiskluzné vrstvy.

  SPOTřEBA
  Na 6 kg- LF51 12E
  Na 5 kg- Topcoat M 12P
  Na 2,5 kg- Topcoat G32P

  Pro další materiály
  250 g
  250 g
  125 g

  cca 5 % hmotnosti

   PRACOVNí POSTUP
   Aplikace:
   Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
   1.Přidejte HADALAN® KG 57DD do příslušného materiálu a důkladně promíchejte.
   2.Po namíchání se směs za použití válečku s krátkou plstí rovnou aplikujte na podlahu. Natírejte křížem.
   3.Během natírání směs promíchávejte, tak aby plnivo HADALAN® KG 57DD nesedalo ke dnu.
   4.Pro další podrobnosti vyhledejte technický list příslušného nátěru HADALAN®.

   DůLEžITá UPOZORNěNí
   • Dodržujte instrukce uváděné v příslušném technickém listu od nátěrového systému.
   • V případě nerovnoměrné aplikace a namíchání může docházet k hromadění granulátu a tím i k rozdílné povrchové struktuře.
   • V případě překročení předepsané tloušťky nátěru dochází z důvodu potopení granulátu ke ztrátě protiskluzných vlastností.

   BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
   Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

    LIKVIDACE ODPADU
    Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

     SPECIFIKACE
     Balení
     Barva
     Objemová hustota
     Skladování
     plechová láhev (250 g)
     transparentní
     0,53 kg/l
     v suchu, 24 měsíců