Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® FBA 32P

Flexibilní jednosložková hydroizolace pro balkony a terasy
Oblasti použití:
 • Balkony a terasy
 • Přístupové ochozy a chodníky
 • Beton, cementové potěry, staré dlažby a nátěry
 • Na původní dlažby a soudržné podkla

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® FBA 32P je jednosložková polyuretanová nátěrová pryskyřice s nízkým obsahem rozpouštědel. Po vyzrání utváří vysoce elastickou membránu, která překlenuje trhliny. Má velmi dobrou odolnost proti oděru a je flexibilní i v chladných podmínkách. Materiál má následující vlastnosti:
 • S vysokou elasticitou
 • Snadno přemosťuje trhliny
 • Odolný vůči mechanickému opotřebení
 • Odolný světlu a UV záření
 • S dlouhodobou životností
 • Vysoká přídržnost k většině podkladů

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, přísady, plniva a pigmenty.

  POUžITí
  HADALAN® FBA 32P se používá jako vysoce kvalitní těsnící hydroizolační nátěr na původní i nové minerální a keramické podklady balkonů a teras.

  SPOTřEBA
  Rovné podkladycca 1,5 kg/m2


   1)Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Obsah zbytkové vlhkosti v podkladu nesmí být vyšší než 4% (měřeno CM metodou). Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Pro přípravu podkladu použijte penetraci HADALAN® EBG 13E. Po vyschnutí penetrace naneste uzavírací a vyrovnávací vrstvu HADALAN® EBG 13E s plnivem HADALAN® FGM003 57M a to min. ve 2 mm vrstvě. Zbytkovou vlhkost v podkladu lze též uzavřít epoxidovou penetrací HADALAN® EG145 13E. Povrch musí být před aplikací hydroizolace zcela suchý. Případná vlhkost podkladu bude mít bez použití uzavíracích vrstev za následek tvorbu bublin anebo odlupování. Dilatační a okapové profily musí být osazeny ještě před započetím izolačních prací, tak aby je bylo možné napojit do čerstvé nátěrové hydroizolační hmoty.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Po namíchání produktu začněte ihned s aplikací a to v kritických místech jako jsou napojení nebo prostupy. Pro aplikaci na šikmé a svislé plochy je nutné použít pro zvýšení stability a hustoty nátěru přísadu HADALAN® SM 70DD a to 1-2 l na 3,5 kg HADALAN® FBA 32P. Směs důkladně promíchejte.
    2.HADALAN® FBA 32P natírejte rovnoměrně pomocí mohérového válečku v tloušťce 1 mm.
    3.V případě dekorativní povrchové úpravy barevnými chipsy je rovnoměrně rozptylte do čerstvě aplikovaného povlaku. Provádějte ručně nebo pomocí Chiron ventilátoru.
    4.Po době vyschnutí mezi 6 a 48 hod. proveďte finální ochranný nátěr HADALAN® PUR Top 32P transparent.
    5.Pokud chcete použít jako finální vrstvu dekorativní koberec z přírodních oblázků HADALAN® MST 89M , tak musí být provedena nejpozději do 3 dnů po nanesení HADALAN® FBA 32P.
    6.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    7.Pokud nelze následné nátěrové vrstvy aplikovat v souladu s výše uvedenou specifikací, tak je nutné použít základní nátěr HADALAN® HV Uni 30DD. Další informace naleznete v příslušném technickém listu.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 30 °C.
    • HADALAN ® PUR je reakční pryskyřice, která reaguje s vlhkostí. Z těchto důvodů chraňte materiál do doby dokonalého vyzrání proti vodě. Podklad musí být též zcela vyschlý.
    • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí.
    • Teplota podkladu nesmí klesnout pod 3 °C nad rosným bodem.
    • Pro zlepšení plrotiskluznosti, zejména na površích vystavených vodě, doporučujeme použít HADALAN® GP 57DD (viz technický list).
    • Pro těsnění podle DIN 18531.5 použijte HADALAN® DS91 13P (viz technický list).

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Množství na paletě

      Barvy
      stříbrošedá
      štěrkověšedá

      Teplota zpracování
      Viskozita
      Možnost dalších nátěrů
      Plné zatížení1)
      Prodloužení při přetržení1)
      Maximální přídržnost1)
      Odolnost vůči dešti
      Skladování
      plechovka
      7 kg
      72 ks
      barvy:

      RAL 7001
      RAL 7032

      8°C-30°C
      cca 40dPas
      6-48 hod
      5 dnů
      450%
      více jak 8N/mm2
      Po 1 hodině
      9 měsíců       Barevné varianty

       Silbergrau ca. RAL 7001

       Kieselgrau ca. RAL 7032