Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® PUR Top 32P

Ochranný a uzavírací nátěr pro venkovní oblasti
Oblasti použití:
 • Balkony a terasy
 • Přístupové ochozy a chodníky
 • Beton a cementové potěry
 • Původní obklady a dlažby

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® PUR Top 32P je jednosložková polyuretanová, světelnému zatížení odolná nátěrová pryskyřice. Po vyzrání utváří barevný vysoce elastický a mechanickému zatížení odolný film, který překlenuje trhliny. Materiál má následující vlastnosti:
 • Vysoce elastický i za studena
 • Difuzní
 • Snadno překlenuje trhliny
 • Vodotěsný
 • Odolný mechanickému zatížení
 • Odolný mechanickému zatížení

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, rozpouštědla, přísady, plniva a pigmenty

  POUžITí
  Materiál HADALAN® PUR Top 32P se používá jako lepící nátěr pro podlahové dekorativní chipsy anebo jako finální těsnící a ochranná vrstva na balkonech, terasách, ochozech apod..

  SPOTřEBA
  Spotřeba na vrstvu nátěru
  Spotřeba pro lepení chipsů
  0,2-0,25 kg/m2
  0,15-0,20 kg/m2


   1)Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, a následným vysátím. Pokud se HADALAN® PUR Top 32P používá pro utěsnění a uzavření povrchů v systémech ochrany HADALAN® PUR balkony, je třeba věnovat pozornost příslušným nátěrovým intervalům. V případě velkých teplotních změn ve spojení se zvýšenou vlhkostí vzduchu hrozí nebezpečí vzniku kondenzátu na povrchu podkladu. Takto utvořený kondenzát musí před aplikací úplně vyschnout. Při nanesení nátěru na vlhké povrchy dojde k odlupování anebo k porušení povrchu.

    PRACOVNí POSTUP
    1.HADALAN® PUR Top 32P nejdříve krátce promíchejte.
    2.HADALAN® PUR Top 32P natírejte rovnoměrně ve slabé vrstvě pomocí mohérového válečku. Dodržujte předepsané spotřeby materiálu. Nadměrné množství může způsobit porušení nebo popraskání povrchu materiálu. Z těchto důvodů dbejte na to, aby se materiál nehromadil v případných prohloubeninách v podkladu.
    3.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    4.Načatá balení je nutnou ihned pevně uzavřít a zamezit reakci s atmosférickou vlhkostí.
    5.Následující den lze nátěr opatrně zatížit chůzí. Plné zatížení je možné přibližně po 7 dnech.
    6.Pro čištění a údržbu se držte pokynů uvedených v příslušném návodu.
    7.Další informace lze získat z návodu pro zpracování “Renovace, nátěry a dekorativní design s HADALAN® PUR materiály“.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 30 °C.
    • HADALAN® PUR Top 32P je reakční pryskyřice, která reaguje s vlhkostí. Z těchto důvodů chraňte materiál do doby dokonalého vyzrání proti vodě. Podklad musí být též zcela vyschlý.
    • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí.
    • Dodržujte nátěrové intervaly. Při překročení časového intervalumusí být mezi nátěry použita penetrace HADALAN® HV Uni 30DD.
    • Nadměrné množství naneseného materiálu může způsobit porušení nebo popraskání povrchu materiálu. Z těchto důvodů dbejte na to, aby se materiál nehromadil v případných prohloubeninách v podkladu.
    • Buďte opatrní na rez, měď nebo dokonce květy a listy. Ty mohou vylučovat látky nebo pigmenty, které mohou nenávratně měnit odstín povrchu. Měděné okapy a oplechování musí být ošetřeny transparentním ochranným nátěrem. Odpady z květů a listů musí být pravidelně odstraňovány.
    • Pro vylepšení protiskluzných vlastností zejména na frekventovanějších a často mokrých částech doporučujeme kombinovat s výrobkem HADALAN® GP 57DD (věnujte pozornost pokynům v technickém listu).

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
    příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Druh balení
      Velikost balení
      Množství na paletě
      Hustota1)
      Viskozita
      Barevný odstín
      Stříbrošedý
      Podíl pevných částic
      Zatížení chůzí1)
      Utvoření povlaku1)
      Uzavření proti nalepení prachu1)
      Teplota pro zpracování
      Poměr pevných částic
      Odolnost vůči dešti
      Skladování
      plechovka
      2,5 kg
      96 ks
      1,08 Kg/l
      cca 25 dPa.s

      cca RAL 7001
      cca 80%
      po cca 6 hod.
      po cca 50 min.
      cca 1 hod. a 45 min.
      8 °C až 30 °C
      > 80 %
      po cca 6 hod.
      ne v mrazu, 6 měsíců       Barevné varianty

       Grau