Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® Topcoat G 32P

Jednosložkový ochranný lak na podlahy s vysokou zátěží
Oblasti použití:
 • Vytvrzené pryskyřičné nátěry
 • Podkladem může být beton nebo cementové potěry
 • Venkovní použití
 • Garáže

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® Topcoat G 32P je jednosložková, UV záření odolná a vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí polyuretanová pryskyřice. Po vytvrzení tvoří transparentní ochranný film s vysokým leskem, který je velmi odolný mechanickému a chemickému opotřebení. Nátěr HADALAN® Topcoat G 32P má tyto vlastnosti:
 • Jednosložkový
 • Utváří lesklý povrch
 • Odolný světelnému záření a nežloutne
 • Transparentní
 • Bez migrace
 • Odolný vůči otěru a mechanickému opotřebení
 • S vysokou vydatností

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, přísady

  POUžITí
  HADALAN® Topcoat G 32P slouží jako ochranný mechanicky odolný nátěr pro povrchy s chipsovou strukturou. Dále se používá jako penetrační a finální ochranný nátěr pro savé minerální podklady a jako obnovovací lesklý nátěr dekorativních kamínkových povrchů HADALAN®.

  SPOTřEBA
  Spotřeba na vrstvu
  Nenasákavé podklady:
  Nasákavé podklady:

  cca 0,1–0,15 kg/m2
  cca 0,15–0,2 kg/m2


   1) Při 20 ° C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. V případě velkých teplotních změn, ve spojení se zvýšenou vlhkostí vzduchu hrozí nebezpečí vzniku kondenzátu na povrchu podkladu. Takto utvořený kondenzát musí před aplikací úplně vyschnout. Při nanesení nátěru na vlhké povrchy dojde k odlupování anebo k porušení povrchu.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Před použitím promíchejte.
    2.Pro nanášení a utvoření jednotného povrchu použijte mohérový váleček (např. HAHNE EPOXY váleček). Nejdříve natírejte rovnoměrnými tahy ve slabé vrstvě podélně a pak křížem. Dodržujte předepsané spotřeby materiálu. Nadměrné množství může způsobit porušení nebo popraskání povrchu materiálu. Z těchto důvodů dbejte na to, aby se materiál nehromadil v případných prohloubeninách v podkladu.
    3.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L.Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    4.Následující den lze nátěr opatrně zatížit chůzí. Plné zatížení je možné přibližně po 5 dnech.
    5.Nátěr udržujte dle pokynů v prospektu HADALAN® podlahové systémy.
    6.Zbylý materiál v obalu ihned uzavřete, protože vytvrzovací proces startuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí.
    7.Pro získání protiskluzného povrchu přidejte protiskluzný granulát HADALAN® KG 57DD (250 g stačí pro 2 x 2,5 kg nátěru), dobře promíchejte a natírejte stejným způsobem.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 30 ° C.
    • Povrch podkladu musí být zcela suchý.
    • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí.
    • Do úplného vytvrdnutí povrch chraňte proti vlhkosti a mechanickému zatížení.
    • Dodržujte předepsané spotřeby a intervaly mezi nátěry.
    • Zvýšení tloušťky nátěrové vrstvy nebo špatné rozprostření může vést k odlupování nebo k popraskání povrchu.
    • HADALAN® Topcoat G 32P má vysokou tvrdost, a proto není vhodný pro elastické nátěrové systémy.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
    příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Množství na paletě
      Hustota
      Barevný odstín
      Možnost dalšího nátěru
      Šetrná chůze1)
      Plné zatížení1)
      Odolnost v obrusu

      Teplota pro zpracování
      Skladování
      Plechovka
      2,5 kg
      96 ks
      1,1 Kg/l
      transparentní s leskem
      v intervalu 6-48 hod.
      po cca 6 hod.
      po cca 2 dnech
      0,009 mg podle „Taber“ CS10/1000U/1000g
      8 °C až 30 °C
      v chladu, ne v mrazu, 6 měsíců