Suche

HADALAN® EPUni 12E

Dvousložková rychleschnoucí epoxidová penetrace na všechny druhy nasákavých, minerálních a keramických podkladů. Bez obsahu rozpouštědel
Oblasti použití:
 • Vhodné pro vnější i vnitřní prostředí
 • Podkladem může být beton, cementové potěry a stěrky, ocel
 • Na dopravní koridory, dílny, sklady, rampy, garáže

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® EPUni 12E je transparentní epoxidová pryskyřice s vysokou pevností v tahu za ohybu a tlaku. Má velmi dobrou přídržnost téměř ke všem čistým a suchým podkladům. Odolává vodě, roztokům solí, motorovému benzínu, olejům, tukům a mnoha dalším chemikáliím. Již po 2 dnech dosahuje 60 % konečné pevnosti. HADALAN® EPUni 12E má tyto vlastnosti:
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Transparentní
 • S nízkou viskozitou
 • Chemicky odolný
 • Všestranně použitelný

SLOžENí
Epoxidové pryskyřice, epoxidové tužidlo, přísady

  POUžITí
  HADALAN® EPUni 12E je penetrace vhodná k přípravě minerálních podkladů, která zároveň působí jako silnovrstvá ochrana proti agresivním chemikáliím. Dále se používá pro kotvení strojních zařízení k betonovým konstrukcím, sešívání trhlin v podkladech a jako pojivo pro epoxidové malty, kontaktní vrstvy a nátěry povrchů. Ve spojení s pískem Quartz0105 57M utváří polymerní maltu, která je vhodná pro sešívání trhlin a opravy prohlubní nebo pro plošnou ochranu podkladů s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Společně s plnivem HADALAN® FGM012 57M utváří vodotěsnou maltu a po přidání lehčeného plniva HADALAN® FGM003 57M slouží jako stěrková hmota pro vyhlazování drsných podkladů.

  SPOTřEBA
  Jako pojivo pro malty
  Jako penetrace
  0,2-0,5 kg/m2
  0,2-0,4 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím.
   Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Potěry s obsahem asfaltu jsou velmi problematické a to z důvodů jejich deformace při mechanickém a tepelném zatížení. Pro řešení těchto podkladů musí být použity speciální systémy.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za použití pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte, tak aby byla homogenní a bez šmouh.
    Směšovací poměr:
    2 díly pryskyřice: 1 dílu tužidla
    2.Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte.
    3.Namíchanou směs ihned použijte. Pro penetrování podkladu můžete použít vhodné nářadí, jako je např. váleček nebo gumová stěrka. Za účelem dokonalého a rovnoměrného utěsnění povrchu používejte váleček s vhodným typem ochlupení a natírejte křížem. Snažte se pracovat rovnoměrně a bez přerušování.
    4.Po použití nástroje ihned očistěte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.
    Při míchacím poměru 1:3 se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M vytvoříte samonivelační směs, která může být použita pro vyrovnání hrubých nerovností. Díky vysokému obsahu pojiva nemusí být použita penetrace. Pro dosažení dokonalého povrchu je nutné samonivelační stěrku odvzdušnit vhodným jehlicovým válečkem.
    Směs pryskyřice a plniva dokonale strojně promíchejte. Malé množství lze namíchat vhodným nástrojem ručně.
    Za použití plniva HADALAN® FGM012 57M může být utvořen vysoce odolný a vodotěsný povlak. Poměr mísení je až 1 díl pryskyřice ku 13 dílům plniva HADALAN® FGM012 57M.
    1.Přidejte HADALAN® FGM012 57M do pojiva a důkladně promíchejte vhodným míchacím přístrojem.
    2.Práce se provádí zednickou lžící a nerezovým hladítkem. Pro vytvoření plnící a těsnící malty používejte poměr mísení:13 dílů plniva na 1 díl pojiva. Takto utvořená směs se nanáší do čerstvé a nezaschlé penetrace a pak se opatrně zhutní.
    V případě použití vyššího obsahu plniva nemá malta již vodotěsné vlastnosti.
    Maltová směs utvořená 1 dílem pojiva a 20 díly plniva ještě dosahuje po důkladném zhutnění a vytvrdnutí pevnosti v tlaku až 35 N/mm2.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 10 °C a 30 °C.
    • Vzhledem k tomu, že vlhkost má velký vliv na tvrdnutí pryskyřice, používejte výhradně suchá plniva.
    • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
    • Pozor na kondenzaci! Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
    • V případě vícevrstvého povlaku musí být další vrstva nanášena po 24 hodinách.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
    příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.


     Podrobné informace naleznete také v letáku “Epoxidové pryskyřice ve stavebním průmyslu“ vydaného Asociací profesních stavebních sdružení a Profesním sdružením pro výrobu průmyslových lepidel, stavební chemie a prostředků pro ochranu dřeva ve Frankfurtu nad Mohanem.LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení combi-pack
      Množství v balení
      Komponent A, pryskyřice
      Komponent B, tvrdidlo
      Balení na paletě
      Hustota
      Viskozita po namíchání
      Teplota při zpracování
      Doba zpracování1)
      Odolnost vůči dešti1)
      Vytvrzení a možnost zatížení
      Konečná pevnost
      Pevnost v tlaku po přidání
      HADALAN® FGM012 57M
      Poměr mísení 1:8
      po 24 hod.
      po 5 dnech
      po 7 dnech
      Poměr mísení 1:13
      po 24 hod.
      po 4 dnech
      po 7 dnech
      Poměr mísení 1:20
      po 24 hod.
      po 4 dnech
      po 7 dnech
      Skladování
      plechovka
      24 kg/9 kg/3 kg
      16 kg/6 kg/2 kg
      8 kg/3 kg/1 kg
      8/28/84 bal. /pal.
      1,08 g/cm3
      9,0 dPa.s
      10 °C až 30 °C
      40 až 80 min.
      po cca 6 hod.
      po cca 24 hod.
      po cca 7 dnech      cca 32 N/mm2
      cca 94 N/mm2
      cca 97 N/mm2

      cca 39 N/mm2
      cca 88 N/mm2
      cca 97 N/mm2

      cca 14 N/mm2
      cca 32 N/mm2
      cca 34 N/mm2
      v suchu, chladu, ne v mrazu,12 měsíců


       Výše uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na teplotních podmínkách. Naměřená data tedy mohou být použita pouze jako vodítko.

       Systémové výrobky