Suche

HADALAN® MBH 12E

Dvousložková multifunkční epoxidová pryskyřice
Oblasti použití:
 • Vhodné pro vnější i vnitřní prostředí
 • Vysoce pevnostní spárování a vyplňování
 • Natírání, utěsňování
 • Na kontaktní můstky

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® MBH 12E je transparentní epoxidová pryskyřice s širokospektrým využitím. Má vynikající přídržnost téměř ke všem čistým a suchým podkladům. Má velmi vysoké mechanické odolnosti a odolává vodě, roztokům solí, motorovému benzínu, olejům, tukům a mnoha dalším chemikáliím. HADALAN® MBH 12E se používá jako čirý bez plniva nebo s plnivem. Díky velmi nízkým emisím a slabému žloutnutí v závislosti na světelném záření je využitelný pro mnoho účelů ve vnitřním i vnějším prostředí.
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Transparentní
 • Snadno zpracovatelný
 • S vysokou přídržností a lepivostí
 • Otěruvzdorný
 • Bez obsahu VOC

SLOžENí
Epoxidové pryskyřice, epoxidové tužidlo, přísady

  POUžITí
  HADALAN® MBH 12E se používá jako ochranný nátěr na podklady, které jsou vystavené chemickému a mechanickému zatížení nebo jako silnovrstvá ochranná vrstva proti agresivním látkám. Dále se používá jako lepidlo na spojování nebo injektování rozličných stavebních materiálů jako např. betonu, kamene, oceli, dřeva, cementotřískových desek, dlaždic atd. V mnoha případech dokáže zcela nahradit mechanické spoje na kovových konstrukcích a také slouží jako materiál vhodný pro kotvení strojních zařízení k betonovým konstrukcím, sešívání trhlin v podkladech a jako pojivo pro epoxidové malty, kontaktní vrstvy a ochranné nátěry povrchů. Rovněž se dá použít jako pojivo pro dekorativní kamínky a probarvené písky. U těchto případů slouží i jako penetrační a utěsňující nátěr. Ve spojení s horkovzdušně sušeným pískem utváří vysoce pevnostní polymerní maltu, která je vhodná pro opravy prohlubní nebo pro plošnou ochranu podkladů s vysokou mechanickou a chemickou zátěží.

  SPOTřEBA
  Silnovrstvý nátěr
  Kontaktní můstek
  0,2-0,5 kg/m2
  0,3-0,6 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím.
   Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za použití pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte, tak aby byla homogenní a bez šmouh.
    Směšovací poměr:
    2 díly pryskyřice: 1 dílu tužidla
    2.Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte. Nanášejte válečkem nebo štětkou.
    3.Po použití nástroje ihned očistěte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.
    Po přídání speciálního pojiva HADALAN ® FGM003 57M a HADALAN ® FGM012 57M lze utvořit, opravnou, vyrovnávací,spárovací nebo lepící hmotu, která má vysoké chemické a mechanické odolnosti. Konzistenci lze upravovat podle množství použitého pojiva od tekuté směsi až po tvarově stabilní maltu.
    1.Po namíchání obou složek přidejte pojivo a znovu promíchejte.
    2.Pro snazší uhlazování doporučujeme občas očistit nářadí ředidlem HADALAN® EPV 38L a usušit hadrem.
    3.Při míchacím poměru 1:3 se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M vytvoříte samonivelační směs, která může být použita pro vyrovnání hrubých nerovností. Díky vysokému obsahu pojiva nemusí být použita penetrace. Pro dosažení dokonalého povrchu je nutné samonivelační stěrku odvzdušnit vhodným jehlicovým válečkem.
    Směs pryskyřice a plniva dokonale strojně promíchejte. Malé množství lze namíchat vhodným nástrojem ručně. Za použití plniva HADALAN® FGM012 57M může být utvořen vysoce odolný a vodotěsný povlak. Poměr mísení je až 1 díl pryskyřice ku 13 dílům plniva HADALAN® FGM012 57M.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 5 °C a 30 °C.
    • Vzhledem k tomu, že vlhkost má velký vliv na tvrdnutí pryskyřice, používejte výhradně suchá plniva.
    • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
    • Pozor na kondenzaci! Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.


    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
    příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení combi-pack
      Velikost balení
      Komponent A, pryskyřice
      Komponent B, tvrdidlo
      Balení na paletě
      Počet v kartonu u balení 1kg
      Hustota
      Teplota při zpracování
      Doba zpracování1)
      Odolnost vůči dešti1)
      Plné vytvrzení1)
      Konečná pevnost
      Pevnost v tlaku při
      mísícím poměru1:13 s
      HADALAN® FGM012 57M
      Pevnost v tahu za ohybu
      při mísícím poměru 1:13 s
      HADALAN® FGM012 57M
      Tvrdost Shore D
      Přídržnost
      Skladování
      plechovka
      9 kg/3 kg/1 kg
      6 kg/2 kg/0,66 kg
      3 kg/1 kg/0,33 kg
      28/84 bal. /pal.
      12 ks
      1,05 kg/cm3
      5 °C až 30 °C
      30 až 40 min.
      po cca 4 hod.
      po cca 24 hod.
      po cca 5 dnech


      cca 90 N/mm2


      > 14,8 N/mm2
      82
      > 4 N/mm2
      v suchu, chladu, ne v mrazu,12 měsíců


       Systémové výrobky