Suche

HADALAN® Multigrund 11P

Multifunkční jednosložkový rychleschnoucí penetrační a ochranný nátěr. Bez obsahu vody a rozpouštědel
Oblasti použití:
 • Vnitřní a venkovní prostředí
 • Minerální podklady
 • Podlahy na bázi síranu vápenatého (anhydritové potěry)
 • Zpevnění podkladů
 • Protichemická ochrana povrchů
 • Ochrana podkladů před pronikající vlhkostí a uzavírání zbytkové vlhkosti

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® Multigrund je jednosložkový,rychleschnoucí ochranný nátěr na bázi reakčních polyuretanových pryskyřic. Tento materiál je díky nízké spotřebě velmi hospodárný a zároveň neobsahuje rozpouštědla a emise. Dále vyniká snadným zpracováním a skladováním typickým pro jednosložkové produkty.
 • Jednosložkový
 • Bez obsahu rozpouštědel a vody
 • Rychlá doba schnutí
 • Vhodný pra savé i nesavé podklady
 • S nízkou spotřebou
 • EMICODE EC1 produkt s velmi nízkým obsahem emisí

SLOžENí
Polyuretany a aditiva

  POUžITí
  HADALAN® Multigrund je rychleschnoucí reakční penetrační nátěr, který je na bázi polyuretanových pryskyřic. používá pro uzavření podkladů na bázi síranu vápenatého. Dále pak slouží pro snížení nasákavosti, zpevnění, ochranné zapečetění a uzavření zbytkové vlhkosti v minerálních savých podkladech. Materiál se velmi často používá pro zpevnění a ochranu betonových povrchů např. v zemědělství.

  SPOTřEBA
  V závislosti na nasákavosti
  a členitosti podkladu
  cca 0,1-0,3 kg/m2


   1) Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 % PRACOVNí POSTUP
   1.Materiál před použitím protřepejte a následně nanášejte rovnoměrně na podklad příslušným nářadím. Vhodný je např. hahne epoxy roller 9ZH. Nenechávejte kaluže.
   2.Pro dokonalou ochranu nebo pro uzavření vlhkosti aplikujte min. dva nátěry. Interval mezi nátěry nesmí být delší než 24 hod.
   3.Pro optimální přídržnost dalších systémů doporučujeme plochu přesypat do čerstvého nátěru křemičitým pískem o zrnitosti 0,2-0,5 mm. Nepřilepený písek po zaschnutí vysajte vysavačem.
   4.Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití ředidlem SpezialReiniger číslo výrobku 1006371.
   Doba schnutí pro následující vrstvy:
   -Pod cementové samonivelační stěrky a lepidla 10-30 min.
   -Pro materiály na bázi anhydritu je čekací doba 12 hod.
   -Vhodnou variantou kontaktního přesypávání pískem je použití kontaktní penetrace HADALAN® SK 10D.

   DůLEžITá UPOZORNěNí
   • Dodržujte teplotu pro zpracování 5 °C až 25 °C.
   • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpomalují proces schnutí.
   • Při delším intervalu mezi nátěru než 24 hod je nutné plochu přebrousit nebo provést kontaktní můstek pomocí penetrace HADALAN® SK 10D.

   BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
   Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

    LIKVIDACE ODPADU
    Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

     SPECIFIKACE
     Balení
     Obsah balení
     Množství na paletě
     Barva
     Hustota
     Teplota při zpracování
     Doba schnutí 1)
     Obsah sušiny
     Skladování
     PE kanystr
     10kg
     40 bal. /pal.
     hnědá
     1,1 kg/l
     5 °C až 25 °C
     cca 10-30 min.
     100%
     v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců