Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® V31 13E

Epoxidový podkladový nátěr pro savé, minerální podklady a keramiku
CHARAKTERISTIKA
HADALAN® V31 13E je transparentní vodouředitelná bezrozpouštědlová epoxidová penetrace. Odolává vodě, roztokům solí, motorovému benzínu, olejům, tukům a mnoha dalším chemikáliím.
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Vodouředitelná
 • Zpevňující
 • Transparentní
 • S dobrou odolností
 • S rychlou reakcí

SLOžENí
Disperze epoxidové pryskyřice

  POUžITí
  HADALAN® V31 13E slouží pro uzavření, penetrování a zpevňování všech nasákavých minerálních podkladů. Je součástí systémových řešení společně s epoxidovými nátěry HADALAN®.
  • Na minerální nasákavé podklady
  • Původní keramické podklady
  • Jako penetrace v systémech HADALAN®

  SPOTřEBA
  Jako penetrace
  Jako nátěr
  cca 0,1-0,2 kg/m2
  cca 0,2-0,3 kg/m2


   1)Při 20 °C a relativní vlhkosti 65 %. 2) Podle „Taber“ CS10/1000U/1000g. PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být vyschlý, bez hrubých nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Nesoudržné vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. pískováním, brokováním, broušením, frézováním a následným vysátím. Předvlhčení podkladu vodou zvýší počáteční přilnavost.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za použití pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte, tak aby byla homogenní.
    Směšovací poměr:
    3 díly pryskyřice: 1 dílu tužidla
    2.Následně přelijte do neutrální nádoby a přidejte vodu. Pro utvoření ochranného nátěru přidávejte 4 l vody (poměr 1:1). Pro dokonalé uzavření pórů a při použití pod epoxidové nátěry přidávejte pouze 1l vody (25%). Znovu krátce promíchejte.
    3.Namíchanou směs ihned použijte. Pro penetrování podkladu můžete použít vhodné nářadí, jako je např. váleček nebo štětka. Natírejte křížem. V případě použití pod samonivelační stěrky celou plochu ihned po nanesení přesypte adekvátním množstvím křemičitého písku Quartz Sand 0105 (zrnitost 0,1-0,5 mm). Nepřilepený písek po zaschnutí a před aplikací dalších vrstev vysajte.
    4.Po použití nástroje ihned umyjte vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.
    • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
    • Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80 %. Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
    • Nedodržení podmínek během vyzrávacího procesu může způsobit narušení povrchové vrstvy nebo změny v barevnosti.
    • Nadměrné světelné a sluneční zatížení způsobuje žloutnutí povrchu, a proto se v těchto případech doporučuje povrch ošetřit UV odolným nátěrem.
    • Pro vyzrávání je nezbytné zajistit dostatečné odvětrávání prostoru.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
    příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.


     Podrobné informace naleznete také v letáku “Epoxidové pryskyřice ve stavebním průmyslu“ vydaného Asociací profesních stavebních sdružení a Profesním sdružením pro výrobu průmyslových lepidel, stavební chemie a prostředků pro ochranu dřeva ve Frankfurtu nad Mohanem.LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Combi pack
      Složka A
      Složka B
      Počet na paletě
      Barva
      Teplota při zpracování
      Doba zpravování1)
      Interval pro další nátěr
      Zatížení chůzí1)
      Plné mechanické zatížení1)
      Plné chemické zatížení1)
      Přídržnost k podkladu
      Odolnost v obrusu2)
      Skladování
      plechovka
      4 kg
      3 kg
      1 kg
      56 ks/ paleta
      transparentní
      5 °C až 35 °C
      cca 60 min.
      mezi 1,5 až 24 hod.
      cca po 3 hod.
      po 3 dnech
      po 5 dnech
      min. 1,5 N/mm2
      0,031 g
      v suchu, chladu, ne v mrazu,12 měsíců


       Systémové výrobky