Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® Velo-Base

Vysokorychlostní penetrační a uzavírací nátěr s mechanickou odolností
Oblasti použití:
 • Balkony
 • Lodžie
 • Altány
 • Terasy
 • Minerální podklady
 • Obchodní a průmyslové podlahy
 • Pozdzemní garáže

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® Velo-Base je speciální, transparentní, dvousložková reakční pryskyřice na bázi esteru kyseliny asparagové v tvrdé verzi. Díky speciální receptuře reaguje a vytvrzuje obzvláště rychle a umožňuje rychlý postup práce v návaznosti na jiné systémové produkty.
 • Rychlé vytvrzení
 • Odolnost vůči osmotickému tlaku
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Transparentní
 • S velmi dobrou mechanickou odolností
 • S velmi dobrou chemickou odolností
 • S nízkým zápachem při zpracování
 • Splňuje požadavky na nízké emise podle AgBB
 • S odolnosti vůči světelnému záření

SLOžENí
Reakční pryskyřice 2K na bázi esteru kyseliny asparagové, aditiva

  POUžITí
  HADALAN® Velo-Base se používá k penetraci a vyhlazení minerálních podkladů v balkonovém systému HADALAN® Velo.
  Může být také použit jako nátěr a pojivo pro podlahové povlaky a reaktivní pryskyřičné malty na betonové a potěrové povrchy ve vnitřních a venkovních prostorech

  SPOTřEBA
  Penetrace

  Záškrab
  poměr mísení 1:1 váh.
  HADALAN® Velo-Base

  HADALAN® FGM003 57M


  Jako vodotěsná malta
  poměr mísení 1:10 váh.
  HADALAN® Velo-Base

  HADALAN® FGM012 57M


  Jako pevnostní malta
  poměr mísení 1:13 váh.
  HADALAN® Velo-Base

  HADALAN® FGM012 57M
  0,3 - 0,5 kg/m²  cca 0,90 kg/m²/mm


  cca 0,90 kg/m²/mm  cca 2,00 kg/m²/cm

  cca 20,00 kg/m²/cm
  cca 1,60 kg/m²/cm

  cca 20,80 kg/m²/cm

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být pevný, čistý, bezprašný, savý, nosný a bez separačních látek, antikorozních komponent nebo jiných vrstev, které narušují lepivost. V zásadě musí být podklad vhodný pro povlakový systém. Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu nesmí být nižší než 1,5 N/mm². Obsah vlhkosti v zóně v blízkosti povrchové (cca 3,0 cm) nesmí překročit rovnovážný obsah vlhkosti stavebních materiálů. Betonový a cementový potěr: < 6 CM% Anhydritové potěry: < 0,5 CM%. Podklad musí být chráněn před účinky tlaku vody z podkladu. Pevnost podkladu v tlaku musí být alespoň 25 N/mm². Povrch podlahy musí být připraven bezprašným kuličkováním, diamantovým broušením, frézováním nebo jinými vhodným způsobem. Struktura zrna musí být obnažena a všechny separační látky a uvolněné složky musí být důsledně odstraněny. Podklady, které byly ošetřeny leštícími prostředky (např. vosk), musí být předem ošetřeny vhodným způsobem (frézováním, pískováním). Musí být ověřena snášenlivost se starými nátěry, musí být zcela odstraněny vrstvy a nátěry, které nejsou stabilní. Potěry s obsahem asfaltu jsou velmi problematické a to z důvodů jejich deformace při mechanickém a tepelném zatížení. Pro řešení těchto podkladů musí být použity speciální systémy. V takovýchto případech doporučujeme kontaktovat technické oddělení. V případě pevně usazených dlažeb z dlaždic musí být povrch obroušen diamantovým broušením nebo frézováním. Glazura musí být zcela odstraněna.
   Veškeré přípravy povrchu musí být provedeny vhodnými odbornými společnostmi.

    PRACOVNí POSTUP
    Použití jako penetrace:
    1.Celá složka tužidla se umístí do pryskyřičné složky. Složky se homogenně promíchají pomocí vhodného míchadla (přibližně 400 otáček za minutu) s míchacím nástavcem DLX. Doba míchání je nejméně 1 minuta. Nedokonale promíchané složky ulpívající na stěně nádoby, na dně a míchadle je nutné otřít a přidat do směsi. Materiál se poté přenese do čisté nádoby (přelije) a znovu důkladně promíchejte.
    2.Po promíchání se HADALAN® Velo-Base nanáší rovnoměrně a v dostatečném množství na podklad, který se má penetrovat, pomocí polyamidového válečku speciálně určeného pro nátěry podlah nebo vhodného nástroje. To je důležité zejména v případě požadavku na utvoření ochranného filmu proti vlhkosti a prostupu par při úplnému vyplnění pórů v podkladu. V případě nutnosti aplikujte ještě druhou vrstvu.
    3.Jako alternativu pro hrubý a porézní povrch lze použít samonivelační záškrab utvořený směsí HADALAN® Velo-Base se speciálním plnivem HADALAN® FGM003 57M v poměru 1:1. V případě potřeby a v případě vysoce kontrastních podkladů musí být barva uzavírací vrstvy probarvena odstínem, který se blíží barvě finální vrstvy.
    Pro probarvení penetrační vrstvy dávejte dva sáčky HADALAN® ColourPowder do balení 10 kg nádoby a jeden sáček HADALAN® ColourPowder do balení 3 kg . Pužívejte jednu výrobní šarži, aby nedocházelo k barevným rozdílům.
    4.Další systémové materiály je možné nanášet nejdéle do 24 hodin po nanesení. V případě delší doby musí být vytvrzená penetrace / stěrkový nátěr znovu připraven broušením.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Je třeba dodržovat intervaly max. 24 hodin mezi nátěry.
    • Vysoké teploty a vysoká vlhkost se zrychlují, nízké teploty a nízká vlhkost zpomalují proces tuhnutí.
    • Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
    • Materiál rychle zpracujte.
    • Zpracování nad dobu zpracovatelnosti mění vzhled povrchu nátěru.
    • Používejte pouze materiály z jedné dávky (šarže).
    • V případě napojovaných ploch nepředstavují barevné odchylky vadu.
    • U nátěrových systémů, které lze aplikovat ručně, mohou zůstat viditelné znaky aplikace. To platí zejména pro osvětlené plochy nebo větší souvislé oblasti; v případě potřeby vytvořte vzorovou plochu.
    • V zájmu zachování kvality povrchu nátěru doporučujeme použití ošetřovacích prostředků a pravidelné čištění podlah (viz pokyny pro péči o epoxidové pryskyřice HADALAN®
    • Nadměrné abrazivní zatížení vede k vyběleným úsekům na ploše.
    • V případě vyšších nároků na estetický vzhled by měly být v případě potřeby vytvořeny vzorové plochy za konkrétních podmínek dané oblasti použití.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování a manipulaci najdete v aktuálních bezpečnostních listech.

     LIKVIDACE ODPADU
     Pro všechny systémy platí: Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Zbytky materiálu lze zlikvidovat podle kódu odpadu 08 01 11 (Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).

      PRACOVNí POSTUP
      • Použití jako samonivelační pryskyřičné stěrky:
      • Před smícháním obou složek pryskyřice se barevný pigment HADALAN® ColourPowder vmíchá do pryskyřičné složky (složka A) pomocí vhodného míchadla (přibližně 400 ot./min.) s míchacím nástavcem DLX, aby se samonivelační nátěr obarvil. Poté se celá složka tužidla (složka B) nalije do pryskyřičné složky (složka A) a dokonale promíchá tak, aby byla homogenní pomocí výše uvedeného doporučeného míchacího nástavce DLX. Doba míchání je nejméně 1 minuta. Nedokonale promíchané složky ulpívající na stěně nádoby, na dně a míchadle je nutné otřít a přidat do směsi. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby, přidejte speciální plnivo HADALAN® FGM003 57M v barevném odstínu bílá opět důkladně promíchejte
      • Nivelační hmota se poté rychle nanáší v rovnoměrné vrstvě pomocí stěrky nebo hladicí stěrky.
      • Použití jako reakční pryskyřičná malta:
      • Namíchejte HADALAN® Velo-Base tak, jak je popsáno výše.
      • Poté přidejte plnivo HADALAN® FGM012 57M a důkladně promíchejte míchacím nástavcem Collomix MK.
      • Povrch, který má být ošetřen, je předem opatřen základním nátěrem HADALAN® Velo-Base.
      • Reakční pryskyřičná malta se nanáší čerstvá do čerstvé adhezivní vrstvy a vyhlazuje se.
      • Obecné pravidla:
      • Vzhledem k rychlé reakční době materiálu je důležité zajistit rychlé zpracování materiálu. Pro aplikaci doporučujeme naplánovat alespoň tři zaměstnance. U větších ploch nasaďte vhodně více pracovníků. Větší plochy je třeba rozdělit na části. Nástroje je nutné pravidelně čistit pomocí HADALAN® EPV 38L nebo měnit. Připravte pouze tolik materiálu, kolik jste schopni zpracovat během doby zpracovatelnosti.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Obsah
      Složka A
      Složka B
      Poměr mísení
      Teplota pro zpracování
      (podklad a vzduch)
      Teplota materiálu
      Doba zpracování
      Měrná hmotnost směsi
      Barva
      Úroveň lesku
      Podíl pevných částic
      Přepracovatelnost
      Pochozí
      Plné vytvrzení
      Plně zatížitelné
      Skladování
      Plechovka
      10/3 kg
      6/1,8 kg
      4/1,2 kg
      1,5 : 1

      10 °C do 30 °C
      15 °C do 20 °C
      15 min
      1,1 kg/l
      dle volby
      vysoká
      100 %
      po cca 45 min.*
      po cca 60 min.*
      po cca 90 min.*
      po cca 48 hod.*
      bez mrazu, 6 měsíců


       U silnějších vrstev se časy prodlužují přibližně o 30 - 60 min.

       Systémové výrobky