Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® LF68 12P

Polyuretanové pojivo pro obklady z přírodního kamene a dekorativního křemene
Oblasti použití:
 • Vnitřní a vnější prostředí
 • Na přístupové cesty a chodníky
 • Reprezentativní prodejny, vstupní haly, výstavní plochy atd.
 • Beton a cementové potěry

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® LF68 12P je jednosložkové polyuretanové pojivo, které má vysokou odolnost vůči světelnému a mechanickému zatížení. Je bez zápachu a vyzrává vzdušnou vlhkostí. Po vytvrdnutí utváří transparentní elastický film, který má vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům jako je např. sluneční záření, déšť, mráz a střídání teplot. Mezi další význačné vlastnosti patří vysoká otěruvzdornost a protiskluznost. Povrch je odolný vůči znečišťování a velmi snadno se udržuje.
 • Bez zápachu
 • S nízkou spotřebou
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Odolává světelnému zatížení
 • Transparentní
 • Odolává změkčovadlům
 • Jednoduché zpracování

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, přísady, plniva

  POUžITí
  HADALAN® LF68 12P se používá jako pojivo pro utvoření flexibilní dekorativní tenkovrstvé povrchové úpravy z mramorových kamínků HADALAN® MST 89M nebo z oblázkového písku HADALAN® DQ0712 89M. Po vyzrání vzniká pevný a UV záření odolný povrch vhodný do vnějšího i vnitřního prostředí. Materiál se dá rovněž použít jako pojivo pro utvoření drenážních malt a pro propojení a fixaci ozdobných štěrků v zahradnictví a krajinotvorbě.

  SPOTřEBA
  Spotřeba jako pojivo pro:
  HADALAN® MST 89M
  (2-4mm)
  HADALAN® MST 89M
  (4-8mm)


  cca. 5% hmotnosti

  cca 3,5% hmotnosti


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Pro penetrování a zpevnění podkladu použijte po celé ploše HADALAN® EG145 13E nebo jako alternativu HADALAN® EPUni 12E. Čerstvou penetraci přesypejte pískem Quartz051 57M (s pokrytím cca 50% plochy). Doba schnutí 1 den. Na podklady s požadavkem ochrany proti vlhkosti aplikujte vhodnou hydroizolační stěrku ze sortimentu HAHNE.

    PRACOVNí POSTUP

    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

    1.Mísící poměr s pojivem HADALAN® LF68 12P:
    Kamínek HADALAN® MST 89M (2-4 mm) + 5% hmotnosti pojiva (tj. 1,25 kg/25 kg pytel).
    Kamínek HADALAN® MST 89M (4-8 mm) + cca 3,5% hmotnosti pojiva (tj. cca 0,9 kg/25 kg pytel). HADALAN® Decorquartz 89M + cca 6 % hmotnosti pojiva HADALAN® LF68 12P. Směs dokonale promíchejte míchadlem (cca. 400 otáček za minutu). Po krátké pauze směs znovu promíchejte. Doba zpracování je cca 60 min. Pro aplikaci na svislé plochy se používá přísada HADALAN® TX 57DD podle instrukcí v příslušném technickém listu.
    2.Pokud je podklad připraven penetrací s přesypem pískem, není nutné používat další lepící a kontaktní vrstvu.
    3.Maltu nanášejte rovnoměrně zednickou lžící a stahovací latí dle požadované tloušťky na podklad. Povrch ihned po nanesení vyhlaďte a přiměřeným tlakem zhutněte nerezovým hladítkem. Minimální a dostatečná průměrná vrstva za použití mramorových kamínků HADALAN® MST 89M je cca. 8 mm.
    4.Pro výrazně snazší vyhlazování a hutnění povrchu doporučujeme nářadí a pomůcky průběžně čistit ředidlem HADALAN® EPV 38L a osušit (zejména při použití jemné zrnitosti).
    5.Povrch může být zatížen opatrnou chůzí po cca. 8 hod. Plné zatížení je možné po cca. 2 dnech.
    6.Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    7.Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v příslušném návodu.
    8.Další informace lze získat z návodu pro zpracování “Renovace, nátěry a dekorativní design s HADALAN® PUR tekutými fóliemi.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 30 °C. V případě vyšší teploty hrozí riziko, že pojivo proteče a nebude schopné kamínky dostatečně propojit.
    • HADALAN ® PUR je reakční pryskyřice, která reaguje s vlhkostí. Z těchto důvodů chraňte materiál do doby dokonalého vyzrání proti vodě. Podklad musí být též zcela vyschlý.
    • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí.
    • Dodržujte doporučené spotřeby materiálu. Odchylky mohou způsobit rozdílné odstíny povrchu. Směs použitá na vertikální pokládku je vždy kvůli speciální technologii matnější než při běžném použití.
    • Nadměrné množství pojiva může způsobit tvorbu bublin a bělení.
    • Uvedené míchací poměry platí pouze pro HADALAN® MST 89M a HADALAN® Decorquartz 89M. V případě použití jiného plniva je nutné provést test.
    • Provedený povrch z materiálu HADALAN® MST 89M dokonale zhutněte a vyhlaďte, tak aby byl stabilní a homogenní.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
    příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Množství v balení
      Množství na paletě
      Hustota1)
      Viskozita
      Barevný odstín
      Zatížení chůzí1)
      Plné zatížení1)
      Pevnost v tlaku po 7 dnech1)
      Pevnost v tahu za ohybu
      Teplota pro zpracování
      Obsah pevných částic
      Skladování
      plechovka/PE láhev
      30 kg/5 kg/1,25kg
      12/72 ks
      1,15 Kg/l
      cca. 6 dPa.s
      transparentní
      po cca 8 hod.
      po cca 2 dnech
      17-20 N/mm2
      4,5-6,0 N/mm2
      8 °C až 30 °C
      > 100 %
      ne v mrazu, 6 měsíců


       Systémové výrobky