Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® FGM003 57M

Výplňová směs pro výrobu stěrkových hmot obohacených umělými pryskyřicemi, 0 - 0,3 mm
Oblasti použití:
 • Beton, cementové potěry a stěrky
 • Průmyslové podlahy
 • Balkony, terasy, lávky a chodníky

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® FGM003 57M je speciální plnivo pro epoxidové a polyuretanové směsi. Je složená z unikátní kombinace jemných písku a mnoha dalších surovin (zrnitost je 0-0,3 mm). Tato originální receptura poskytuje ve spojení s vhodným epoxidovým materiálem komfortní samonivelační vlastnosti a vysokou mechanickou odolnost.
 • Ulehčuje míchání
 • Zvyšuje tekutost směsi
 • S vysokou mechanickou odolnosti
 • S nízkou spotřebou (lehčené komponenty)
 • S redukovanou prašností

SLOžENí
Minerální plniva a přísady

  POUžITí
  HADALAN® FGM003 57M je plnivo, které společně s vhodnými epoxidovými a polyuretanovými pryskyřicemi HAHNE umožňuje výrobu licích výplňových hmot pro vyrovnání drsných podkladů, úsporných a vysoce kvalitních penetrací a samonivelačních finálních vrstev zátěžových podlah.
  Ve spojení s pryskyřicí HADALAN® EBG 13E se používá pro výrobu paropropustných nátěrových, stěrkovacích a vyrovnávacích hmot.

  SPOTřEBA
  V závislosti na požadavku

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím.
   Vlhkost obsažená v podkladu musí odpovídat vlastnostem použité pryskyřice HADALAN®.

    PRACOVNí POSTUP
    Aplikace:
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    Aplikace s HADALAN® EBG 13E :
    Pro přípravu vlhku otevřeným vyrovnávacích hmot smíchejte pryskyřici HADALAN® EBG 13E s plnivem HADALAN® FGM003 57M a důkladně promíchejte do homogenní směsi. Používejte následující poměry mísení:
    Tenkovrstvé samonivelační nátěry 1-3 mm:
    8,5 kg pojiva + 20 kg HADALAN® FGM003 57M
    Vyrovnávání a samonivelační hmoty pro nanášení tloušťky 3-8 mm:
    8,5 kg pojiva + 40 kg HADALAN® FGM003 57M
    Samonivelující vyrovnávací směsi na hrubé nerovnosti:
    8,5 kg pojiva + 60 kg HADALAN® FGM003 57M
    Viskozita namíchané směsi může být upravena v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu přidáním vody (max. 5% množství HADALAN® EBG 13E).
    Použité nástroje a pomůcky ihned po použití omyjte vodou. Vytvrdnutý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Vysoké teploty zrychlují proces tuhnutí a nízké naopak zpomalují.
    • Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 ° C nad rosným bodem.
    • Doba zrání závisí na použité pryskyřici, poměru plniva a tloušťce vrstvy.
    • Maximální stupeň plnění a doba vytvrzování závisí na tloušťce vrstvy a použité epoxidové pryskyřici.
    • Hrozí-li prostup vlhkosti a difuzních par z podkladu, použijte pro přípravu podkladu HADALAN® EG145 13E

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      PRACOVNí POSTUP
      • Rozmíchejte pojivový materiál např. HADALAN® EPUni 12E/HADALAN® EG145 13E, přelijte do jiné nádoby a opět zamíchejte. Potom přidejte plnivo HADALAN® FGM003 57M v požadovaném směšovacím poměru. Při použití jiného výrobku se řiďte pokyny, které jsou uvedené v jeho technickém listu.
       Referenční hodnoty:
       Směšovací poměr 1:1 až 1:2 hmotnostním dílům, pro výrobu póry uzavírajících penetrací
       Směšovací poměr 1:3 hmotnostním dílům na nerovnosti do 2 mm
       Směšovací poměr 1:4 hmotnostním dílům na nerovnosti do 5 mm
       Směšovací poměr 1:5 hmotnostním dílům na nerovnosti > 5 mm
       Aplikace a rovnoměrné rozprostření sloučenin může být provedeno válečkem (pouze pro směšovací poměr 1:1 až 1:2), gumovou stěrkou nebo hladítkem. Při směšovacích poměrech > 1:3, musí být nejprve proveden nátěr čistou epoxidovou penetrací
      • Epoxidové pryskyřice reagují exotermicky, proto namíchané sloučeniny zpracujte ihned po namíchání. Doba zpracování závisí na příslušném poměru míchání a okolní teplotě. V závislosti na podmínkách se doba zpracování pohybuje v rozmezí od 20 do 45 min.
      • Vyrovnávací hmota se nalije rovnoměrně na podklad a rovnoměrně se rozvrství pomocí ozubené stěrky. Po 10 až 15 minutách se hmota odvzdušní válečkem s jemnými kovovými bodlinami.
      • Nástroje lze čistit od nezavadlé hmoty pomocí HADALAN® EPV 38L. Po vytvrdnutí pouze mechanicky.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Množství na paletě
      Barva
      Pevnosti s HADALAN® EPUni 12E
      po 7 dnech (pryskyřice:pojivo)
      1:1
      1:2
      1:3
      1:4
      1:8
      Objemové množství
      Skladování
      Papírový pytel 20 kg
      50 pytlů
      bílá/šedá


      > 80 N/mm2
      > 80 N/mm2
      > 80 N/mm2
      > 80 N/mm2
      > 60 N/mm2
      1,54 kg/l
      v suchu, 12 měsíců


       Systémové výrobky