Suche

HADALAN® EBG 13E

Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i materiał gruntujący
Obszary zastosowań:
 • Beton i powierzchnie jastrychowe
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Na podłożach ceramicznych

WłAśCIWOśCI
HADALAN® EBG 13E jest 2-składnikową, wysokoreaktywną dyspersją żywicy epoksydowej, która może być stosowana jako materiał gruntujący lub w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M w wielu przypadkach wymagających różnych grubości warstw.
Masy do szpachlowania drapanego i powłoki rozlewne na bazie HADALAN® EBG 13E
są paroprzepuszczalne i tym samym mogą być stosowane również na podłożach od strony parcia negatywnego wody, bez zagrożenia, iż ulegną odspojeniu lub dojdzie do powstawania pęcherzy powietrza w wyniku zjawiska osmozy.
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC)
 • Szybko się utwardza
 • Można ją stosować na wilgotnym podłożu
 • Odporna na chemikalia
 • Możliwe różne grubości warstw

SKłADNIKI
Dyspersja żywicy epoksydowej, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® EBG 13E nadaje się, po rozcieńczeniu wodą, do stosowania jako otwarty dyfuzyjnie, dobrze wypełniający pory grunt na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych.

  W połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M można wykonywać masy do szpachlowania drapanego, masy rozlewne i wypełniające w różnych grubościach warstw. Ponadto HADALAN® EBG 13E można stosować jako spoiwo do otwartych dyfuzyjnie zapraw z żywic epoksydowych w połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M.

  ZUżYCIE
  Gruntowanie

  Szpachla drapana, masy rozlewne i wypełniające w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M
  Zużycie na m2 i mm grubości warstwy

  Szpachla drapana + masa
  rozlewna
  proporcje mieszanki
  8,5 kg + 20 kg  Masa rozlewna
  proporcje mieszanki
  8,5 kg + 40 kg


  Masa wypełniająca
  proporcje mieszanki
  8,5 kg + 60 kg  Zaprawa w połączeniu z HADALAN®FGM012 57M
  Zużycie na m2 i mm grubości warstwy

  Zaprawa
  proporcje mieszanki
  8,5 kg + 90 kg -®FGM012 57M
  ok. 0,15 kg/m2


  0 - 3 mm

  ok. 0,55 kg -EBG 13E + ok. 1,3 kg -FGM003 57M

  3 - 8 mm

  ok. 0,37 kg -EBG 13E + ok. 1,8 kg -FGM003 57M


  ok. 0,28 kg -EBG 13E + ok. 2 kg -FGM003 57M  ok. 0,2 kg -EBG 13E + ok. 2,1 kg -FGM012 57M

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne i wolne od substancji utrudniających przyczepność. Wytrzymałość podłożą na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm2. Wytrzymałość na ściskanie musi wynosić co najmniej 25 N/mm2. Podłoże może być suche lub matowo-wilgotne.

    WYKONANIE
    Gruntowanie:

    Składniki A + B miesza się ze sobą za pomocą maszynowego mieszadła (300 - 400 obr/min) do uzyskania jednorodnej konsystencji (czas mieszania - 2 minuty). Następnie wymieszany materiał przelewa się do innego naczynia i jeszcze raz miesza. Potem, w zależności od chłonności podłoża, mieszankę należy rozcieńczyć wodą 50 do 100 % i jeszcze raz wymieszać.
    Tak przygotowany grunt można nakładać odpowiednim narzędziem (gumowym zgarniakiem, wałkiem do żywic epoksydowych hahne® Epoxirolle 9ZH ). Należy przy tym unikać tworzenia się kałuż.
    Po wyschnięciu powłoki gruntującej (ok. 4 godz.) powierzchnię można pokryć powłoką otwartą dyfuzyjnie .
    Po całkowitym wyschnięciu (1 dzień) HADALAN® EBG 13E,w przypadku podłoży niezawilgoconych od drugiej strony, nadaje się także jako materiał gruntujący i zamykający pory do wykonywanych później powłok o właściwościach paroizolacyjnych (np. HADALAN® VS 12E/ -VS-E 12E).

    Masa do szpachlowania drapanego, rozlewna i wypełniająca:

    Składniki A + B miesza się ze sobą za pomocą maszynowego mieszadła (300 - 400 obr/min) przez 2 minuty, przelewa do innego pojemnika i jeszcze raz miesza. Następnie, mieszając dodaje się do spoiwa mieszankę wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M zwracając uwagę, aby gotowa mieszanka nie zawierała grudek. Ilość dodawanej mieszanki wypełniaczy zależy od rodzaju zastosowania materiału.

    Szpachlowanie drapane i masa rozlewna dla grubości warstw 0 - 3 mm:
    8,5 kg spoiwa + 20 kg HADALAN® FGM003 57M

    Masa wyrównawcza i rozlewna dla grubości warstw 3 - 8 mm:
    8,5 kg spoiwa + 40 kg HADALAN® FGM003 57M

    Samozagęszczająca się masa wypełniająca :
    8,5 kg spoiwa + 60 kg HADALAN® FGM003 57M

    Lepkość mas można regulować w zależności od temperatury i podłoże poprzez dodawanie wody - maks. 0,5 l.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury obróbki, stosowania i utwardzania (temperatury materiału, podłoża i powietrza otoczenia) wynoszącej od + 8 °C do + 25 °C.
    • Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 °C.
    • Podwyższone temperatury przyspieszają proces wiązania, niskie temperatury go opóźniają.
    • Niekorzystne warunki schnięcia mogą prowadzić do zakłóceń powierzchniowych masy rozlewnej.
    • Podczas utwardzania i schnięcia materiału zwracać uwagę na wystarczającą wentylację.
    • W przypadku oddziaływania promieni słonecznych trzeba się liczyć z możliwością żółknięcia powłoki. Zaleca się położenie odpornej na promienie UV powłoki malarskiej jako lakier powierzchniowy.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnych kartach charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      WYKONANIE
      Otwarta dyfuzyjnie zaprawa z żywicy epoksydowej:
      8,5 kg spoiwa + 90 - 120 kg (3 - 4 worki) HADALAN® FGM012 57M. W zależności od posiadanego mieszadła mieszać ilości cząstkowe
      Masy nakłada się na wcześniej przygotowane podłoże. Gotowe mieszanki nakładane są za pomocą nadających się do tego celu narzędzi, np. raklą szczelinową, raklą zębatą, kielnią i pacą stalową.

      Obróbka i wykonanie w systemie ochrony balkonów HADALAN®:
      Do wykonania warstwy membranowej w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy zastosować HADALAN® EBG 13E w postaci masy rozlewnej o grubości warstwy 2 mm. Materiał może być nakładany na wilgotnych podłożach i służy jako warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej. Dla nakładanego następnie całego systemu należy wykluczyć możliwość występowania wilgoci napierającej pod ciśnieniem, w razie potrzeby po nałożeniu warstwy membranowej element budowli należy dalej osuszać, aż do uzyskania w nim wartości wilgotności wyrównawczej.

      Masy rozlewne należy następnie wyrównać za pomocą wałka kolczastego. Narzędzia pracy można czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Na koniec masa wyrównawcza jest powlekana powłoką ochronną np. materiałem HADALAN® LF51 12/-LF41 12E w wybranym kolorze. Alternatywnie można zastosować HADALAN® Topcoat M 12P jako materiał do zamykania porów; jako połyskującą, utrwalającą powłokę ochronną HADALAN® Topcoat G 32P lub HADALAN® V31 13E.

       DANE TECHNICZNE
       Opakowanie
       Pojemnik kombi
       Komponent A
       Komponent B
       Forma dostawy

       Proporcje mieszanki
       Ciężar objętościowy komp. A
       Ciężar objętościowy komp. B
       Ciężar objętościowy
       gotowej mieszanki
       Lepkość
       Temperatura stosowania
       Czas stosowania1)

       Jako masa rozlewna w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M
       Odporność na ścieranie
       wg Tabera2)

       Twardość D wg Shore‘a3)
       Wytrzymałość na odrywanie
       Można po niej chodzić1)
       W pełni obciążalna
       Opór dyfuzyjny µ


       Wytrzymałość na ściskanie w
       połączeniu z
       HADALAN® FGM012 57M
       w proporcji mieszanki 1 : 10

       Składowanie
       wiadro blaszane
       8,5 kg / 1 kg (12x1 kg w kartonie)
       6 kg / 0,705 kg
       2,5 kg / 0,295 kg
       28 poj. /na palecie
       2,4 : 1 części wagowych
       1,02 kg/l
       1,12 kg/l

       1,05 kg/l
       5 dPa.s
       +8 °C do +25 °C
       ok. 20 minut       100 - 150 mg w zależności od proporcji
       mieszanki
       75
       ok. 3 N/mm2 na betonie
       po 6 godzinach
       po 5 dniach
       300 - 500 w zależności od proporcji
       mieszanki       45 N/mm2

       w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy


        1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Wg Tabera CS 10 / 1000 obr / 1000 g 3) Twardość D wg Shore‘a wg DIN 53505 (po 28 dniach w temp. +20 °C)

        Produkty systemowe