Suche

DAKORIT® Bituflex 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, elastyczna, uszczelniająca, bitumiczno-kauczukowa powłoka malarska do uszczelniania starych uszczelnień dachów bitumicznych i z płyt włóknisto-cementowych
Obszary zastosowań:
 • Zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki retencyjne i zapasowe w budownictwie wodnym
 • Mające bezpośrednią styczność z gruntem powierzchnie murowane i betonowe
 • Powłoki z pap bitumiczno-polimerowych
 • Płyty włóknisto-cementowe
 • Balkony i płyty fundamentowe pod jastrychami
 • Uszczelnianie powierzchni dachów płaskich

WłAśCIWOśCI
DAKORIT® Bituflex 20B jest gęstą, łatwą w stosowaniu, emulsją bitumiczno-kauczukową ulepszoną dodatkiem elastomerów.
Odznacza się ona bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jest odporna na iskry, promieniujące ciepło i nie obciąża wody gruntowej. DAKORIT® Bituflex 20B wyróżnia się znakomitą odpornością na promienie UV i starzenie. Materiał jest odporny na sole wysypywane zimą, fekalia, substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie itp.
 • Elastyczna
 • Można ją nakładać przez natrysk
 • Wysokoadhezyjna
 • Odporna na promieniowanie UV i starzenie
 • Odporna na niskie i wysokie temperatury

SKłADNIKI
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne

  ZASTOSOWANIE
  DAKORIT® Bituflex 20B do ochrony i regeneracji dachów bitumicznych i płyt włoknisto-cementowych.
  Do uszczelniania budowli w miejscach styku z gruntem oraz w pomieszczeniach wewnętrznych. Jako zimny mastyks asfaltowy do ochrony powierzchni asfaltowych.

  ZUżYCIE
  Woda nienapierająca
  pod ciśnieniem
  Woda pod ciśnieniem
  z DAKORIT® DV110 89V

  1,5 kg/m2

  > 2,5 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być czyste, mocne i równe.
   Zabrudzenia usunąć za pomocą wody pod ciśnieniem lub mechanicznie.

    WYKONANIE
    1.Do gruntowania rozcieńczyć dodając 20 % wody.
    2.DAKORIT® Bituflex 20B nakładać wałkiem, szczotką dekarską lub za pomocą pompy perystaltycznej Peristaltikpumpe PP 99.
    3.Do układania na asfalcie można wykorzystywać specjalistyczne pojazdy do układania wyposażone w gumowy zgarniacz.
    4.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.


    W obszarach szczególnie obciążonych lub zagrożonych powstawaniem rys materiał DAKORIT® Bituflex 20B nakładać w co najmniej dwóch warstwach, przy czym w pierwszej warstwie należy ułożyć włókninę wzmacniającą DAKORIT® DV110 89V (np. w strefach wymiany wody lub na powierzchniach dachowych bez spadku).WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
    • Podczas schnięcia DAKORIT® Bituflex 20B należy chronić przed deszczem.
    • Świeży materiał rozpuszcza się w wodzie.
    • Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
    • Należy unikać wody podchodzącej pod powłokę materiału (negatywne parcie wody).

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajiwe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Stabilność termiczna
      Pęknięcie na zimno
      Zerwanie przy wydłużeniu
      w temperaturze + 20 °C
      Odporność na deszcz1)
      Utwardzona i obciążalna1)
      Składowanie
      wiadro polietylenowe
      23 kg / 12 kg
      24 / 33 poj. na palecie
      1,1 kg/l
      +5 °C do +35 °C
      > +100 °C
      < -15 °C

      ≥ 900 %
      po 4 godzinach
      po 24 godzinach
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe