Suche

IMBERAL® S100 90B

Niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona polistyrenem, mostkująca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa do niezawodnego uszczelniania budowli
WłAśCIWOśCI
IMBERAL® S100 90B jest posiadającym konsystencję pasty, ekologicznym, wypełnionym polistyrenem materiałem służącym do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających na bazie bitumiczno-kauczukowej z hydraulicznie wiążącym proszkiem. Powłoka wykonana z tego materiału jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej. Po utwardzeniu jest odporna na mróz i sole wysypywane zimą.
  • Łatwy w stosowaniu
  • Szybko odporny na deszcz
  • Zachowuje swoją konsystencję przez cały czas stosowania
  • Bardzo elastyczny
  • Wykazuje niewielką kurczliwość
  • Spełnia wymagania normy DIN EN 15814

SKłADNIKI
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne, włókna, hydrauliczne środki wiążące

    ZASTOSOWANIE
    IMBERAL® S100 90B do uszczelniania stykających się z gruntem elementów budowli przeciwko wilgoci gruntowej i wodzie nienapierającej (W1-E), przeciwko wodzie napierającej z zewnątrz o umiarkowanym oddziaływaniu (W2-E), przeciwko wodzie nienapierającej na zasypanych gruntem stropach (W3-E), przeciwko wodzie rozpryskowej na cokole ścian oraz wodzie kapilarnej w i pod ścianami stykającymi się z gruntem (W4-E). Do uszczelniania połączeń ze ścianą na betonie wodoszczelnym oraz do szczelin dylatacyjnych i spoin pionowych elementów budowlanych wykonanych z betonu o wysokim oporze przenikania wody.
    Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, zaprawach z grupy zapraw P II i P III oraz na oczyszczonych, starych uszczelnieniach bitumicznych.
    Jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych.

    Obszary zastosowania:

    • Piwnice budynków mieszkalnych i handlowo-usługowych
    • Płyty fundamentowe
    • Garaże podziemne
    • Balkony, tarasy
    • Pomieszczenia mokre, natryski
    • Mury i ścianki oporowe
    • Jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych

    ZUżYCIE
    wg DIN 18533
    Szpachlowanie drapane

    W1-E
    Wilgoć gruntowa i woda
    nienapierająca

    W2-E2)
    Przeciwko wodzie napierającej
    z zewnątrz o umiarkowanym
    oddziaływaniu

    W3-E2)
    Woda nienapierająca na
    zasypanych gruntem płytach
    stropowych

    W4-E
    Woda rozpryskowa i wilgoć gruntowa
    na cokole ściany oraz woda kapilarna
    w i pod ścianami

    Zużycie jako klej do płyt izolacyjnych
    W1-E
    klejenie punktowe

    W2-E / W3-E3)
    klejenie powierzchniowe
    (klejenie stykowe)

    1 - 2 l/m²    3,3 l/m²
    4,4 l/m²
    4,4 l/m²
    3,3 l/m2    ok. 2-3 l/m2    ok. 3-4 l/m2
    • W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 - 1,5 l/m2 (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża należy uwzględniać oddzielnie.
    • Wykonywanie izolacji, które nie są zgodne z wymaganiami normy DIN 18533, należy przed rozpoczęciem prac uzgodnić w formie umowy ze zleceniodawcą.


    1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Zasadniczo wkładkę wzmacniającą wtapia się na całej powierzchni. 3) Proszę uwzględnić świadectwa dopuszczenia produktu do stosowania producentów płyt.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
    Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zaprawy. Wystające elementy płyty fundamentowej należy starannie oczyścić. Usunąć wszystkie spieczone warstwy i zabrudzenia.
    Krawędzie zewnętrzne należy złamać (sfazować). We wszystkich katach wewnętrznych wykonać wyoblenia za pomocą zaprawy INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącej zaprawy uszczelniającej INTRASIT® RZ1 55HSP. Wszystkie chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania preparatem IMBERAL®Aquarol 10D za pomocą wałka lub pędzla albo przez natrysk.
    Podłoże może być matowo wilgotne. W razie zagrożenia wilgocią od strony odwrotnej należy wykonać uszczelnienie pośrednie za pomocą INTRASIT® DS1 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z lub IMBERAL® RSB 55Z. Na starych, dobrze trzymających się podłoża uszczelniających powłokach bitumicznych materiał hydroizolację PMBC można nakładać po ich uprzednim oczyszczeniu.
    Otwarte spoiny, pory i gniazda żwirowe o średnicy do 5 mm trzeba zamknąć materiałem IMBERAL® S100 90B przez szpachlowanie drapane.
    Spoiny o rozwartości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą INTRASIT® SM 54Z lub INTRASIT® RZ1 55HSP.Prace uszczelniające można rozpocząć po związaniu zaprawy, którą wykonywano szpachlowanie drapane i wyoblenia.

      WYKONANIE


      DIN 18533 – Uszczelnienia budowli DIN 1053 - Wykonywanie murów Należy przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania stykających się z gruntem elementów budowli, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi. Mieszanie: Składnik płynny należy krótko przemieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem (400 do 600 obr/min) i następnie dodać cały składnik proszkowy intensywnie przy tym mieszając. Mieszanie trwa ok. 1 minuty i należy je zakończyć po uzyskaniu jednorodnej masy bez grudek. Uszczelnianie powierzchniowe: Hydroizolację grubowarstwową PMBC należy nakładać w co najmniej dwóch warstwach. W przypadku wilgoci gruntowej i wody nienapierającej oraz w strefie cokołu warstwy hydroizolacji można nakładać metodą świeżym na świeże. W przypadku wody napierającej z zewnątrz o umiarkowanym oddziaływaniu i wody nienapierającej na zasypanych gruntem stropach w pierwszej warstwie hydroizolacji należy ułożyć wkładkę wzmacniającą IMBERAL® VE 89V. Drugą warstwę hydroizolacji można nakładać, jeżeli już nie będzie możliwości uszkodzenia pierwszej warstwy. Cokół i strefa wody rozpryskowej: Jeżeli przewidziane jest nałożenie tynku lub w strefie powierzchni oparcia okładziny klinkierowej zalecamy uszczelnienie tych miejsce za pomocą IMBERAL® RSB 55Z . Szczeliny dylatacyjne: Szczeliny dylatacyjne i szczeliny dylatacyjne między dwoma budynkami należy uszczelniać za pomocą taśmy uszczelniającej do szczelin IMBERAL® FAB 89ZH i następnie łączyć z uszczelnieniem powierzchniowym.WAżNE WSKAZóWKI
      • Należy przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
      • Głębokie pory lub pustki w betonie należy wypełnić za pomocą szpachlowania drapanego, żeby w ten sposób zapobiec lub ograniczyć możliwość powstawania pęcherzy.
      • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
      • W miarę możliwości przejścia rur przez warstwę hydroizolacji należy wykonywać w strefie wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wody przesiąkowej. Miejsca tych przejść można uszczelniać w formie wyoblenia wykonywanego z grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej.
      • Przy przejściach w strefie wody nienapierającej pod ciśnieniem należy stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe albo rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody napierającej pod ciśnieniem trzeba generalnie stosować rozbieralne lub stałe połączenia kołnierzowe skręcane.
      • Miejsca łączenia kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z warstwą hydroizolacji wymagają wzmocnienia za pomocą paska włókniny.
      • Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg normy DIN 18533.
      • Odstępstwa od normy DIN 18533 należy zasadniczo uzgadniać w formie umowy.
      • Przy układaniu płyt izolacyjno-drenażowych należy przestrzegać również instrukcji w sprawie wykonywania termoizolacji stykających się z gruntem elementów budowli, wydanej przez stowarzyszenie producentów materiałów polistyrenowych i pianek ekstrudowanych (FPX).

      BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
      Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

        USUWANIE ODPADóW
        Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

          DANE TECHNICZNE
          Opakowanie

          Pojemnik do mieszania
          Forma dostawy
          Gęstość materiału
          gotowego do stosowania
          Temperatura stosowania
          Czas stosowania:
          Punkt mięknienia (R+K)
          Wydłużenie przy zerwaniu
          Maksymalna wytrzymałość
          na rozciąganie
          Mostkowanie rys
          - bez wkładki tkaninowej
          Szczelinowa próba szczelności
          wg DIN EN 15814
          Izolacja utwardzona i
          wytrzymała na obciążenia1)
          Składowanie
          wiadro polietylenowe/
          worek papierowy
          30 l
          17 poj. na palecie

          ok. 0,75 kg/l
          +5 °C do +35 °C
          >1 godz.
          > 100 ° C
          ok. 130 %

          ok. 0,25 N/mm2

          > 2 mm w temp. +4°C

          > 0,75 bar

          po 2 dniach
          w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 9 miesięcy


            Produkty systemowe