Suche

ÖKOPLAST® 1K 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona polistyrenem, przekrywająca rysy, 1-składnikowa/2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli
Obszary zastosowań:
 • Piwnice budynków mieszkalno-usługowych
 • Garaże podziemne
 • Mury i ścianki oporowe

WłAśCIWOśCI
ÖKOPLAST® 1K/2K 20B jest wypełnioną polistyrenem, grubowarstwową masą uszczelniającą na bazie bitumów. Opcjonalnie należy ją wykonywać w wersji jedno- lub dwuskładnikowej. Jest ona odporna na działanie substancji agresywnych, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.
 • Praktycznie bezzapachowy
 • Elastyczny
 • Dobra stabilność
 • Wypełniony polistyrenem
 • Łatwy w stosowaniu
 • Spełnia wymagania normy DIN 18533

SKłADNIKI
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne

  ZASTOSOWANIE
  ÖKOPLAST® 1K/2K 20B do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów/w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Do uszczelniania połączeń ścian na płytach fundamentowych z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli z betonu o wysokim stopniu wodoszczelności.
  Jako klej do płyt izolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych.
  Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku oraz na starych, oczyszczonych uszczelnieniach bitumicznych.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
  Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą IMBERAL®Aquarol 10D przez smarowanie lub natrysk. Zużycie ok. 0,2 kg/m2.
  Podłoże może być lekko wilgotne. W czasie wykonywania prac budowlanych woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże.
  Ewentualnie do wykonania uszczelnienia pośredniego stosować INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z.
  Przed rozpoczęciem robót uszczelniających trzeba wykonać wyoblenia na stykach płaszczyzn zaprawą INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącą, uniwersalną masą szpachlową INTRASIT® RZ1 55HSP używając do tego celu kielni owalnej.
  Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia. Po oczyszczeniu starych, mocno przylegających powłok bitumicznych można na nie nakładać inne materiały.
  Otwarte spoiny do 5 mm szerokości zamknąć materiałem ÖKOPLAST® 1K/2K 20B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy.
  Kieszenie na zaprawę, ubytki, otwarte spoiny pionowe i spoiny o szerokości od 5 mm zamknąć zaprawą. Mniejsze spoiny nie wymagają specjalnego przygotowania.
  Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy względnie zredukować ich ilość.
  Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia między płaszczyznami muszą być stwardniałe.

   WYKONANIE

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
   • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
   • W miarę możliwości wykonywać przejścia przez powłokę uszczelniającą w strefie wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wody przesiąkowej. W obrębie tych przejść gruba warstwa uszczelnienia bitumicznego może być wykonywana w postaci wyoblenia.
   • Przy przejściach w obrębie wody nie pod ciśnieniem stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe wzgl. rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody pod ciśnieniem generalnie trzeba stosować rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
   • Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
   • Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg normy DIN 18195 część 10.
   • Odstępstwa od normy DIN 18195 muszą być zasadniczo uzgodnione umownie.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Ciężar objętościowy
     Temperatura stosowania
     Punkt mięknienia (R+K)
     Wydłużenie przy zerwaniu
     Maks. wytrzymałość na
     rozciąganie
     Przekrywanie rys
     - bez wkładki tkaninowej
     Szczelność
     - badanie wg AIB
     - badanie wg DIN 1048
     Badanie szczelinowe wg
     DIN 8195
     Powłoka całkowicie
     utwardzona i obciążalna1)
     Powłoka całkowicie
     utwardzona i obciążalna z
     ÖKOPLAST® Plus 55Z1)
     Składowanie
     wiadro polietylenowe
     30 l
     18 poj. na palecie
     ok. 0,65 kg/l
     +5 °C do +35 °C
     > 100 °C
     ok. 120 %

     ok. 0,25 N/mm2

     > 2 mm w temp. +4 °C

     > 0,5 bar / 8 godz.
     > 5,0 bar / 3 dni

     > 0,75 bar

     po 3 dniach


     po 2 dniach
     w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 9 miesięcy


      Produkty systemowe