Suche

ÖKOPLAST® 2K 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, mostkująca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli
WłAśCIWOśCI
ÖKOPLAST® 2K 20B jest ulepszonym tworzywem sztucznym, zbrojonym włóknami materiałem do wykonywania grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych na bazie emulsji bitumicznej z hydraulicznie wiążącym proszkiem.
Wykonana z niego powłoka hydroizolacyjna jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.
Po pełnym związaniu hydroizolacja jest odporna na mróz i sole wysypywane zimą.
 • Łatwy w stosowaniu
 • Dobrze podatny na późniejsze wygładzanie
 • Szybko twardnieje
 • Ulepszony dodatkiem włókien
 • Spełnia wymagania normy DIN 18533

SKłADNIKI
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne, włókna, hydrauliczne środki wiążące

  ZASTOSOWANIE

  ÖKOPLAST® 2K 20B do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem zgodnie z normą DIN 18533 na stykających się z gruntem ścianach, cokołach i płytach fundamentowych oraz zasypanych gruntem płytach stropowych.
  • Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca W1-E.
  • Przeciwko wodzie napierającej z zewnątrz o umiarkowanym oddziaływaniu W2-E.
  • Przeciwko wodzie nienapierającej na zasypanych gruntem stropach W3-E.
  • Przeciwko wodzie rozpryskowej na cokole ściany oraz wodzie kapilarnej w i pod stykającymi się z gruntem ścianami W4-E.
  • Do uszczelniania połączeń płyta z betonu wodoszczelnego - ściana oraz szczelin roboczych i miejsc połączeń elementów budowli z betonu o wysokim stopniu oporu przenikania wody .
  • Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, zaprawach z grupy zapraw II i P III, oraz na starych, oczyszczonych powłokach bitumicznych.
  • Jako klej do płyt, izolacyjnych, ochronnych i drenażowych.

  Obszary zastosowania:

  • Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
  • Płyty fundamentowe
  • Garaże podziemne
  • Balkony, tarasy
  • Pomieszczenia mokre, urządzenia prysznicowe
  • Mury i ścianki oporowe

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
  Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą IMBERAL®Aquarol 10D przez smarowanie lub natrysk. Zużycie ok. 0,2 kg/m2.
  Podłoże może być lekko wilgotne. W czasie fazy budowlanej woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże.
  Ewentualnie zastosować INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z jako uszczelnienie pośrednie.
  Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia.
  Wykonać wyoblenia i zaokrąglenia w narożnikach zaprawą ÖKOPLAST® 2K 20B, INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącą, uniwersalną masą szpachlową INTRASIT® RZ1 55HSP używając do tego celu kielni językowej.
  Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy.
  Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą.
  Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy wzgl. zredukować ich ilość.
  Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia między płaszczyznami muszą być stwardniałe.

   WYKONANIE

   DIN 18533 - Uszczelnienia budowli
   DIN 1053 -Wykonywanie murów
   Należy przestrzegać wytycznych w sprawie wykonywania i projektowania izolacji stykających się z gruntem elementów budowli Richtlinie für die Ausführung und Planung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifzierten BitumenDickbeschichtungen beachten.

   Mischen:
   Flüssigkomponente mittels langsam laufendem Rührwerkzeug (400 bis 600
   UpM) mit Rührpaddel kurz aufrühren und die gesamte Pulverkomponente
   intensiv in die Flüssigkomponente einrühren. Der Mischvorgang dauert ca.
   1 Minute und endet, wenn die Masse homogen und klumpenfrei ist.

   Flächenabdichtung:
   Die Verarbeitung der PMBC erfolgt mind. zweilagig. Bei Bodenfeuchte und
   nicht drückendes Wasser sowie im Sockelbereich kann der Auftrag der
   Abdichtungslagen frisch in frisch erfolgen. Gegen von außen drückendes
   Wasser, mäßige Einwirkung und bei nicht drückendes Wasser auf
   erdüberschütteten Decken wird in die erste Lage, die Verstärkungseinlage
   IMBERAL® VE 89V eingearbeitet. Die zweite Abdichtungslage erfolgt, wenn die erste Abdichtungslage nicht mehr beschädigt wird.

   Sockel und Spritzwasserbereich:
   Bei einem nachträglichen Verputz oder im Bereich der Klinkeraufstandsfläche, empfehlen wir diesen Bereich mit IMBERAL® RSB 55Z abzudichten.

   Bewegungsfugen:
   Bewegungs- und Bauwerkstrennfugen sind mit dem Fugenband IMBERAL® FAB 89ZH auszuführen und in die Flächenabdichtung einzubinden.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
   • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
   • W miarę możliwości przejścia przez powłokę uszczelniającą powinny się znajdować w strefie wilgoci gruntowej, niespiętrzonej wody przesiąkowej (przestrzegać normy DIN 18195 część 9).
   • Przy przejściach w obrębie wody nie napierającej pod ciśnieniem stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe wzgl. rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody pod ciśnieniem generalnie trzeba stosować rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
   • Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
   • Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg normy DIN 18195 część 10.
   • Odstępstwa od DIN 18195 muszą być zasadniczo uzgodnione umownie.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
   Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie

     Pojemnik do mieszania
     Składnik płynny
     Proszek
     Forma dostawy
     Gęstość materiału gotowego
     do stosowania
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Punkt mięknienia (R+K):
     Wydłużenie przy zerwaniu
     Maksymalna wytrzymałość
     na rozciąganie
     Mostkowanie rys
     - bez wkładki tkaninowej
     Szczelinowe badanie
     szczelności wg DIN 15814
     Powłoka w pełni związana i obciążalna1)
     Składowanie
     wiadro polietylenowy/
     worek papierowy
     30 kg
     24 kg
     6 kg
     17 poj. na palecie

     1,10 kg/l

     +5 °C do +35 °C
     ok. 2 godz.> 80 °C
     ok. 60 %

     ok. 0,26 N/mm2

     > 2 mm w temp. +4 °C

     > 0,75 bar
     po 2 dniach
     w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy


      Produkty systemowe