Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® IB20 54Z

Posadzka przemysłowa do funkcjonalnych, silnie obciążonych powierzchni użytkowych
WłAśCIWOśCI
HADALAN® IB20 54Z jest mineralną masą samorozlewną na bazie innowacyjnej technologii SAFE-Tec®. Może być nakładany warstwami o grubości od 5 do 20 mm i nadaje się do wykorzystywania jako gotowa warstwa użytkowa.
 • Mineralny
 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Mechaniczna i ręczna aplikacja materiału
 • Bardzo dobra rozlewność
 • Niski stopień kurczliwości
 • Nadaje się do chodzenia po ok. 6 godzinach
 • Wysoki stopień odporności termicznej
 • Nadaje się do bezpośredniego użytkowania
 • Do powierzchni ze spadkiem
 • Odporny na mróz i sól do rozmrażania

SKłADNIKI
Cement wg DIN EN 197-1, kruszywa kwarcowe wg DIN EN 13139

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® IB20 54Z służy do wykonywania bardzo odpornych warstw użytkowych na jastrychach i podłożach betonowych.

  Obszary zastosowania:

  • Wewnątrz i na zewnątrz
  • Na ogrzewanych i nieogrzewanych jastrychach cementowych i betonie
  • Pomieszczenia magazynowe
  • Garaże zwykłe i podziemne
  • Hale produkcyjne
  • Powierzchnie w obiektach przemysłowych
  • Obszary przejezdne

  ZUżYCIE
  W zależności od grubości
  warstwy
  ok. 1,6 kg

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, suche i wolne od pyłów, rys skurczowych, pustek, pęknięć i substancji antyadhezyjnych, takich jak wosk, olej lub tłuszcz. Spieczone warstwy, powierzchnie bitumiczne lub powierzchnie zużyte (starte przez opony) oraz wszystkie inne nienośne podłoża należy przygotować za pomocą frezowania, śrutowania, piaskowania itp. (minimalna wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm2, minimalna wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2). W chwili wykonywania powłoki wilgoć resztkowa podłoża musi wynosić ≤ 4,0 CM-%. Już istniejące rysy (pęknięcia) trzeba fachowo naprawić. Głębokie ubytki i uszkodzone miejsca w podłożu należy wcześniej wyrównać np. za pomocą VESTEROL® MS 55HSP. W strefach wysokich obciążeń mechanicznych naprawy muszą być wykonywane zaprawą na bazie żywicy syntetycznej. Podłoże trzeba zagruntować w sposób zamykający pory za pomocą gruntu na bazie żywicy reaktywnej (np. HADALAN® SBH 13E lub HADALAN® EBG 13E), w celu ustabilizowania jego chłonności. Świeży grunt należy na całej powierzchni posypać z nadmiarem piaskiem kwarcowym Quartz051 57M. Istniejące już w podłożu szczeliny dylatacyjne, robocze lub oddzielające elementy budynków należy w taki sam sposób poprowadzić przez cały przekrój systemu. We wszystkich pionowych elementach budowli, np. w obrębie połączenia ze ścianą krawędziowe paski ograniczające rozpływ materiału trzeba tak umieszczać, żeby wykluczyć podchodzenie materiału od tyłu.

    WYKONANIE
    Potrzebną ilość wody wlać do czystego naczynia o objętości co najmniej 30 l i równomiernie dodawać materiał.
    Wymieszać materiał za pomocą odpowiedniej wiertarki i mieszadła DLX (nr art. 1043500) do uzyskania jednorodnej mieszanki bez grudek, odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz wymieszać.
    Wymaganą ilość wody należy dokładnie odmierzyć. Odstępstwa od tego lub wahania ilościowe mogą prowadzić do pogorszenia się wyglądu powłoki lub właściwości produktu. Należy wykorzystywać czystą wodę wodociągową.
    Masę wyrównawczą należy nakładać równomiernie na przygotowane podłoże i za pomocą rakli (iTools Rakel nr art.1043507 + iTools Stiftrakel nr art. 1043506) zacierać do uzyskania planowanej grubości warstwy.
    Grubość warstwy należy dopasować do spodziewanego obciążenia. W przypadku wózków widłowych trzeba zaplanować minimalną grubość warstwy co najmniej 8 mm.
    Narzędzia i sprzęt należy natychmiast po użyciu czyścić wodą.
    W przypadku nakładania dwóch warstw materiału należy pierwszą warstwę, po jej utwardzeniu, zagruntować zgodnie z powyższym opisem.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Nie mieszać z innymi produktami i/lub materiałami obcymi.
    • Jeżeli chcemy uzyskać jednolitą kolorystykę należy wykorzystywać tylko suchą zaprawę z tej samej partii towaru / daty produkcji.
    • Świeżo nałożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim odparowywaniem wody w wyniku nasłonecznienia, oddziaływania wiatru lub przeciągu.
    • Dodatek kruszyw mineralnych i ręczne nakładanie materiału sprawiają, że nie można wykluczyć niejednolitego wyglądu powierzchni.
    • Powstała ewentualnie siatka spękań wykonanej powierzchni nie stanowi wady.
    • Nierównomierna chłonność podłoża może prowadzić do powstawania porów i jam skurczowych w masie samorozlewnej.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Zapotrzebowanie na wodę     Nadaje się do chodzenia
     Nadaje się do obciążania
     Lekkie obciążenie
     Pełne obciążenie
     Nadaje się do nakładania
     innychmateriałówWytrzymałość
     na ściskaniepo 24 godzinach
     po 28 dniach
     Wytrzymałość na rozciąganie
     przy zginaniu po 28 d
     Składowanie
     worek papierowy
     25 kg
     48 worków/pal.
     +10 °C do +30 °C
     ok. 40 minut
     4,2 do 4,5 l na 25 kg
     (w razie spadku można zredukować do 3,8 l)

     po ok. 6 godzinachpo

     24 godzinachpo

     3 dniachpo ok.

     24 godzinach
     >20 N/mm²
     >40 N/mm²
     >10 N/mm² w suchym miejscu, 12 miesięcy


      Produkty systemowe