Suche

HADALAN® FGM012 57M

Mieszanka wypełniaczy do wykonywania mas szpachlowych na bazie żywicy epoksydowej
WłAśCIWOśCI
HADALAN® FGM012 57M jest specjalną mieszanką mineralną o bardzo dużym ciężarze objętościowym. Kombinacja ta umożliwia wytworzenie łatwej w stosowaniu, bezskurczowej zaprawy z żywicy epoksydowej, także w przypadku wykonywania warstw o większych grubościach, o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. HADALAN® FGM012 57M umożliwia wykonywanie szczelnych dla cieczy zapraw o proporcji mieszanki do 1 części wagowej żywicy : 13 części wagowych wypełniacza.
Zaprawy wykonane z użyciem HADALAN® FGM012 57M mogą zawierać większą ilość kruszywa a ich obróbka i stosowanie są znacznie łatwiejsze niż w przypadku mas sporządzonych przy użyciu frakcji piasków kwarcowych. Podczas stosowania produktu nie trzeba czyścić szpachli i pacy.
 • Daje się łatwo wmieszać
 • Łatwa w stosowaniu
 • Duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i chemiczne
 • Niewielkie zapotrzebowanie na spoiwo
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Umożliwia wykonanie szpachlowanych powłok, szczelnych dla cieczy
 • Niepyląca

SKłADNIKI
Wypełniacze mineralne, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® FGM012 57M umożliwia wykonywanie bardzo wytrzymałych zapraw z żywic epoksydowych do wykonywania jastrychów wyrównawczych i jastrychów ze spadkiem, szpachlowania wyłomów i zagłębień, reprofilacji stopni schodów, wykonywania wyobleń, zalewania kotew maszyn i urządzeń. Zaprawę stosuje się także do wykonywania wytrzymałych i bezskurczowych podbić i wypełnień. Ze względu na wysoką wytrzymałość na ściskanie dochodzącą do 100 N/mm2 można wykonywać również powłoki posadzkowe w obiektach przemysłowych, w których występują duże obciążenia mechaniczne i/lub chemiczne.

  Obszary stosowania:

  • Powierzchnie betonowe i jastrychy
  • Posadzki przemysłowe
  • Balkony, tarasy i pergole

  ZUżYCIE
  Proporcje mieszanki
  Spoiwo : wypełniacz
  na 10 litrów zaprawy
  1 : 4
  1 : 5
  1 : 8
  1 : 13
  1 : 20
  Proporcje mieszanki
  Żywica / wypełniacz w kg
  4 : 16
  3,2 : 15,8
  2,4 : 18,8
  1,6 : 20,7
  0,9 : 18,8

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od mrozu, pyłu, brudu i innych luźnych cząstek. Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 4%.
   W przypadku zagrożenia podchodzącą wilgocią lub dyfuzją pary wodnej należy zastosować odporną na osmozę żywicę reaktywną HADALAN® EG145 13E.
   Podłoża o słabej nośności przygotować przez frezowanie, piaskowanie itp. Wytrzymałość żywicy na odrywanie nie powinna być niższa od 1,5 N/mm2, szczególnie w przypadku spodziewanego dużego obciążenia mechanicznego górnej powłoki.
   Transportowanie dużych ciężarów prowadzi do występowania dużych obciążeń punktowych. Obciążenia te muszą być także przenoszone przez podłoże posadzki.

    WYKONANIE
    1.HADALAN® EPUni 12E wymieszać wiertarką wolnoobrotową, przelać do drugiego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać. Następnie dodać mieszankę wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M w wymaganej proporcji i wymieszać mocną wiertarką wyposażoną w duże mieszadło koszykowe. Mieszanie należy zakończyć dopiero wtedy, kiedy wypełniacz wraz z żywicą epoksydową utworzą jednorodną masę. Dla ustalenia tego momentu należy w międzyczasie sprawdzać stan wymieszania materiału przy pomocy kielni.
    Wartości orientacyjne mieszanki:
    proporcje mieszanki 1 : 3 do 1 : 5 części wagowych
    do wykonywania zapraw o konsystencji nadającej się do zalewania kotew
    proporcje mieszanki 1 : 6 do 1 : 8 części wagowych
    do wykonywania zapraw o bardziej gęstej konsystencji do zalewania kotew (wymaga późniejszego zagęszczenia)
    proporcje mieszanki 1 : 13 części wagowych
    do wykonywania nieprzepuszczających cieczy zapraw szpachlowych
    proporcje mieszanki 1 : 20 części wagowych
    do wykonywania niedrogich jastrychów epoksydowych i zapraw szpachlowych, które nie muszą posiadać wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne i/lub chemiczne.
    2.Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Dlatego wymieszane masy należy szybko zużyć. Czas stosowania zależy od proporcji mieszanki i temperatury otoczenia.
    W zależności od warunków czas stosowania wynosi od 20 do 45 minut.
    3.W przypadku zapraw wymieszanych w proporcji do 1 : 4 części wagowych nie ma potrzeby gruntowania podłoża. Przy wyższych stopniach wypełnienia podłoże należy zagruntować stosowaną żywicą epoksydową. Następnie można nakładać zaprawę epoksydową na świeżo zagruntowane podłoże wg. metody „świeżym na świeże”.
    4.Nadającą się do szpachlowania zaprawę epoksydową nakłada się z zasady kielnią i kielnią do wygładzania. W przypadku stosowania zaprawy wymieszanej w proporcji od 1 : 13 części wagowych nie ma potrzeby czyszczenia narzędzi i sprzętu w trakcie pracy.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Wysokie temperatury przyspieszają, a niskie opóźniają proces wiązania.
    • W przypadku zagrożenia wilgocią podchodzącą od tyłu lub dyfuzją pary wodnej należy z reguły stosować odporną na osmozę żywicę reaktywną HADALAN® EG145 13E.
    • W przypadku wykonywania nieprzepuszczających cieczy powłok szpachlowych należy zwracać uwagę na wystarczające zagęszczenie warstwy nałożonej zaprawy. W razie konieczności należy sprawdzić szczelność wykonując próbę zwilżania.
    • W przypadku powierzchni tworzących jedną całość optyczną można stosować tylko materiały o tym samym numerze partii.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa

      Wytrzymałości w powiązaniu
      z preparatem
      HADALAN® EPUni 12E
      po 7 dniach
      1 : 4 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      1 : 8 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      1 : 13 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      1 : 20 części wagowych
      żywica : wypełniacz

      Gęstość nasypowa
      Składowanie:
      worek papierowy
      30 kg
      30 worków na palecie
      szara


      80 N/mm2

      100 N/mm2

      96 N/mm2

      35 N/mm2

      1,67 kg/l
      w suchym miejscu, 24 miesiące


       Produkty systemowe