Suche

HADALAN® FGM035 57M

Mieszanka wypełniaczy do wykonywania zapraw na bazie żywicy epoksydowej, 0 - 3,5 mm
WłAśCIWOśCI
HADALAN® FGM035 57M jest specjalną mieszanką piasków kwarcowych o wysokiej gęstości upakowania. Krzywa przesiewu umożliwia wykonywanie łatwych w obróbce i stosowaniu zapraw na bazie żywicy epoksydowej, również przy dużych grubościach warstw i z dobrymi parametrami wytrzymałości na ściskanie.

Do zapraw wykonanych z HADALAN® FGM035 57M można dodawać więcej wypełniaczy i są one łatwiejsze w obróbce niż zaprawy wykonane z wykorzystaniem powszechnie dostępnych mieszanek piasku kwarcowego. Łatwiejsze jest także czyszczenie kielni i pacy do wygładzania podczas pracy. Nie występuje zjawisko rozpadu zaprawy.
 • Łatwe mieszanie
 • Łatwa w obróbce w połączeniu z żywicami systemowymi
 • Niewielkie zapotrzebowanie na spoiwo
 • Wytwarza niewiele pyłu
 • Przepuszcza wodę
 • Dzięki jednorodnym mieszankom żywica nie spływa

SKłADNIKI
Wypełniacze mineralne

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® FGM035 57M umożliwia wykonywanie łatwych w obróbce wyrównawczych mas szpachlowych i jastrychów epoksydowych wewnątrz i na zewnątrz budowli.

  Obszary zastosowania:

  • Wewnątrz i na zewnątrz
  • Balkony, tarasy i galerie
  • Warstwy wyrównawcze

  ZUżYCIE
  Zużycie na litr zaprawy

  przy 5 % spoiwa na l
  Gęstość świeżej zaprawy
  1,75 kg/l

  przy 10 % spoiwa na l
  Gęstość świeżej zaprawy
  1,90 kg/l


  1,67 kg -FGM035
  57M i 0,08 kg
  żywicy

  1,73 kg -FGM035
  57M i 0,17 kg
  żywicy

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od mrozu (lodu), pyłu, brudu i innych luźnych cząstek. Należy wykluczyć podciągającą wilgoć i wilgoć resztkową powyżej 4 % .

   Nienośne podłoża trzeba przygotować przez frezowanie, piaskowanie lub za pomocą podobnych metod. Wytrzymałość na odrywanie nie może być niższa niż 1,5 N/mm2, zwłaszcza w przypadku spodziewanych dużych obciążeń mechanicznych górnej warstwy powłoki.

    WYKONANIE
    1.Do gruntowania stosuje się wykorzystywaną żywicę, którą należy wymieszać i pokryć nią podłoże. Na świeżą warstwę gruntu nakłada się zaprawę i zagęszcza ją. Jeśli to będzie niemożliwe, warstwę gruntującą posypuje się piaskiem kwarcowym Quartz051 57M. Po utwardzeniu niezwiązany piasek należy zmieść. W przypadku HADALAN® EBG 13E możliwe jest pracowanie tylko metodą “świeżym na świeże“. Posypywanie nie jest możliwe.
    2.HADALAN® MBH 12E lub -EBG 13E wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki, przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać. Następnie dodać HADALAN® FGM035 57M zachowując odpowiednią proporcję mieszanki i wymieszać za pomocą silnej wiertarki i dużego mieszadła koszykowego. Proces mieszania można uznać za zakończony, jeśli nastąpi jednorodne wymieszanie wypełniacza z żywicą epoksydową. Stwierdzenie tego jest możliwe przez sprawdzanie materiału w międzyczasie za pomocą kielni.
    3.Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Dlatego wymieszane masy należy szybko zużyć. Czas stosowania materiału zależy od proporcji mieszanki i temperatury otoczenia. W zależności od warunków czas przeznaczony na aplikację materiału wynosi od 20 do 45 minut.
    4.Narzędzia robocze można czyścić na świeżo w przypadku HADALAN® MBH 12E za pomocą HADALAN® EPV 38L a w przypadku HADALAN® EBG 13E wodą. Na sucho możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg procesu wiązania.
    • Zawsze należy zużywać całe worki, ponieważ w przypadku częściowego wykorzystywania materiału może on ulec rozpadowi.
    • W przypadku jastrychów wykonanych na warstwie rozdzielającej lub izolacji należy zasięgnąć rady działu technicznego firmy Hahne.
    • W zależności od podłoża i jego szorstkości ilość potrzebnego materiału do gruntowania może się mocno różnić.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Należy stosować ogólnie przyjęte zasady higieny i bezpieczeństwa pracy przy obchodzeniu się z wyrobami chemicznymi.Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa

      Wytrzymałości w połączeniu z HADALAN® MBH 12E
      lub HADALAN® EG145 13E po 7 dniach
      10 % proporcja 1:10 wagowo
      żywica:wypełniacz
      5 % proporcja 1:20 wagowo
      żywica:wypełniacz
      4 % proporcja 1:25 wagowo
      żywica:wypełniacz

      Wytrzymałości w połączeniu z HADALAN® EPUni 12E po 7 dniach
      10 % proporcja 1:10 wagowo
      żywica:wypełniacz.
      5 % proporcja 1:20 wagowo
      żywica:wypełniacz
      4 % proporcja 1:25 wagowo
      żywica:wypełniacz

      Wytrzymałości w połączeniu z HADALAN® EBG 13E
      po 7 dniach
      5 % proporcja 1:20 wagowo
      żywica:wypełniacz
      4 % proporcja 1:25 wagowo
      żywica:wypełniacz


      Gęstość nasypowa
      Składowanie
      worek papierowy
      25 kg
      40 worków/na palecie
      piaskowa
      50 N/mm2

      30 N/mm2

      22,5 N/mm2
      40 N/mm2

      24 N/mm2

      18 N/mm2
      15 N/mm2

      12,5 N/mm2


      1,6 kg/l
      w suchym miejscu,
      24 miesiące


       Produkty systemowe