Suche

HADALAN® BA15 55Z

Samowygładzająca się, odporna na ścieranie masa wyrównawcza do posadzek o grubości warstw od 4 do 15 mm (wymieszana z piaskiem jastrychowym do 50 mm) wewnątrz i na zewnątrz budowli
Obszary zastosowań:
 • Podłoża i posadzki w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym

WłAśCIWOśCI
HADALAN® BA15 55Z jest zawierającą cement, samorozlewną zaprawą wyrównawczą do nakładania warstwami o grubości od 4 do 50 mm. Dla warstw o grubości do 15 mm zaprawa stosowana jest bez dodatku piasku, dla warstw o grubości 15 - 25 mm z dodatkiem piasku jastrychowego o uziarnieniu 0/4 mm oraz dla warstw o grubości 25 - 50 mm z dodatkiem piasku jastrychowego o uziarnieniu 0/8 mm.
 • Samorozlewna
 • Bardzo wytrzymała na obciążenia
 • Szybkowiążaca
 • Daje się nakładać mechanicznie
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • O niskiej emisji

SKłADNIKI
Cementy, mineralne dodatki, środki pomocnicze, sproszkowana dyspersja tworzywa sztucznego

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® BA15 55Z do wyrównywania podłoży betonowych i surowych stropów betonowych oraz do wykonywania posadzek
  Znajduje zastosowanie jako warstwa użytkowa w magazynach, halach fabrycznych, garażach, piwnicach i warsztatach, oraz oraz jako warstwa wygładzająca i niwelacyjna na jastrychach cementowych i szorstkich podłożach betonowych.
  Materiał stosowany jest także do wykonywania jastrychów spadkowych pod płytki i inne wykładziny oraz do wypełniania ubytków i zagłębień w posadzkach.

  ZUżYCIE
  Na każdy 1 mm grubości
  warstwy

  ok. 1,8 kg/m2


   1) W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, suche oraz wolne od pyłu i środków antyadhezyjnych, np. wosku, olejów lub tłuszczu.
   Spieczone warstwy, powierzchnie bitumiczne i zużyte (starte przez opony) oraz wszystkie inne nienośne podłoża należy przygotować przez frezowanie, śrutowanie, piaskowanie itp (minimalna wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm2, minimal;na wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2).
   Jastrychy cementowe, podłoża betonowe, podłoża o różnej chłonności, istniejące okładziny ceramiczne, stare dobrze przylegające powłoki malarskie należy wstępnie zagruntować materiałem HADALAN® EPUni 12E i na świeżo posypać piaskiem kwarcowym Quartz051 157M . Dopiero po całkowitym utwardzeniu gruntu (z reguły po 24 godzinach) może on być pokrywany masą samopoziomującą.
   W przypadku wystarczająco szorstkich podłoży można je gruntować materiałem VESTEROL® TG 10D. HADALAN® BA15 55Z należy nakładać na grunt podeschnięty do stopnia matowo-wilgotnego. Jastrychy anhydrytowe oraz stare okładziny płytkowe należy z zasady przeszlifować ( uziarnienie papieru szlifierskiego - 16).
   Podłoża gładkie, szczelne i niechłonne można gruntować środkiem HADALAN® Multigrund.Proszę przestrzegać informacji podanych w stosownej karcie technicznej.

    WYKONANIE
    1.HADALAN® BA15 55Z dosypywać do czystej wody w odpowiednio dobranym pojemniku intensywnie mieszając i następnie wymieszać wiertarką z mieszadłem przy 400 do 800 obr./min. do uzyskania jednorodnej zaprawy bez grudek.

    Zalecane proporcje mieszanki dla warstw o grubości od 4 do 15 mm:

    25 kg HADALAN® BA15 55Z : 4,5 litra wody

    Zalecane proporcje mieszanki dla warstw o grubości od 15 do 25 mm:

    2 części wagowe HADALAN® BA15 55Z : 1 część wagowa piasku jastrychowego 0/4 mm

    Zalecane proporcje mieszanki dla warstw o grubości od 25 do 50 mm:

    1 część wagowa HADALAN® BA15 55Z : 1 część wagowa piasku jastrychowego 0/8 mm
    Zapotrzebowanie na wodę zarobową wynosi ok. 4,5 l na 25 kg HADALAN® BA15 55Z.
    Należy uwzględniać wilgotność piasku jastrychowego.

    Zalecane proporcje mieszanki dla warstw wyrównawczych na jastrychach spadkowych:

    25 kg HADALAN® BA15 55Z : 3,5 litra wody
    Wymieszać do uzyskania gęstej, stabilnej konsystencji.
    2.Po wymieszaniu masę należy wylać na podłoże i rozprowadzić za pomocą zębatej kielni, rakli jastrychowej lub gładkiej kielni na powierzchni warstwą o pożądanej grubości. Połączenia dwóch partii wylanej masy należy obrabiać na bieżąco.
    3.Następnie, najpóźniej po 15 minutach, należy wylaną masę odpowietrzyć za pomocą kolczastego wałka.
    4.Jeżeli HADALAN® BA15 55Z nakładany jest w 2 warstwach, wtedy drugą warstwę należy nałożyć tego samego dnia bez wcześniejszego przygotowania podłoża, w przeciwnym razie przed drugą warstwą należy wykonać gruntowanie za pomocą VESTEROL® TG 10D.
    5.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
    6.Przy nakładaniu maszynowym można stosować pompy mieszające np. Putzmeister MP 20/25, Wagner T2S i PC25, PFTG4 lub G5.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od + 10°C do + 30°C.
    • Niskie temperatury wydłużają a wysokie skracają czas wiązania.
    • Świeżo wylaną masę należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego.
    • Przy mieszaniu automatycznym mogą ulec zmianie właściwości mechaniczne HADALAN® BA15 55Z.
    • W trakcie wykonywania prac, oprócz podanych tutaj informacji należy także przestrzegać odpowiednich norm i przepisów różnych organizacji i stowarzyszeń zawodowych oraz aktualnych norm DIN.
    • Oprócz powyższych wskazówek należy również przestrzegać wytycznych zawartych w przepisach wykonawczych różnego rodzaju cechów rzemieślniczych i organizacji zrzeszających wykonawców oraz postanowień odpowiednich norm budowlanych.
    • Nie nadaje się do wykonywania jastrychów pływających.
    • Okładzina końcowa powinna być wykonana z materiałów bezrozpuszczalnikowych.
    • Przy wysokim obciążaniu, narażaniu posadzki na uderzenia i upadki, przy ruchu zostawiającym ślady np. opon, przy transporcie materiałów sypkich należny zastosować odpowiednie wykończenie posadzki.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Dostępne worki
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Zapotrzebowanie na wodę
      Czas schnięcia1)
      - można po niej chodzić
      - można układać płytki
      Wytrzymałość na ściskanie
      po 2 dniach
      po 7 dniach
      po 28 dniach
      Składowanie
      worek papierowy
      25 kg
      42 worki na palecie
      od + 10 °C do + 30 °C
      ok. 30 minut
      4,5 litra na 25 kg

      po ok. 3 godzinach
      po ok. 72 godzinach

      > 18 N/mm2
      > 30 N/mm2
      > 40 N/mm2
      w suchym miejscu, 6 miesięcy


       Produkty systemowe