Suche

HADALAN® VGM 55Z

Szybko twardniejąca, pęczniejąca zaprawa zalewowa do najwyższych obciążeń dynamicznych i statycznych
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Beton i jastrych
 • Kotwy stalowe

WłAśCIWOśCI
HADALAN® VGM 55Z jest bezskurczową zaprawą mineralną o wysokiej wytrzymałości początkowej, która już po 24 godzinach osiąga 50 % swojej wytrzymałości końcowej.
 • Wysoka wytrzymałość początkowa
 • Bezskurczowa
 • Nie przepuszcza wody
 • Odporna na mróz i sole wysypywane zimą
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywo mineralne, wyselekcjonowane dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® VGM 55Z do wykonywania podlewek pod maszyny, osadzania kotew w betonie, wypełniania sztywnych spoin i szczelin w betonie oraz jako zaprawa kotwiąca do fundamentów pod maszyny.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys i substancji zmniejszających przyczepność takich jak powłoki malarskie i oleje. Podłoża pylące się należy gruntować preparatem VESTEROL® TG 10D. Nośne podłoża dokładnie zwilżyć wodą, unikając przy tym powstawania kałuż.

   WYKONANIE
   Wytyczną stanowi instrukcja wykonywania i stosowania zapraw zalewowych wydana przez niemieckie stowarzyszenie betoniarskie Betonverein e. V.
   1.HADALAN® VGM 55Z wymieszać w odpowiednim pojemniku z czystą wodą za pomocą wiertarki lub mieszadła przeciwbieżnego przez ok. 3 minut.
   Zalecane proporcje mieszanki:
   25 kg HADALAN® VGM 55Z : 3,25 – 3,75 l wody
   2.Wymieszaną zaprawę należy wylewać bez pozostawiania pustek, bez przerw roboczych. Zwracać uwagę na zapewnienie wystarczającego odpowietrzenia.
   3.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
   • Nie wolno stosować żadnych dodatków lub innych środków wiążących.
   • Niskie temperatury opóźniają a wysokie temperatury przyspieszają proces wiązania.
   • Związanego już materiału nie wolno dodatkowo rozcieńczać wodą.
   • Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile można go ułożyć w podanym czasie stosowania.
   • Przy powierzchniowym nakładaniu materiału maksymalna grubość warstwy wynosi 50 mm.
    W przypadku większych grubości materiał należy układać wielowarstwowo.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.

   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Wielkość opakowania
     Forma dostawy
     Temperatura stosowania
     Czas obróbki i stosowania 1)
     Ciężar objętościowy
     świeżej zaprawy
     Zapotrzebowanie na wodę

     Ziarnistość
     Przyrost wytrzymałości
     na ściskanie: 1)
     - po 24 godzinach
     - po 3 dniach
     - po 28 dniach
     - po 56 dniach
     - po 90 dniach
     Moduł sprężystości wzdłużnej
     Rozlewność:
     - po 5 minutach
     - po 30 minutach
     Składowanie
     worek papierowy
     25 kg
     48 worków na palecie
     + 5 °C do + 30 °C
     1 - 2 godziny

     2,1 kg/l
     3,25 - 3,75 l na
     25 kg proszku
     0 - 4 mm


     30 - 50 N/mm2
     40 - 60 N/mm2
     70 - 90 N/mm2
     75 - 95 N/mm2
     80 - 100 N/mm2
     34200 N/mm2

     > 550 mm
     > 450 mm
     W suchym miejscu, ok. 6 miesięcy


      Produkty systemowe