Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® Topcoat M 12P

Powłoka zamykająca na bazie dyspersji poliuretanu, matowa
Obszary zastosowań:
 • Powierzchnie posadzek wewnątrz i na zewnątrz
 • Sztywne powłoki z żywic reaktywnych
 • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
 • Asfalt lany we wnętrzach

WłAśCIWOśCI
HADALAN® Topcoat M 12P jest 2-składnikową, odporną na działanie światła żywicą poliuretanową. Po pełnym utwardzeniu żywicy otrzymuje się przezroczystą, matową powłokę ochronną o dobrej odporności na ścieranie.
 • 2-składnikowa
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Matowa powierzchnia
 • Odporna na działanie światła
 • Nie zawiera rozpuszczalników

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa, substancje pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® Topcoat M 12P jako lakier ochronny do powłok posadzkowych posypanych płatkami z tworzywa sztucznego. Jako środek gruntujący i powłoka ochronna do chłonnych podłoży mineralnych, asfaltu lanego i jastrychu anhydrytowego.

  ZUżYCIE
  Na niechłonnych podłożach


  Na chłonnych podłożach
  0,10 - 0,15 kg/m2/powłokę

  0,15 - 0,25 kg/m2/powłokę


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji zmniejszających przyczepność.
   W przypadku dużych wahań temperatury, w powiązaniu z podwyższoną wilgotnością powietrza, powstaje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem wykonywania powłoki powierzchnie pokryte wodą kondensacyjną muszą być całkowicie suche. W przeciwnym razie powłoki nałożone na wilgotną powierzchnię mogą ulec odspojeniu lub może dojść do zaburzeń w powierzchni materiału. Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych stosować HADALAN® Topcoat M 12P rozcieńczony wodą (10%).

    WYKONANIE
    1.Składnik A i składnik B intensywnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Następnie przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać.
    2.HADALAN® Topcoat M 12P nakłada się cienką warstwą na podłoże na krzyż za pomocą wałka moherowego. Przestrzegać podanych ilości zużycia materiału. Zbyt duża ilość nakładanego produktu może prowadzić do zaburzeń w powierzchni materiału.
    3.Sprzęt i narzędzia robocze można na świeżo czyścić wodą. Po utwardzeniu żywicy możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
    4.Po upływie 4 godzin można po podłożu ostrożnie chodzić, nakładanie dalszych materiałów możliwe jest po 6 godzinach a pełne obciążenie po 5 dniach.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od +5 °C do +30 °C.
    • Pokrywane podłoże musi być powierzchniowo suche.
    • Wysokie temperatury przyspieszają a niskie temperatury opóźniają proces utwardzania.
    • Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
    • Należy przestrzegać podanych ilości zużycia materiału. Zwiększanie grubości warstw lub dopuszczanie do powstawania kałuż może prowadzić do odspojeń lub zaburzeń w powierzchni materiału.
    • Nie stosować w miejscach, gdzie występuje stałe obciążenie oponami samochodowymi.
    • Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
    • Nierówne grubości warstwy, przeciągi i duże różnice temperatur mogą powodować podrażnienia powierzchni.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie

      Pojemnik typu kombi
      Składnik A
      Składnik B
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy gotowej
      mieszanki1)
      Lepkość1)
      Barwa
      Pyłosuchość1)
      Można ostrożnie chodzić1)
      Możliwość nakładania
      kolejnych materiałów1)
      Czas stosowania1)
      Ścieralność


      Składowanie
      wiadro polietylenowe / butelka blaszana
      5 kg
      4,5 kg
      0,5 kg
      80 / 80 poj. na palecie
      +5 °C do +30 °C

      1,05 kg/l
      ok. 2,0 dPa.s
      przezroczysta, matowa
      po ok. 1 godz.
      po ok. 4 godz.

      po > 6 godz. < 48 godz.
      ok. 6 godz.
      0,039 g (urządzenie Tabera CS-10, 1000 obr., 1000 g)
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy