Suche

HADALAN® KS 13P

Warstwa klejowa do grysu i żwiru, 2-składnikowa
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Powierzchnie betonowe i asfaltowe
 • Chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, wjazdy

WłAśCIWOśCI
HADALAN® KS 13P jest niezawierającą rozpuszczalników, 2-składnikową żywicą poliuretanową o znakomitych właściwościach penetracyjnych, klejowych i wiązania.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Posiada niską lepkość
 • Odporna na chemikalia
 • Odporna na obciążenia mechaniczne
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
 • Szybkowiążąca
 • Elastyczna

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa z utwardzaczem, dodatki, pigmenty

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® KS 13P stosuje się do wykonywania posypywanych powłok na zewnątrz na betonie i powierzchniach asfaltowych. Materiał zamyka mikrorysy w podłożu i trwale chroni posadzkę przed wpływem czynników zewnętrznych. Żwiry, grysy i podobne materiały do posypywania są trwale wiązane z podłożem i powstają dekoracyjne, w zależności od zastosowanej ziarnistości, odporne na ścieranie powłoki posadzkowe, również w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów.

  ZUżYCIE
  Warstwa klejowa

  Produkt systemowy
  HADALAN® Granit 59M
  ok. 0,8 kg w zależności
  od podłoża

  ok. 4 kg w nadmiarze
  związana ilość wynosi ok. 2,5 kg


   1) W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być suche, bez pyłów i wolne od wszelkich substancji antyadhezyjnych. Materiał może być nakładany na nowy asfalt i beton po odczekaniu 28 dni. Rysy trzeba odpowiednio przygotować. Szczeliny dylatacyjne muszą być przeniesione do górnej powłoki. Materiał można nakładać bezpośrednio na powierzchnie asfaltowe. Należy wykluczyć możliwość kapilarnego podciągania wilgoci w podłożu. Podłoża, w przypadku których nie można wykluczyć zawilgocenia od strony odwrotnej, należy wcześniej pokryć materiałem HADALAN® EG145 13E.

    WYKONANIE
    1.Komponenty A + B jednorodnie wymieszać za pomocą wiertarki (300-400 obr/min). Czas mieszania wynosi 2 minuty. Następnie wymieszany materiał należy przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko przemieszać.
    2.HADALAN® KS 13P wylać szybko na podłoże i jednorodnie rozprowadzić za pomocą mopa i wałka do żywic epoksydowych hahne® Epoxirolle 9ZH. Na równych powierzchniach można alternatywnie stosować pacę z grzebieniem o drobnych zębach np. TKB S3. Nakładać tylko tyle warstwy klejowej, ile będzie można pokryć materiałem do posypywania w ciągu 30 minut.
    3.Świeżą warstwę klejową posypuje się w nadmiarze równomiernie grysem granitowym HADALAN® Granit 59M. Ewentualne dosypywanie grysu możliwe jest tylko przed rozpoczęciem procesu utwardzania.
    4.Następnego dnia można zmieść nadmierną ilość materiału do posypywania.
    Stosowanie materiału w postaci zaprawy:
    -Do wcześniej wymieszanej masy HADALAN® KS 13P dodaje się wypełniacz HADALAN® FGM012 57M w stosunku 1:20 ciągle mieszając aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
    Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile można zużyć w ciągu 30 minut. Następnie materiał nakłada się przez szpachlowanie na świeżą warstwę klejową.


    Po powierzchniach można chodzić po 24 godzinach, a po 3 dniach osiągają one pełną wytrzymałość. Narzędzia można czyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać temperatury stosowania materiału.
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg procesu wiązania.
    • Należy wykluczyć wilgoć podciągającą kapilarnie.
    • Do chwili całkowitego utwardzenia świeżo posypaną powłokę należy chronić przed wilgocią.
    • Jakość powierzchni asfaltowych może być w praktyce bardzo różna. W razie potrzeby należy wykonać powierzchnie próbne.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy
      Stosunek składników A + B
      Ciężar objętościowy
      wymieszanego materiału1)
      Lepkość wymieszanego
      materiału1)
      Temperatura wykonania
      Czas wykonania1)
      Nadaje się do chodzenia
      Pełna wytrzymałość
      Wytrzymałość na rozciąganie
      po 28d1)
      Wydłużenie przy zerwaniu
      po 28d
      Wytrzymałość na odrywanie
      na betonie po 14d1)
      Składowanie
      wiadro blaszane
      9 kg
      6 kg
      3 kg
      42 poj./pal.
      2 : 1 wagowo

      1,09 kg/l

      17 dP*s
      +10 °C do +30 °C
      ok. 30 minut
      po 24 godzinach
      po 3 dniach

      ok. 18,7 N/mm²

      ok. 120 %

      > 4,7 N/mm²
      w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe