Suche

HADALAN® MBH 12E

Uniwersalna żywica budowlana, 2-składnikowa żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Nadaje się do siłowego wtłaczania
 • Powłoki, warstwy ochronne, wyoblenia na styku podłoga/ściana
 • Warstwy sczepne

WłAśCIWOśCI
HADALAN® MBH 12E jest wielofunkcyjną żywicą epoksydową. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do prawie wszystkich suchych i czystych podłoży. Materiał wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na wodę, roztwory soli, oleje, tłuszcze i wiele innych chemikaliów oraz wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Żywica HADALAN® MBH 12E może być stosowana z dodatkami (wypełniaczami) lub w czystej postaci. Ponieważ jest niskoemisyjna i wykazuje tylko niewielką skłonność do żółknięcia, możliwe jest jej stosowanie we wnętrzach i na zewnątrz.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Przezroczysta
 • Łatwa w stosowaniu
 • O bardzo dobrej przyczepności
 • Odporna na ścieranie
 • Niezawierająca lotnych związków organicznych (VOC)

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa i utwardzacz

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® MBH 12E jako powłoka ochronna do powierzchni narażonych na obciążenia chemiczne i mechaniczne oraz jako gruba powłoka ochronna zabezpieczająca przed substancjami agresywnymi. Jako klei i materiał iniekcyjny do materiałów budowlanych, takich jak beton, kamień, stal, drewno, cement włóknisty, płytki okładzinowe itp. W wielu przypadkach zastępuje elementy łączące z metalu oraz służy do kotwienia elementów maszyn w betonie. Jako warstwa sczepna pomiędzy nowym i starym betonem oraz spoiwo do wykonywania zapraw i powłok żywicznych. Możliwe jest również zastosowanie jako spoiwo do wykonywania dekoracyjnych powierzchni z użyciem kolorowych piasków o różnej ziarnistości, oraz jako powłoka ochronna do dekoracyjnych powierzchni wewnątrz. W połączeniu z suszonym gorącym powietrzem piaskiem kwarcowym jako zaprawa żywiczna do wykonywania robót naprawczych i powłok o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

  ZUżYCIE
  Niewypełnione warstwy
  kryjące
  Warstwy sczepne

  0,2 - 0,5 kg/m2
  0,3 - 0,6 kg/m2
  0,2 - 0,4 kg/m²


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być wolne od oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Podłoże musi wykazywać wytrzymałość wystarczającą dla przewidzianego rodzaju wykorzystywania, ewentualnie należy zapewnić nośność podłoża przez szlifowanie, frezowanie, śrutowanie lub za pomocą podobnych metod. Minimalna wytrzymałość na odrywanie nie może być niższa od 1,5 N/mm2.

    WYKONANIE
    Należy przestrzegać odnośnych przepisów i instrukcji technicznych.
    1.Utwardzacz (składnik B) wmieszać do żywicy (składnik A) do uzyskania jednorodnej konsystencji bez smug. Następnie przelać żywicę do innego pojemnika i jeszcze raz krótko wymieszać.
    Proporcje mieszania obu składników:
    2 części wagowe żywicy : 1 część wagowa utwardzacza
    2.Nakładana warstwa zależy od konkretnego zastosowania.
    3.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić za pomocą HADALAN® EPV 38L natychmiast po ich użyciu.
    Dodając HADALAN® FGM003 57M i HADALAN® FGM012 57M można wykonywać masy naprawcze, wyrównawcze, rozlewne i klejące o dobrych właściwościach odporności na chemikalia i ścieranie. W zależności od stopnia wypełnienia otrzymuje się masę samorozlewną lub zaprawę o gęstszej konsystencji.
    1.Najpierw wymieszać jednorodnie spoiwo i przelać do innego pojemnika. Następnie w zależności od zastosowania dodać odpowiedni wypełniacz i intensywnie wymieszać.
    2.Materiał nakładany jest za pomocą kielni lub pacy. Wygładzalność zaprawy ułatwia czyszczenie pacy co jakiś czas za pomocą HADALAN® EPV 38L.
    3.W celu uzyskania płynnej masy samorozlewnej na 1 część wagową spoiwa dodaje się do 3 części wagowych HADALAN® FGM003 57M. Wodoszczelną zaprawę o konsystencji masy szpachlowej uzyskuje się mieszając 1 część wagową spoiwa z do 10 częściami wagowymi HADALAN® FGM012 57M.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury wykonania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
    • Ponieważ wilgotność posiada silny wpływ na utwardzanie żywicy, stosowane dodatki (kruszywa) muszą być suche. .
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg wiązania.
    • Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy .

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie bezpieczeństwa preparatu niebezpiecznego.
    Dokładne wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca: Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa, Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Klejów stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi

      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy

      Ciężar objętościowy, materiału
      gotowego do użytku
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Wodoodporność1)
      Pełne utwardzenie i
      możliwość obciążania1)
      Wytrzymałość końcowa
      Wytrzymałości na ściskanie
      przy proporcji mieszanki 1:13
      z HADALAN® FGM012 57M
      Wytrzymałość na rozciąganie
      przy zginaniu przy proporcji
      mieszanki 1:13 z
      HADALAN® FGM012 57M
      Twardość D wg Shore‘a
      Wytrzymałość na odrywanie
      Składowanie
      wiadro blaszane
      9 kg / 3 kg / 1 kg (12 x 1 kg w kartonie)
      6 kg / 2 kg / 0,66 kg
      3 kg / 1 kg / 0,33 kg
      28 / 84 poj. na palecie


      1,05 kg/l
      +5 °C do +30 °C
      30 do 40 minut
      po ok. 4 godz.

      po ok. 24 godz.
      po ok. 5 dniach


      ca. 90 N/mm2      > 14,8 N/mm2
      82
      > 4 N/mm2
      w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe