Suche

HADALAN® VS-E 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-składnikowa, elastyczna powłoka na bazie żywicy epoksydowej
Obszary zastosowań:
 • Beton, jastrych, tynk cementowy, mur i stal
 • Asfalt lany wewnątrz budowli

WłAśCIWOśCI
HADALAN® VS-E 12E jest materiałem służącym do wykonywania barwnych, elastyfikowanych powłok z żywicy epoksydowej, odznaczającym się dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych i stali.
Twardnieje bezskurczowo, nie zawiera rozpuszczalników i tym samym można go stosować również w pomieszczeniach.
Stwardniała powłoka wyróżnia się dobrą odpornością na działanie wielu kwasów, ługów, rozpuszczalników, tłuszczów i olejów.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Elastyczna
 • Twardnieje bezskurczowo
 • Odporna na ścieranie
 • Dobra odporność na działanie chemikaliów

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa/utwardzacz, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® VS-E 12E do wykonywania powłok na powierzchniach posadzek podlegających dużym obciążeniom mechanicznym i chemicznym. Do powlekania podłoży odkształcających się i zagrożonych rysami skurczowymi. Po posypaniu dodatkami na bazie piasku kwarcowego otrzymuje się powłokę antypoślizgową.
  Preparat stosuje się do wykonywania powłok antykorozyjnych na odkrytej i odrdzewionej stali budowlanej.

  ZUżYCIE
  Nakładanie wałkiem

  Wykonanie powłok z
  masy rozlewnej
  0,8 - 1,0 kg/m2
  z 2 warstwami

  2,0 - 3,0 kg/m2


   1) W temperaturze +23 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Powierzchnie wiązane cementem muszą być suche, nośne, lekko szorstkie, wolne od mleczka cementowego, pyłu, luźnych cząstek, olejów, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogą działać jak środki antyadhezyjne.
   Patrz też instrukcja DBV „ Zastosowanie żywic reaktywnych w budownictwie betonowym, część 2: Podłoże”
   W razie konieczności, wstępnie przygotować podłoże poprzez piaskowanie, śrutowanie lub czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem wzgl. opalanie płomieniem, frezowanie lub szlifowanie.
   Wilgotność betonu musi być mniejsza niż 4%.
   Do wzmocnienia podłoża stosować HADALAN® EPUni 12E lub HADALAN® EBG 13E. Następne warstwy wykonywać po upływie 6 do 24 godzin.
   Należy wykluczyć niebezpieczeństwo zawilgocenia od strony odwrotnej.
   Powierzchnie z asfaltu lanego we wnętrzach muszą mieć jakość ICH 10 do IC 15
   haben. Bardziej miękkie asfalty lane, powierzchnie o zmiennych obciążeniach termicznych, powierzchnie zewnętrzne oraz strefy o zwiększonych obciążeniach dynamicznych nie nadają się do powlekania.

   Zasadniczo wszystkie podłoża muszą wykazywać wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 N/mm2.

   W przypadku powierzchni szczególnie obciążonych wykonać próby na mniejszej powierzchni.

    WYKONANIE
    1.Wymieszać intensywnie żywicę i utwardzacz w odpowiednim pojemniku za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym.
    Proporcja mieszanki:
    5 części wagowych żywicy : 2 części wagowe utwardzacza
    2.Następnie przelać masę do czystego naczynia i krótko wymieszać.
    3.Nakładać wałkiem z pianki, kielnią do wygładzania lub raklem. Dla lepszego odpowietrzenia przejechać po świeżej powłoce wałkiem z kolcami.
    4.W celu uzyskania powłok antypoślizgowych pierwszą warstwę posypać jak najbardziej równomiernie i kryjąco piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M. Po upływie ok. 5 minut jeszcze raz posypać piaskiem. Po ok. 24 godzinach należy zmieść nadmiar piasku kwarcowego. Pozostanie związana z powłoką ilość piasku wynosząca ok. 1,5 kg/m2.
    5.Nałożyć na powierzchnię drugą warstwę HADALAN® VS-E 12E.
    6.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić po użyciu preparatem HADALAN® EPV.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
    • Do wykonywania powłok nie nadają się powierzchnie i podłoża silnie zaolejone oraz takie, gdzie należy się liczyć z podciąganiem i bocznym przenikaniem wilgoci.
    • Odpowiada postanowieniom BIA.
    • Nie stosować w przypadku skraplającej się wilgotności z powietrza.
     Stosownie do tego temperatura materiału i podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
    • W celu zachowania jakości powierzchni zaleca się stosowanie środków
     pielęgnacyjnych oraz regularne czyszczenie posadzek (patrz Instrukcja
     pielęgnacji powłok z żywicy epoksydowej HADALAN®). Obciążenia szlifujące mogą prowadzić do zarysowania powierzchni materiału.
     Walory funkcjonalne powłoki nie ulegną zmianie.
    • Dla uzyskania równomiernych powierzchni materiał nakłada się na krzyż wałkiem z krótkim włosiem do żywic epoksydowych. Przerwy w trakcie aplikacji materiału mogą prowadzić do powstawania śladów łączenia.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokladniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.


     Dokładniejsze wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa. Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Kleju stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy
      Kolor
      Ciężar objętościowy, gotowego
      materiału
      Temperatura stosowania
      Przydatność do stosowania po
      wymieszaniu w temp. +20 °C
      Nakładanie kolejnych powłok1)
      Pełna obciążalność1)
      Proporcje mieszanki
      Lepkość po wymieszaniu1)
      Rozciąganie przy zerwaniu (8d)
      Maks. wytrzymałość na
      rozciąganie (8d)
      Twardość D wg Shore‘a
      Straty w wyniku ścierania (wg
      Tabera: wałek CS 10/1000
      obr/1000 g)
      Składowanie
      wiadro blaszane
      10,5 kg
      7,5 kg
      3,0 kg
      42 poj. na palecie
      ok. RAL 7032

      1,4 kg/l
      +5 °C do +30 °C

      ok. 45 minut
      po ok. 24 godz.
      po ok. 5 dniach
      5 : 2 części wagowych
      16 dPa.s
      43 %

      11,3 N/mm2
      66


      0,082 g
      w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy       Odmiany kolorów

       Verkehrsgelb ca. RAL 1023

       Verkehrsrot ca. RAL 3020

       Signalblau ca. RAL 5005

       Verkehrsgrün ca. RAL 6024

       Anthrazitgrau ca. RAL 7016

       Steingrau ca. RAL 7030

       Kieselgrau ca. RAL 7032

       Lichtgrau ca. RAL 7035

       Tiefschwarz ca. RAL 9005

       Verkehrsweiß ca. RAL 9016


       Produkty systemowe