Suche

HADALAN® EG145 13E

Szybko utwardzająca się, 2-składnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych w przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody
Obszary zastosowań:
 • Beton i jastrych
 • Okładziny z płytek ceramicznych
 • Pomieszczenia warsztatowe i magazynowe
 • Podłoża podlegające działaniu wilgoci
 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • Schody zewnętrzne

WłAśCIWOśCI
HADALAN® EG 145 13E jest żywicą gruntującą o silnych właściwościach sczepnych, przeznaczoną specjalnie do stosowania na posadzkach zagrożonych działaniem wilgoci. Polepsza połączenie pomiędzy nakładanymi później warstwami, również w przypadku późniejszych, silnych wahań temperatury i wilgotności.
 • Nie zawiera alkoholu benzylowego
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Jest bardzo reaktywna i przyczepna
 • Posiada dobre właściwości penetracyjne

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa /utwardzacz, substancje polepszające sczepność

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® EG 145 13E jako warstwa gruntująca pod późniejsze systemy powłokowe i uszczelnienia oraz do wykonywania zapraw z żywicy epoksydowej na podłożach mineralnych, takich jak np. beton, jastrych, stabilne okładziny posadzkowe itp. Poprzez zalewowe nakładanie warstwy gruntującej następuje zamknięcie porów w podłożu.
  HADALAN® EG 145 13E jest odporny na osmozę i dlatego nadaje się szczególnie do przygotowywania podłoży w przypadku wykonywania powłok na balkonach i tarasach.
  Po dodaniu mieszanki wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M powstaje samorozlewna masa gruntująca i szpachlowa, dzięki dodaniu HADALAN® FGM012 57M można wykonywać bardzo wytrzymałe zaprawy z żywic epoksydowych. HADALAN® EG 145 13E nadaje się również do stosowania jako paroizolacja na podłożach mineralnych.

  ZUżYCIE
  Gruntowanie
  Piasek kwarcowy do posypywania
  o ziarnistości 0,1 – 0,5 mm
  0,2 do 0,4 kg/m2

  0,2 do 0,4 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od rys i substancji antyadhezyjnych. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zapraw, stare powłoki malarskie itd. należy usunąć przez śrutowanie, frezowanie, szlifowanie lub piaskowanie. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.
   Wilgotność w strefie przypowierzchniowej (ok. 3 cm) nie może przekroczyć wartości wilgotności równowagowej materiałów budowlanych.
   Beton i jastrych cementowy: < 4 % wagowo.
   Jastrych anhydrytowy: < 0,5 % wagowo.
   Istniejące, stabilne okładziny z płytek ceramicznych należy przed rozpoczęciem gruntowania dokładnie oczyścić z brudu, resztek środków pielęgnacyjnych itp. W razie potrzeby okładziny posadzek przeszlifować lub wyfrezować za pomocą odpowiedniego sprzętu.

    WYKONANIE
    Oba składniki dostarczane są w specjalnych pojemnikach w ilościach zapewniających prawidłową proporcję mieszanki.
    1.Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) wyposażonej w mieszadło krzyżakowe oba składniki miesza się do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania wynosi, co najmniej 1 minutę. Słabiej wymieszany materiał przylegający do ścianek naczynia i do mieszadła należy zgarnąć i dodać do mieszanki w celu prawidłowego wymieszania. Następnie przelać materiał do czystego naczynia i ponownie krótko wymieszać.
    2.Po wymieszaniu materiał HADALAN® EG 145 13E należy obficie nanosić przy pomocy gumowej packi lub wałka na gruntowane podłoże tak, aby powstała na nim cienka warstwa. W przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody lub dyfuzji pary wodnej należy gruntować podłoże w taki sposób, żeby grunt utworzył cienką warstwę i całkowicie wypełnił pory.
    W razie potrzeby nałożyć dwie warstwy gruntujące.
    Alternatywnie HADALAN® EG 145 13E można wypełnić mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M (proporcja mieszanki 1:1 części wagowych). Taką mieszankę nakłada się wałkiem cienką warstwą.
    Zużycie 0,6 do 0,8 kg/m2.
    Dodana mieszanka wypełniaczy zapewnia wyraźnie lepsze wyparcie powietrza z porów podłoża.
    3.W przypadku wykonywania kolejnych powłok grubowarstwowych, w celu uzyskania lepszej przyczepności posypać równomiernie świeżą powłokę gruntującą wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym Quarz0105 57M (zużycie 0,2 do 0,4 kg/m2). Należy unikać zasypywania piaskiem całej powierzchni podłoża.
    4.Kolejne warstwy można nakładać najwcześniej po 6 godzinach a najpóźniej po 24 godzinach od zagruntowania podłoża. W przypadku posypania powłoki gruntującej piaskiem uzyskuje się dobrą przyczepność następnych warstw także po upływie wielu dni.
    5.Informacje dotyczące wykonywania następnych powłok i warstw znajdują się w odpowiednich instrukcjach technicznych.
    6.Narzędzia pokryte świeżym materiałem można czyścić rozcieńczalnikiem HADALAN® EPV 38L. Po wyschnięciu preparatu możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
    7.Poprzez dodanie mieszanki wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M można wykonywać masy szpachlowe i zaprawy na bazie żywicy reaktywnej, które posiadają duży stopień wypełnienia i są szczelne dla cieczy. Dokładniejsze informacje na ten temat podane są w instrukcji technicznej.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +8 °C do +30 °C.
    • Niskie temperatury opóźniają a wysokie temperatury przyspieszają proces wiązania.
    • Należy bezwzględnie przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych powłok.
    • Wymieszany materiał należy szybko zużyć. Materiał w pojemniku sieciuje szybciej (reakcja egzotermiczna). Materiał wylany można stosować przez dłuższy czas.
    • W przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody lub dyfuzją pary wodnej należy wykonać warstwę gruntującą w taki sposób, aby była ciągła i wypełniła pory. Nieprawidłowo wykonane gruntowanie, bez wypełnienia porów w podłożu, może powodować odspajanie się lub częściowe tworzenie się pęcherzy powietrza w nakładanych później powłokach, wykonywanych z nieodpornych na osmozę żywic reaktywnych lub elastycznych uszczelnieniach wykonywanych w ramach systemu ochrony balkonów.
    • Temperatury podczas pracy/utwardzania powinny przekraczać o 3°C temperaturę punktu rosy.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.


     Dokładniejsze wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa. Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Kleju stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy

      Temperatura stosowania
      Czas stosowania 1)
      Ciężar objętościowy1)
      Lepkość, gotowej mieszanki1):
      Proporcje mieszanki


      Wytrzymałość na odrywanie
      na betonie po 7 dniach
      schnięcia
      Składowanie
      wiadro blaszane
      8,7 kg / 2,9 kg / 1 kg
      6 kg /2 kg / 0,69 kg
      2,7 kg/0,9 kg / 0,31 kg
      42/84 poj. na palecie
      12 x 1 kg w kartonie
      +8 °C do +30 °C
      15 -20 minut
      1,05 kg/l
      2,4 dPa.s
      100 części wagowych komp. A, 45 części wagowych komp. B


      > 4,8 N/mm2
      w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy