Suche

HADALAN® EPUni 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-składnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Beton, jastrych, stal
 • Powierzchnie obciążone ruchem kołowym, warsztaty, magazyny, rampy, powierzchnie magazynowe

WłAśCIWOśCI
HADALAN® EPUni 12E jest bezbarwną, epoksydową żywicą o dużej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i ściskanie.
Dobrze przylega do prawie wszystkich suchych i czystych podłoży i jest odporna na wodę, roztwory soli, benzynę, oleje, tłuszcze i wiele innych chemikaliów.
Po 2 dniach osiąga ok. 60 % swojej wytrzymałości końcowej.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Bezbarwna
 • Posiada niską lepkość
 • Odporna na chemikalia
 • Uniwersalna w zastosowaniu

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa, utwardzacz epoksydowy, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® EPUni 12E do gruntowania podłoży mineralnych, jako grubowarstwowa, ochronna powłoka malarska przeciwko agresywnym substancjom.
  Do mocowania w betonie elementów maszyn oraz jako spoiwo do wykonywania zapraw i powłok żywicznych.
  W połączeniu z suszonym w piecu piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M jako zaprawa żywiczna do wykonywania prac naprawczych i powłok o dużej odporności mechanicznej i chemicznej.
  Po wymieszaniu z HADALAN® FGM012 57M można sporządzać szczelne na przenikanie cieczy masy szpachlowe oraz wykładziny z zapraw.
  Po dodaniu HADALAN® FGM003 57M można sporządzać masy szpachlowe do wygładzania nierównych podłoży.

  ZUżYCIE
  Powłoki grubowarstwowe
  bez wypełniaczy
  Jako grunt

  0,2 - 0,5 kg/m2
  0,2 - 0,4 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być wolne od oleju, tłuszczu i luźnych cząstek.
   Stare powłoki malarskie należy usunąć. Ewentualnie zapewnić odpowiednią nośność podłoża poprzez jego szlifowanie, frezowanie, śrutowanie lub za pomocą podobnych zabiegów.
   Minimalna wytrzymałość na odrywanie nie może być niższa niż 1,5 N/mm2.
   Jastrychy zawierające asfalt są trudnymi podłożami z uwagi na ich odkształcalność w przypadku obciążeń mechanicznych i termicznych. Dlatego należy je powlekać tylko specjalnymi systemami.

    WYKONANIE
    Należy przestrzegać odnośnych przepisów i instrukcji technicznych.
    1.Utwardzacz (składnik B) wmieszać do żywicy (składnik A) bez smug i jednorodnie za pomocą wolnoobrotowej wiertarki.
    Proporcje mieszanki:
    2 części żywicy : 1 część wagowa utwardzacza
    2.Po wymieszaniu materiał przelewa się do czystego naczynia i należy go jeszcze raz krótko wymieszać.
    3.Materiał należy szybko zużyć. Gruntowanie podłoże może się odbywać za pomocą wałka lub gumowego zgarniaka. Dla uzyskania równomiernych powierzchni w przypadku powłok ochronnych, materiał nakłada się odpowiednim wałkiem z krótkim włosiem przeznaczonym do żywic epoksydowych.
    Materiał nakłada się na rozprowadzając go na krzyż. Przerwy w pracy mogą prowadzić do powstawania śladów łączeń.
    4.Narzędzia czyścić za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L natychmiast po ich użyciu. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.
    Poprzez dodanie do 3 części HADALAN® FGM003 57M można wykonać płynną masę szpachlową do wyrównywania nierówności podłoża. Gruntowanie nie jest z reguły wymagane ze względu na duży nadmiar spoiwa. Chłonne podłoża należy zagruntować lub wykonać powierzchnię próbną. Masy rozlewne wymagają odpowietrzania.
    Poprzez dodanie HADALAN® FGM012 57M można wykonywać bardzo odporne powłoki, a przy proporcji mieszanki do 1 części wagowej żywicy : 13 części wagowych -FGM012 57M powłoki szczelne na ciecze.
    1.HADALAN® FGM012 57M dodać do krótko wymieszanego spoiwa i następnie oba składniki intensywnie zr sobą wymieszać. W przypadku mniejszych ilości można to zrobić za pomocą kielni, ilości większe mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem.
    2.Materiał nakłada się za pomocą kielni i pacy stalowej do wygładzania. Dla uzyskania zaprawy szpachlowej, szczelnej na ciecze do 1 części wagowej spoiwa dodaje się 13 części wagowych mieszanki wypełniaczy. Następnie tę mieszaninę nakłada się metodą “świeżym na świeże“ na podłoże, które zostało wcześniej zagruntowane spoiwem i na koniec starannie zagęszcza.
    Zaprawy z większą ilością wypełniaczy przestają być szczelne na ciecze.
    Mieszaniny zapraw składających się z 1 części wagowej spoiwa i 20 części wagowych mieszanki wypełniaczy, przy prawidłowym zagęszczeniu ciągle jeszcze osiągają wytrzymałości dochodzące do 35 N/mm2.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od od +10 °C do +30 °C
    • Ponieważ wilgoć bardzo niekorzystnie wpływa na proces utwardzania żywicy, stosowane kruszywa muszą być suche.
    • Wymieszany materiał należy szybko zużyć. W pojemniku materiał sieciuje szybciej (reakcja egzotermiczna). Wylany materiał można stosować dłużej.
    • Wysokie temperatury przyspieszają a niskie temperatury opóźniają czas utwardzania.
    • Podczas stosowania materiału i jego utwardzania temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
    • W przyadku powłok kilkuwarstwowych następna warstwa musi być nałożona w ciągu 24 godzin.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.


     Dokładne wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa. Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Kleju stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy
      Ciężar objętościowy
      Lepkość materiału
      gotowego do stosowania
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Odporność na deszcz1)
      Powłoka utwardzona
      i obciążalna1)
      Wytrzymałość końcowa
      Wytrzymałości na ściskanie
      po dodaniu HADALAN® FGM012 57M
      Proporcje wagowe mieszanki 1 : 8
      po 24 godzinach
      po 5 dniach
      po 7 dniach
      Proporcje wagowe mieszanki 1 : 13
      (powłoka szczelna dla cieczy)
      po 24 godzinach
      po 4 dniach
      po 7 dniach
      Proporcje wagowe mieszanki 1 : 20
      po 24 godzinach
      po 4 dniach
      po 7 dniach
      Składowanie


      Podane powyżej wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od warunków temperaturowych. Dlatego dane pomiarowe służą tylko do celów orientacyjnych.
      pojemnik blaszany
      24 kg / 9 kg / 3 kg
      16 kg / 6 kg / 2 kg
      8 kg / 3 kg / 1 kg
      8 / 42 / 84 poj./pal.
      1,08 kg/l

      0,95 dPa.s
      +10 °C do +30 °C
      ok. 30 minut
      po ok. 6 godz.

      po ok. 24 godz.
      po ok. 7 dniach      ok. 32 N/mm2
      ok. 94 N/mm2
      ok. 97 N/mm2


      ok. 39 N/mm2
      ok. 88 N/mm2
      ok. 97 N/mm2

      ok. 14 N/mm2
      ok. 32 N/mm2
      ok. 34 N/mm2
      w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe