Suche

HADALAN® Pripor 12E

Środek gruntujący i powłoka ochronna tiksotropowa, zamykająca pory, 2-składnikowa żywica epoksydowa
WłAśCIWOśCI
HADALAN® Pripor 12E jest niezawierającą rozpuszczalników tiksotropową powłoką ochronną na bazie żywicy epoksydowej, która dzięki wypełniaczom funkcjonalnym nadaje się do zamykającego pory gruntowania powierzchni przed nakładaniem powłok posadzkowych. Ponadto, stosuje się go jako odporną na chemikalia powłokę ochronną na powierzchniach poziomych i pionowych. Materiał posiada czerwone zabarwienie kontrolne, nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC), wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych. Utwardzona warstwa filmu jest odporna na ścieranie i działanie wielu kwasów, ługów i rozpuszczalników.
 • Technologia płytek hahne
 • Tiksotropowy
 • Odporny na osmozę
 • Dobra przyczepność do podłoży o podwyższonej wilgoci resztkowej
 • Dobra odporność na chemikalia
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Czerwone zabarwienie kontrolne
 • Nie zawiera VOC i plastyfikatorów

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty, substancje pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® Pripor 12E służy do zamykającego pory gruntowania powierzchni pod masy samorozlewne na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych. Dzięki specjalnemu składowi materiał zapobiega ulatnianiu się powietrza z podłoża i tym samym umożliwia wykonywanie powłok z mas samorozlewnych bez porów i pęcherzy powietrza. Ponadto HADALAN® Pripor 12E stosowany jest do wykonywania odpornych na chemikalia i ścieranie powłok ochronnych na posadzkach i ścianach mineralnych.

  Obszary zastosowania:

  • Powierzchnie w obiektach przemysłowych i usługowych
  • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
  • Powierzchnie narażone na działanie chemikaliów
  • Gruntowanie podłoża w celu polepszenia przyczepności i wypełnienia porów
  • Ochronna powłoka malarska do ścian i posadzek
  • Zamyka pory w jastrychach wykonanych na bazie żywicy epoksydowej

  ZUżYCIE
  Gruntowanie/Powłoka ochronna
  Zamknięcie porów
  ok. 0,25 kg/m²
  ok. 0,5 kg/m²


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 % .PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być mocne, czyste, wolne od pyłów, chłonne, nośne i bez substancji antyadhezyjnych, substancji sprzyjających korozji lub innych warstw utrudniających przyczepność. Zasadniczo podłoże musi się nadawać do położenia na nim powłoki. Wytrzymałość powierzchniowa na odrywanie nie może być niższa od 1,5 N/mm². Zawartość wilgoci w strefie przypowierzchniowej (ok. 3,0 cm) nie może przekraczać wilgotności resztkowej materiału budowlanego.
   Beton i jastrych cementowy : < 6 CM%
   Jastrychy anhydrytowe: < 0,5 CM%.
   Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią podciągającą i wnikającą. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 N/mm².
   Powierzchnię posadzki należy przygotować za pomocą np. bezpyłowego śrutowania, szlifowania tarczą diamentową, frezowania lub innych nadających się do tego celu metod. Struktura ziaren kruszywa musi być odsłonięta, a wszystkie substancje antyadhezyjne i luźne cząstki należy konsekwentnie usunąć. Podłoża, w które, podczas ich wygładzania, zostały wtarte środki pomocnicze do obróbki powierzchni (woski), zasadniczo należy usunąć metodą frezowania i następnie śrutowania. Należy sprawdzić kompatybilność materiałową ze starymi powłokami, warstwy i powłoki nienośne trzeba całkowicie usunąć. Jastrychy zawierające asfalt, ze względu na ich odkształcalność pod wpływem obciążeń mechanicznych i termicznych, są podłożami trudnymi. Dlatego należy na nie nakładać tylko powłoki specjalne. Proszę w tym celu skontaktować się naszym serwisem technicznym.
   W przypadku istniejących, dobrze trzymających się podłoża okładzin z płytek powierzchnię należy usunąć za pomocą szlifowania tarczą diamentową lub frezowania. Glazura musi być całkowicie usunięta.

    WYKONANIE
    1.
    Cały utwardzacz należy wlać do żywicy. Za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obrotów/min, mieszadło typu quirl) trzeba wymieszać oba składniki aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania wynosi 2 minuty. Należy uważać, żeby do materiału nie wmieszać zbyt dużej ilości powietrza. Po jednorodnym wymieszaniu materiał należy przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać przez 1 minutę.
    2Po wymieszaniu HADALAN® Pripor 12E natychmiast wylewa się na powierzchnię i równomiernie rozprowadza za pomocą gumowej ściągaczki. Następnie materiał wyrównuje się się przy użyciu wałka do żywicy epoksydowej o krótkim włosiu lub wałka z pętlami.
    3.Zużycie materiału w dużym stopniu zależy od właściwości podłoża. W przypadku podłoży bardzo porowatych zaleca się nałożenie 2 warstw. Odstęp czasowy pomiędzy obydwiema warstwami i późniejszymi powłokami z masy samorozlewnej musi wynosić < 24 godz
    4.Alternatywnie materiał może być nakładany z wykorzystaniem wysokowydajnej pompy typu airless (hahne® AMP50). Dysza airless ok. 521.
    5.Narzędzia itd. należy czyścić natychmiast po ich użyciu. Materiał w pełni utwardzony można usunąć tylko mechanicznie.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Materiał można stosować tylko w temperaturze od +8 °C do +25 °C .
    • Należy przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg wiązania.
    • Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
    • Kolory żywic epoksydowych nie są trwałe.
    • Materiał należy natychmiast po wymieszaniu wylać z pojemnika.
    • W przypadku powierzchni łączonych różnice kolorystyczne nie są usterką.
    • W przypadku aplikacji materiału za pomocą maszyn należy wcześniej wykonać próbę.
    • W celu uzyskania podłoża bez porów należy przestrzegać podanych ilości zużycia.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w transporcie, podczas składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnych kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej. Szczegółowe wskazówki zawarte są w instrukcji “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“, wydanej przez grupę roboczą budowlanych zrzeszeń zawodowych oraz producentów klejów, chemii budowlanej i środków ochrony drewna.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy
      Gęstość, materiału gotowego
      do użytku
      Proporcje składników
      mieszanki


      Temperatura stosowaniaCzas stosowania1)
      Możliwość nakładania
      kolejnych warstw i chodzenia1)
      Wytrzymałość końcowa
      Wytrzymałość na odrywanie
      na matowo-wilgotnym
      podłożu betonowym
      Wytrzymałość na rozciąganie
      Wydłużenie przy zerwaniu
      Twardość D wg Shore‘a
      Składowanie

      wiadro blaszane
      8,5 kg
      6,0 kg
      2,5 kg
      42 poj. na palecie

      1,10 kg/l
      6 części wagowych składnika A
      2,5 części wagowych składnika B
      +8 °C do +25 °C
      20 - 30 min.

      po ok. 8 godz.
      po ok. 5 dniach


      > 3,0 N/mm2
      34 N/mm2 / 28 d
      3,0 % / 28 d
      81
      w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe