Suche

VESTEROL® TG 10D

Niezawierający rozpuszczalników, głęboko penetrujący preparat gruntujący do gruntowania i wzmacniania powierzchni
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Elewacje
 • Osypujące się i pylące jastrychy
 • Dachy bitumiczne, dachy z płyt włoknisto-cementowych
 • Drewno, płyty-gipsowo-kartonowe, sklejka i płyty wiórowe

WłAśCIWOśCI
VESTEROL® TG 10D jest niezawierającym rozpuszczalników, bezzapachowym środkiem gruntującym o dobrej penetracji.
VESTEROL® TG 10D wiąże pył i polepsza nośność chłonnych podłoży.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • O słabym zapachu
 • Głęboko wzmacniający
 • Uniwersalny

SKłADNIKI
Dyspersja tworzyw sztucznych, środki sieciujące

  ZASTOSOWANIE
  VESTEROL® TG 10D jako środek gruntujący przed nałożeniem powłok malarskich na bazie dyspersji tworzyw sztucznych i przed nakładaniem systemów tynków mineralnych lub tynków na spoiwie z tworzyw sztucznych.
  Jako grunt do powłok dachowych na dachach bitumicznych i dachach z płyt włóknisto-cementowych.
  Jako wzmocnienie powierzchniowe do mineralnych, chłonnych i lekko osypujących się podłoży, również jastrychów na bazie siarczanu wapnia.

  ZUżYCIE
  Na każdą warstwęok. 0,15 l/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń i luźnych cząstek.

    WYKONANIE
    Wytyczną jest norma DIN 18550 dot. tynków.
    1.Materiał nakłada się za pomocą szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
    2.Następną warstwę nakładać po wyschnięciu VESTEROL® TG 10D.
    3.Sprzęt i narzędzia pracy czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat zasad bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy

      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Czas schnięcia1)
      Składowanie
      kanister polietylenowy
      20 l /10 l /5 l
      24 /40 /60 poj. na palecie
      1,01 kg/l
      +5 °C do +35 °C
      ok. 2 godzin
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy