Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® FGM003 57M

Mieszanka wypełniaczy do wykonywania mas samorozlewnych na bazie żywicy syntetycznej, 0 - 0,3 mm
WłAśCIWOśCI
HADALAN® FGM003 57M jest specjalną mieszanką mineralną o bardzo dużym ciężarze objętościowym. Kombinacja ta umożliwia uzyskanie dobrych właściwości rozpływu i wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne w powiązaniu z odpowiednio dobranymi żywicami epoksydowymi.
 • Daje się łatwo wmieszać
 • Umożliwia dobry rozpływ
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne
 • Niewielkie zapotrzebowanie na spoiwo
 • Wytwarza niewiele pyłu

SKłADNIKI
Wypełniacze mineralne, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  Mieszanka wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M umożliwia wykonywanie na bazie żywic epoksydowych marki hahne płynnych zapraw do wypełniania nierówności podłoża, wysokiej jakości mieszanek gruntujących oraz mas samorozlewnych.
  W połączeniu z HADALAN® EBG 13E szczególnie nadaje się do wykonywania otwartych dyfuzyjnie mas do szpachlowania drapanego oraz do wyrównywania powierzchni.

  Obszary stosowania:

  • Powierzchnie betonowe i jastrychy
  • Posadzki przemysłowe
  • Balkony, tarasy i pergole

  ZUżYCIE
  W zależności od zastosowania

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, niezmrożone, wolne od pyłu, brudu i innych luźnych cząstek. Dopuszczalna zawartość wilgotności resztkowej zależy od stosowanego systemu żywicznego.

    WYKONANIE
    Wykonanie z zastosowaniem materiału HADALAN® EBG 13E:

    W celu wykonania paroprzepuszczalnych mas samorozlewnych w połączeniu z HADALAN® EBG 13E, do wstępnie wymieszanego HADALAN® EBG 13E należy dodać HADALAN® FGM003 57M w podanych poniżej proporcjach mieszanki i wymieszać oba składniki do uzyskania jednorodnej masy.

    Szpachlowanie drapane dla grubości warstw 1 - 3 mm:
    8,5 kg spoiwa + 20 kg HADALAN® FGM003 57M

    Masa wyrównawcza i samorozlewna dla grubości warstw 3 - 8 mm:
    8,5 kg spoiwa + 40 kg HADALAN® FGM003 57M

    Samozagęszczająca się masa wypełniająca:
    8,5 kg spoiwa + 60 kg HADALAN® FGM003 57M

    Lepkość mas można regulować w zależności od temperatury i podłoża poprzez dodanie max. 5 % wody w odniesieniu do HADALAN® EBG 13E.
    Narzędzia zabrudzone świeżym materiałem można czyścić wodą, po wyschnięciu tylko mechanicznie.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Wysokie temperatury przyspieszają, a niskie opóźniają proces wiązania.
    • W celu wykluczenia zagrożenia negatywnym parciem wody, należy zastosować materiał HADALAN® EG145 13E.
    • Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy.
    • Maksymalny stopień wypełnienia, jak również czasy utwardzania zależą od grubości warstwy i zastosowanej żywicy epoksydowej.
    • W przypadku powierzchni tworzących jedną całość optyczną można stosować tylko materiały o tym samym numerze partii.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      WYKONANIE
      Wykonanie z zastosowaniem HADALAN® EPUni 12E + HADALAN® EG145 13E + HADALAN® VS 12E
      • HADALAN® EPUni 12E wstępnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki, przelać do innego pojemnika i jeszcze raz krótko wymieszać. Następnie dodać HADALAN® FGM003 57M w wybranej proporcji mieszanki.
       Wartości orientacyjne proporcji mieszanek:
       1 : 1 do 1 : 2 części wagowych do wykonania gruntów zamykających pory
       1 : 3 części wagowych do wyrównania nierówności do 2 mm
       1 : 4 części wagowych do wyrównania nierówności do 5 mm
       1 : 5 części wagowych do wyrównania nierówności > 5 mm.
       Masy mogą być nakładane i rozprowadzane za pomocą wałka (tylko przy proporcji mieszanki 1 : 1 do 1 : 2 ), gumowego zgarniaka lub kielni do wygładzania. Przy proporcjach mieszanki > 1 : 3 podłoże należy zagruntować zastosowaną żywicą bez dodatków.
      • Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Dlatego wymieszane masy należy szybko zużyć. Czas stosowania zależy od proporcji mieszanki i temperatur otoczenia. W zależności od warunków czas stosowania wynosi od 20 do 45 minut.
      • W celu wykonania barwnej powłoki z masy rozlewnej najpierw należy wstępnie wymieszać HADALAN® VS 12E za pomocą wolnoobrotowej wiertarki, przelać materiał do innego pojemnika i jeszcze raz krótko wymieszać. Następnie dodać wymaganą ilość HADALAN® FGM003 57M w kolorze naturalnym .
       Powłoki rozlewne
       W zależności od wymaganych grubości warstw, jakości i temperatury podłoża HADALAN® VS 12E można mieszać z HADALAN® FGM003 57M w proporcji wagowej 1 : 1 do 1 : 1,6 .
       Orientacyjne zużycie przy warstwie o grubości 1 mm:
       Proporcje mieszanki 1 : 1
       HADALAN® VS 12E 1 kg/m2
       HADALAN® FGM003 57M 1 kg/m2
       Proporcje mieszanki 1 : 1,6
       HADALAN® VS 12 E 0,83 kg/m2
       HADALAN® FGM003 57M 1,32 kg/m2
       Minimalna grubość warstwy wynosi 2 mm. Wyżej wymienione dane dot. zużycia odnoszą się tylko do podłoży o wyrównanych nierównościach. Dla dokładnego określenia zużycia zaleca się wykonanie wcześniejszej próby.
      • Masę samopoziomującą wylewa się równomiernie na podłoże i w najlepszym razie rozprowadza za pomocą rakli 56 cm i listwy z drobnymi ząbkami. Po 10 do 15 minutach masę odpowietrza się za pomocą kolczastego wałka.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa

      Wytrzymałości w połączeniu z HADALAN® EPUni 12E po 7 dniach
      proporcja mieszanki 1: 1 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      proporcja mieszanki 1: 2 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      proporcja mieszanki 1: 4 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      proporcja mieszanki 1: 8 części wagowych
      żywica : wypełniacz
      Gęstość nasypowa
      Składowanie:
      worek papierowy
      20 kg
      50 worków na palecie
      szara / naturalna
      80 N/mm2

      80 N/mm2

      80 N/mm2

      60 N/mm2
      1,54 kg/l
      w suchym miejscu, 24 miesiące


       Produkty systemowe